Dictionnaire Dan : 3614 (+0 s/) entrées  • Condition sur les champs:
    ET OU


s/e

-  (mrph)
-/  (mrph)
â  (intj)
ȁ  (prn)
a̋  (intj)
á  (mpp)
ā  (mpp)
āa  (prt)
ȁa̋  (intj)
áa  (prt)
a̋a  (intj)
áabhōo  (intj)
àaha̋an  (intj)
àan  (intj)
āan  (intj)
āa̋yȉ  (n)
ȁbi̋n  (intj)
ȁ-dhȁan  (prn)
ȁ-dhȕn  (prn)
ȁha̋ȁn, ȁhāȁn  (intj)
ȁòo  (intj)
Átāndhān  (n)
bȁ  (v)
bāȁ  (v)
báȁ  (n)
bāa̋  (v)
bāa  (n)
bāȁndhɛ̏  (loc.n)
bāandhɤ̄  (loc.n)
bàandî  (n)
bàdhâsɯ̏  (n)
bádhíká  (intj)
bádhɤ̄  (adv)
bàdhóŋ̏  (n)
bàŋ  (n)
bān  (v)
ba̋n  (n)
ba̋ŋ  (n)
báŋ̏  (n)
bàŋba̋ŋ  (n)
bàŋdhɤ̄  (adv)
ba̋nkpɤ̄  (n)
bánŋ̏  
bȁyi̋  (n)
bȅ  (n)
bȅbȅ  (adv)
bɛ̀dhɛ̋  (n)
bɛ̀dhɛ̋kʌ̄bhɛ̏n  (n)
bɛ̀dhɛ̋yāakʌ̄bhɛ̏n  (n)
bɛ́ɛ̏  (n)
bɛ́ɛ̏zʌ̏-dhȕn  (n)
bɛ̏ŋ  
bɛ̏n  (n)
bɛ̏ŋgā  
bɛ̏nzʌ̏kápʌ̏  (n)
Bètéȅ  (n)
bhȁ  (prev)
bhā  (adv)
bhá  (dtm)
bhāȁ  (mpp)
bhàa  (n)
bhāa  (n)
bha̋a  (n)
bháa  (mpp)
bhāáan  (prn)
bhȁabhȁasɯ̏  (adj)
bhȁadʌ̄  (n)
bhāadhʌ́n  (n)
bhȁagɯ́  (adv)
bhȁan  (n)
bhāan  (mpp)
bhāȁn  (mpp)
bha̋an  (n)
bháan  (mpp)
bhȁanbhɔ̋ɔn  (n)
bhȁanbhɔ̋ɔn-dhɛ̏  (n)
bha̋andhɔ̋ɔyī  (n)
bháȁndhūn  (v . vi)
bhȁan-kʌ̄  (v . vt)
bhȁantɛ̋ɛ  (n)
bhāanzî  (n)
bha̋apʌ̏  (n)
bhȁasɯ̏  (adv)
bhábhȁbhádhɤ̄  (adv)
bhȁ-bhȁ-bhȁ-sɔ̋ɔkpɤ̄dhi̋!  (intj)
bhábháwō  (adv)
bha̋dha̋  (n)
bhȁdhɛ̏  (n . rn)
bhádhɤ̄  (adv)
bhȁ-kʌ̄  (v . vt)
bhán  
bha̋ŋ  (n . rn)
bhān  (v)
bhāŋ  (n)
bhȁn  (v)
bhánbhɔ̏ɔndhʌ́n  (n)
bhȁndhȁn  (n)
bhāŋdhē  (n . rn)
bháŋdhɛ̋  (n)
Bha̋ndhɔ̋n  (n)
bhȁŋglɤ̏ɤ  (n)
bhānklɔ̄ɔdhîn  (n)
bhānŋ  (prn)
bhánŋglōo  (n)
bhànŋzíȉ  (n)
bhȁn-pā  (v)
bhànsɔ́nŋ̏  (n)
bhȁnwɔ̏n  (n . rn)
bhānyáa  
bhȁn-yɔ́  
bháwō  (adv)
bhȁwɔ̏n  
bhȁ-yɔ́ ~ bhȁn-yɔ́  (v . vt)
bhɛ̄  (n)
bhe̋a  
bhɛ̋bha̋n  (n . rn)
bhɛ̄ɛ̋  (v . vi)
bhe̋ȅ  (adj)
bhɛ̋ɛ  (n)
bhe̋ȅdhȅ  (adj)
bhɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
bhɛ̄ɛ̋dhɤ̄  (loc.n)
bhɛ̏ɛn  (dtm)
bhɛ́ɛ̄n  (n)
bhɛ̄ɛn  (n)
bhɛ́ɛ̏n  (n)
bhɛ̋ɛngā  (n)
bhēŋ̏  (n)
bhʌ̏n  (n)
bhe̋ŋ  (n)
bhɛ́n  (adv)
bhɛ̄n  (n)
bhɛ̄nbhe̋ȅdhȅ  (n)
bhʌ́ŋ̏bhʌ̏ŋ  (adj)
bhʌ́ŋ̏bhʌ́ŋ̏  
bhɛ̄n-dhɛ̏  (n)
bhɛ̄ndhi̋ɤdɔ̄dhɛ̏  (n)
bhɛ̄ngāza̋ŋ  (n)
bhɛ̄nkpȁdhɛ̏  (n)
bhʌ̄nŋ́  (n)
bhʌ̋nŋ  (v)
bhʌ̄nŋgā  (n)
bhɛ̄ntīi  (n)
bhɛ́ntrʌ̏  (n)
bhɛ̄nzȉi  (n)
bhëbhë  
bhī  (prn)
bhí  (mpp)
bhīa̋  (n)
bhi̋a  (v . vi)
bhīáa  (prn)
bhíaaɔ̏ɔnbhíaaɔ̏ɔndhɤ̄  (onomat)
bhīʌ̋  (n)
bhȉʌ  (n)
bhīʌ̋dhʌ́n  (n)
bhīʌʌ  (n . rn)
bhȉʌʌ  (n . rn)
bhìʌʌn  (n . rn)
bhīʌ̋gā  (n)
bhīi  (mpp)
bhíi  (mpp)
bhìiinbhi̋iin  (prev)
bhi̋in  
bhìin  (n)
bhíin  (prn)
bhìinbhi̋in  (prev)
bhȉinbhi̋in-kʌ̄  (v . vt)
bhíŋ̏  (n)
-bhīn  (mrph)
bhín  (mpp)
bhīndhānbhìndhànbhīndhāndhɤ̄  (onomat)
bhīndhʌ́n  (n)
bhīndhīáȁ  (n)
bhìnŋdíȉ  (n)
bhìnsîkɔ̏  (n)
bhīyáa  
bhlȁ  (v)
bhla̋a  (n)
bhláà  (n)
bhláā  (loc.n)
bhláābhɛ̏n  (n)
bhláȁdhɛ̏  (loc.n)
bhláàkȅkʌ̄bhɛ̏n  (n)
bhlàȁnbʌ̏  (n)
bhla̋nŋ  (n)
bhlʌ̋  (n)
bhlʌ̀ʌ  (n)
bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏  (adj)
bhlʌ̀ʌgɯ́bhɛ̏n  (n)
bhlɛ̏ɛn  (n . rn)
bhlɛ̀ɛn  (n)
bhlɛ̄ɛ̋n  (v . vt)
bhlɛ̀ɛntīi  (n)
bhlʌ̀ʌsɯ̏  (adj)
bhlʌ̋ti̋ʌʌ  (n)
bhlʌ̋tlɔ̏  (n)
bhli̋in  (n)
bhlōo ~ bhlōő; bhloʋ"  (v)
bhlɔ̄ɔ  (n . rn)
bhlɔ̏ɔ  (n)
bhlɔ̄ɔbhlɔ̄ɔsɯ̏  (adj)
bhlɔ̄ɔ-bhō  (v . vt)
bhlɔ̀ɔn  (n)
bhlɔ̄ɔsɯ̏  (adj)
bhlűu  (n . rn)
bhlȕu  (n)
bhlɯ̀  (n)
bhlɯ̏n  (n)
bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏  (adj)
bhlɯ̏ndhi̋ɤ  (n)
bhɤ̋  (dtm)
bhɔ̏  (n)
bhɤ̏  (v)
bhɔ̄  (n . rn)
bhȍ  (n)
bhō  (v)
bhɔ̋  (n)
bhɔ̏bhȁ  (n . rn)
bhɔ̄bhȁpʌ̏  (n)
bhőbhő  (n)
bhőbhőgɔ̏  (n)
bhɤ̋dhèe  (n)
bhȍdhȅe  (n)
bhɤ̋dhʌ́nbhá  (oper)
bhɔ̋gā  (n)
bhō-gblőo  (v - vt)
bhɤ̋glɛ̋ɛn  (n)
bhȍgɔ̏n  (n)
bhȍkőo  (n . rn)
bhȍŋ  (n)
bhɔ́nbhɔ́n  (adv)
bhōŋ̋bhȍŋbhōŋ̋dhɤ̄  (onomat)
bhɔ̋nkɔ̋nbhɔ̏nkɔ̏n  (adj)
bhɔ̄nŋ̋dhɛ̋  (n)
bhɔ̄nŋdhɤ̄  (adv)
bhɔ̄nŋ̋tȁbhȁan  (n)
bhɔ́nŋ̏trʌ̏  (n)
bhɔ̄ɔ̋  (prev)
bhɔ̄ɔ́  (n)
bhɔ̄ɔ  (n)
bhɤ̀ɤ  (n)
bhɤ̋ɤ  (v . vi)
bhōo  (intj)
bhɔ̄ɔ̋-bhō  (v . vr)
bhɔ̀ɔn  (v)
bhɔ̄ɔ̏n  (v)
bhɔ̋ɔ̏n  (n)
bhɔ̏ɔn  (n)
bhɔ̋ɔ̏nbhīn  (n)
bhɔ̋ɔnbhɔ̏ɔn  (adj)
bhɔ̀ɔnbhɔ̋ɔn  (n)
bhɔ̏ɔngbɤ̄slɯ̋ŋ  (n)
bhɔ̋ɔ̏n-sʌ́ʌ̏-dhɛ̏ɛdhi̋ɤ-bhō-bhɛ̏n  (n)
bhɔ̏ɔnsi̋i  (n)
bhɔ̋ɔ̏nzʌ̏-dhȕn  
bhɤ̏pʌ̏  (n)
bhɔ̏tīi  (n)
bhɔ̏zœ̏œndhē  (n)
bhűʌʌ  (n)
bhúʌ̏ʌ  (n . rn)
bhúʌ̏ʌbhúʌ̏ʌsɯ̏  (adj)
bhȕɛɛndhɤ̄  (adv)
bhúʌ̏ʌsɯ̏  (adj)
bhùʌŋ  (n)
bhûn  (n)
bhūn  (n)
bhūnŋ  (n)
bhūɤɤ  (n)
bhűtű  (n)
bhűu  (n)
bhȕu  (n)
bhúȕ  (n)
bhùugwʌ̏  (n)
bhǣæ̋  
bhǣæ̋dhɛ̏  
bhǣæ̋dhɤ̄  
bhæ̏æn  (n)
bhǣæn  (n)
bhǣængā  (n)
bhœ̄œ  (n)
bhœ̄œ̏  (loc.n)
bhœ̋œŋ̏  (n)
bhɯ́  (v . vi)
bhɯ́kʌ̄  (n)
bhɯ́kʌ̄bhɛ̏n  (n)
bhɯ̄n  (v . vt)
bhɯ̏n  (cop)
bhɯ̄ndhɛ̀  (adv)
bhɯ̋nŋ  
bȉ  (n)
bȉaŋ  (n)
bȉaŋgā  (n)
bȉaŋ̏sɯ́bhɛ̏n  (n)
bȉaŋsɯ́gèe  (n)
bȉdhē  (n)
bȉdhēbhàa  (n)
bíȉ  (n)
bȉn  (v)
bi̋n  (n)
bīŋbīŋdhɤ̄  (adv)
bȉngɯ́wɔ̏n  (n)
bīɤ  (n)
bīɤdhɯ̏  (n)
bīɔŋdhɤ̄  (adv)
bìɤɤ  (v)
bi̋oodhɤ̄  (adv)
blʌ̋  (v)
blʌ̋blʌ̋  
blɛ̏blɛ̏sɯ̏  (adj)
blʌ̄ʌ  (n)
blɛ̏ɛ  (n)
ble̋e  (n)
blɛ̄ɛ̋  (n)
ble̋eble̋e  (loc.n)
ble̋edhɛ̏  (loc.n . rn)
ble̋edhɤ̄  (loc.n)
blɛ̋ɛ̏n  (n)
blɛ̏ɛsɯ̏  (adj)
blɛ̏ɛsɯ̏dhȁan  (adj)
blɛ̏ɛsɯ̏wō  (adv)
blɛ̄ɛ̋yī  (n)
bli̋ba̋dha̋n  (n)
blíkɤ̏  (n)
blɔ̏ɔ  (n)
blɔ̋ɔ̏n  (n)
blɔ̄ɔ̋n  (n)
blɔ̋ɔ̏nblɔ̋ɔ̏nsɯ̏  (adj)
blɔ̋ɔ̏nsɯ̏  (adj)
blúȕ  (n)
blɯ̏  (v . vt)
blɯ̋  
blɯ̋kʌ̄bhɛ̏n  
blɯ̀ŋ  (n)
blɯ̋n  (n)
blɯ̀nŋ  
blɯ̋ta̋nbhōbhɛ̏n  (n)
blɯ̄ɯ̏  (v)
bɤ̏  (v)
bɔ̄  (v - vt)
bō  (v)
bȍ  
bɔ̋  (n)
bȍbȉ  (n)
bȍbi̋  (n)
bɔ̋n  (loc.n)
bōŋ  (adj)
bȍŋ  (n . rn)
bɤ̋ŋdhɤ̄  (onomat)
bōŋdhúȁn  (n)
bɤ̏ɤ  (n)
bōo  (n)
bɤ̋ɤ  (n - rn)
bɤ̄ɤ̏  (n)
bɔ̄ɔ̋  (n)
bɔ̄ɔ  (n)
bòo  (v)
bōőbōődhɤ̄  (adv)
bōődhɤ̄  (adv)
bōoŋ  (adv)
bȕ  (n . rn)
bű  (v . vi)
bȕaanbȕaandhɤ̄  (adv)
būa̋būa̋dhɤ̄  (adv)
bűaŋ  (n)
bűdha̋ŋsɯ̏  (adj)
bűɛ̏ɛdhȅ  (n)
búʌ̏ŋbȕʌŋ̏  (adj)
bȕgā  (n . rn)
bȕgɔ̏  (n . rn)
būn  (v)
bútȅdhi̋ɤ  (n)
būtɔ́nŋ̏  (n)
būu  (n)
bȕu  (n)
bȕudha̋an  (n)
bȕufȁa  (n)
būugā  (n)
bȕukpíȉ  (n)
bɯ̋ ~ blɯ̋ ("blü)  (n)
bɯ̋bɯ̋  (loc.n)
bɯ̋dhɔ̏kʌ̄sɯ̏  (n)
bɯ̋gȁan  (n)
bɯ̋kʌ̄bhɛ̏n  (n)
dà  (n . rn)
dȁ  (v - vt - vi)
dȁa  (n)
dȁbɯ̋dȕ  (n)
da̋dhőa  (n)
dān  (v)
dân  (n)
Dàn  (n)
dʌ̄  (n)
-dʌ̄  (mrph)
dɛ̏  (n)
dē  (n)
dȅ  (n)
dè ~ dȅ; -de  (dtm)
dɛ̏bhȁan  (n)
dʌ̄bhāŋ  (n . rn)
dʌ̄bhɛ̏n  (n)
dɛ̏bhīn  (n)
dɛ̏bɔ̄bhɛ̏n  (n)
dèbɤ̋ɤ  (dtm)
dèbɤ̋ɤwō  (adv)
dɛ́dɛ̏  (adj)
dȅdȅ  (adj)
dȅdȅwō  (adv)
dʌ̄dhú  (n)
dɛ̀ɛ  (n)
dȅe  (adj)
dʌ́ʌ̏ ~ dlʌ́ʌ̏; 'drëë-  (n)
dèe  (adj)
dȅedȅe  
dʌ́ʌ̏-dhɛ̏  (n)
dèedhē  (adj)
dȅedhʌ́n  (n)
dɛ̀ɛ̏n  (prev)
dɛ̀ɛ̏n-kpɔ́  (v)
dȅewō  (adv)
dʌ̄gbɤ̄  (n)
dèke̋dȅkȅ  (adj)
dȅklȍo  (n)
dɛ̄ŋ  (n)
dɛ̂n  (n)
dɛ́ŋ̏dɛ̏ŋ  (adj)
déŋ̏déŋ̏  (n)
dȅslɔ̏ɔ  (adj)
dʌ̄zőo  (n . rn)
dhā  (n)
dháȁ  (n)
dhȁa  (n)
dha̋a  (n)
dhȁagā  (n)
dhȁan  (n)
dhāàn  (prt)
-dhȁan  (mrph)
dhàȁn  (adv)
dhàanbhā  (adv)
dha̋andha̋an  (n)
dhàandháȁn  (n)
dháȁndhūn  (v . vt)
dhāansɯ̏  (adj)
dha̋bhli̋isɯ̏  (adj)
dha̋bhli̋iwɔ̏n  (n)
dhàdíȍo  (n)
dhāfȉidhʌ́n  (n)
dhàkle̋e  (n)
dhākpóŋ̏  (n)
dha̋ŋ  (n)
dhàŋ  (n . rn)
dha̋n  (n)
dhāŋ̏  (n)
dhān  (prev)
dháŋ̏  (n)
dhàŋbhá  (n)
dhàndhân  
dhàŋdràa  
dhān-kʌ̄  (v . vi)
dhāŋ̏pȍ  (n)
dhàŋtràa  (n)
dhȁŋtra̋adhɛ̋  (n)
dha̋si̋  (n)
dha̋si̋-dhɛ̏  (n)
dha̋si̋zʌ̏-dhȕn  
dhàsóŋ̏  (n)
dhɛ̏  (n)
dhʌ̏  
-dhɛ̏  (mrph)
dhɛ́  (dtm)
dhɛ̀  (num)
-dhē  (mrph)
dhē  (n)
dhȅ  (prt)
dhɛ̋  (n)
dhēbʌ̏  (n)
dhēbʌ̏dhʌ́n  (n)
dhɛ̀dhȁan  (prn)
dhɛ̏dhɛ̋  (prev)
dhɛ̋dhɛ̋  (n)
dhɛ̏dhɛ̋-dȁ  (v)
dhɛ̋dhɛ̋kɔ́  (n)
dhēdhʌ́n  (n)
dhʌ̏ʌ  (n)
dhɛ̄ɛ̏  (n)
dhʌ̄ʌ  (n)
dhɛ̀ɛ  (adv)
dhɛ̄ɛ̋  (prev)
dhèe  (n)
dhȅe  (n)
dhɛ̋ɛ  (n)
dhēe̋  (mrph)
dhēe̋bhāŋ  (n)
dhēe̋bhāŋzʌ̏-dhȕn  (n)
dhɛ̋ɛdhɛ̏  (loc.n)
dhɛ̄ɛ̏dhɛ̏  (loc.n)
dhɛ̏ɛdhi̋ɤ  (n)
dhɛ̏ɛdhi̋ɤbhōbhɛ̏n  (n)
dhɛ̄ɛdhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̋ɛdhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̋ɛgɯ́dhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̄ɛ̋-kpɔ́  (v . vt)
dhɛ̄ɛ̋kpɔ́  (n)
dhɛ̄ɛ̏n  (n)
dhɛ́ɛ̏n  (n . rn)
dhɛ̀ɛn  (n)
dhɛ̏ɛn  (n)
dhɛ́ɛ̏nbʌ̏  (n)
dhɛ̋ɛndhɛ̋ɛn  
dhɛ̋ɛndhɛ̏ɛn  (adj)
dhɛ̏ɛndhɛ̏ɛnsɯ̏  
dhɛ̋ɛndhʌ́n  (n)
dhɛ̋ɛndhʌ́n-dhɛ̏  (n)
dhɛ̀ɛngā  
dhɛ́ɛ̏ngā  (n . rn)
dhɛ̏ɛngɯ́  (n)
dhɛ̏ɛnsɯ̏  (adj)
dhɛ̏-gȁ  (v . vt)
dhɛ̄gā  (n)
dhɛ̋gā  (n)
dhɛ̋gba̋  (n)
dhēgbáan  (n . rn)
dhēgbíɤ̏ɤ ~ dhēgbíɤ̏ɤdhʌ́n  (n)
dhèglíȉzʌ̏  (n)
dhēgɔ̀ndʌ̄  (n)
dhɛ̏gɯ́  (n)
dhɛ̏gɯ́tīi  (n)
dhɛ̋-kʌ̄  (v . vt)
dhɛ̋kpɤ̄  (n)
dhɛ̏kpœ̀œ  (n)
dhɛ̏kpœ̀œyȉ  (n)
dhʌ̀n ~ dhɯ̄n; nü  (dtm)
dhɛ̏ŋ  (n)
dhʌ́n  (n)
dhɛ̀ŋ  (v)
dhɛ̄ŋ̏  (n)
dhɛ̀n  (cop)
dhʌ́nbʌ̋-dhɛ̏  (n)
dhʌ́nbhá  (dtm)
dhʌ́nbháwō  (adv)
dhɛ̀ŋbhɛ̏n  (n)
dhɛ̏ŋbhɔ̄ɔdʌ̄  (n . rn)
dhɛ̄ŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
dhɛ̋ndhɛ̋n  (n)
dhɛ̋ndhɛ̋ngā  (n)
dhɛ̋ndhɛ̋nkpȁandhȅ  (n)
dhɛ̏ndhɛ̏nsɯ̏  
dhʌ́ndhīʌŋ́  (n)
dhɛ̄ŋdhɤ̄  (loc.n)
dhʌ̋ŋgbɔ̄  (n)
dhʌ́nglɔ̄ɔ́n  (n)
dhʌ́nglɔ̄ɔ́n-dhʌ́n-gɯ́-tɔ̏  (n . rn)
dhʌ́ngɔ̄ɔ̏n  (n)
dhɛ̋nkɛ̋dhɛ̏nkɛ̏  (adj)
dhɛ̋nkɛ̋ndhɛ̏nkɛ̏ndhɛ̏nkúndhɛ̄ɛ̋n  (intj)
dhʌ́nkpɔ́dhē  (n)
dhʌ̄nŋ  (n)
dhʌ̀nŋ  (v)
dhʌ̄nŋ̏gɯ́tɔ̏  (n)
dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏  (n)
dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏dhē  (n)
dhʌ́nwlɯ̄ɯ̋sɯ̏  (n)
dhʌ̀nwōdō  (adv)
dhɛ̋pűu  (n)
dhɛ̏tȁ  (n)
dhēzőo  (n . rn)
dhi̋  (loc.n)
dhī  (v - vt)
dhīa̋  (n)
dhi̋a  (n)
dhȉaa  (n)
dhi̋adhi̋asɯ̏  (adj)
dhīaŋ  (n)
dhīaŋ̄dhɯ̋sɯ́bhɛ̏n  (n)
dhi̋asɯ̏  (adj)
dhi̋bhlɔ̋ɔ̏n  (n)
dhìbhɔ́ɔ̏n  
dhȉdhā  (n)
dhi̋dhȁan  (n)
dhi̋dhɛ̏kʌ̄  (n)
dhi̋dhi̋  (n . rn)
dhȉdhȉsɯ̏  (adj)
dhìʌʌ  (v)
dhi̋ʌʌ  (v . vt)
dhȉʌʌ  (n)
dhìʌʌn  (v)
dhȉʌʌn  (n . rn)
dhi̋ʌŋ  (n . rn, fn)
dhȉʌnŋ̏kwa̋nŋ̏pi̋ɤ  (n)
dhȉi  (n)
dhíȉ  (n)
dhȉidhȉisɯ̏  
dhȉifa̋a  (n)
dhȉi-kún  (v . vt)
dhíȉn  (n . rn)
dhìin  (n)
dhȉisɯ̏  (adj)
dhȉkó-dhɛ̏  (n)
dhìn  (adv)
dhi̋n  (conj)
dhínbhlɔ̂n  (n)
dhìnbhɔ́ɔ̏n  (n)
dhìnbhɔ́ɔ̏n-dhɛ̏  (n)
dhìnbhɔ́ɔ̏nzʌ̏-dhȕn  
dhȉɤ  (v . vi)
dhi̋ɤ  (n)
dhi̋ɤ-bhȁn  (v . vt)
dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
dhi̋ɤ-blɯ̏  (v . vt)
dhi̋ɤ-bɔ̄  (v . vt)
dhi̋ɤdhi̋ɤsɯ̏  
dhi̋ɤdhɤ̄  (adv)
dhi̋ɤ-dɔ́ɔ̏ndhūn  (v . vt)
dhi̋ɤ-ga̋n  (v . vt)
dhi̋ɤ-gbáȁndhūn  (v . vt)
dhi̋ɤ-kʌ̄  (v)
dhíɤ̋kɤ̋dhȉɤkɤ̏  (adj)
dhìɔɔ  (n)
dhi̋ɤ̏ɤ  (adj)
dhȉoo  (n)
dhi̋ɤ̏ɤ-dhɛ̏  (n)
dhȉoodɔ̄bhɛ̏n  (n)
dhìɔɔnsɯ̏  (adj)
dhi̋ɤ-pā  (v . vt)
dhi̋ɤ-pő  (v . vt)
dhi̋ɤsɯ̏  (adj)
dhi̋ɤ-tā  (v)
dhi̋ɤta̋sɯ́bhɛ̏n  (n)
dhi̋ɤtó  (n)
dhi̋ɤ-tó  (v)
dhi̋ɤ-wlɯ̄ɯ̋  (v . vt)
dhi̋-pő  (v)
dhɤ́  (v)
-dhɤ̄  (mrph)
dhɔ́  (v . vt)
dhɔ̏  (n . rn)
dhɤ̋  (prt)
dhó  (v)
dhɤ́ ... dhɤ́  (conj)
dhɤ̋dhɤ̋  (conj)
dhɔ̏-kʌ̄  (v)
dhɔ̄ŋ  (n . rn)
dhɤ̋ŋ ~ dhɤ̋ŋgā  (n)
dhɤ̀ŋ  (v . vr)
dhòŋ  (n)
dhőŋ  (n)
dhōŋ  (v . vt)
dhɤ̄ŋ̏  (n)
dhɔ̋nbʌ̏  (n)
dhőŋbhɛ̋ɛ  (n)
dhɔ̄ŋdhɛ̏  (n)
dhɔ̋ndhɔ̋n  (n)
dhōŋ-dhȕn  
dhɤ̏ŋdrɤ̀ɤ  (loc.n)
dhɤ̏ŋdrɤ̀ɤdhɛ̏  (loc.n)
dhɤ̋ŋgā  
dhòŋgā  (n)
dhɤ̋ŋgbɤ̋  (n)
dhɔ̄ɔ  (n)
dhòo  (n . rn)
dhőo  (n)
dhɔ̀ɔ  (dtm)
dhɔ̋ɔ  (n)
dhɤ̄ɤ  (n . rn)
dhɤ̏ɤ  (n)
dhɔ̄ɔbhàa  (n . rn)
dhɔ̄ɔ̋bhàabhɛ̏n, dhɔ̄ɔbhàabhɛ̏n  (n)
dhɔ̋ɔdhɔ́bhɛ̏n  (n)
dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ  (adj)
dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ  (adj)
dhōo-dhȕn  
dhɔ̋ɔ-dɔ̄  (v . vt)
dhɔ̋ɔdɔ̄  (n)
dhɔ̋ɔdɔ̄bhȁan  (n)
dhɔ̋ɔdɔ̄bhɛ̏n  (n)
dhɔ̋ɔgā  
dhɔ̋ɔgɔ̏  (n)
dhɔ̋ɔkȁdhókwʌ́ʌ̏dhɤ̄  (n)
dhɔ̋ɔkɔ̏  (n)
dhòokô  (n)
dhɤ̏ɤkpɤ̄  (n)
dhɔ̋ɔkwɛ̀ɛ̏  (n)
dhɔ̋ɔkwʌ́ʌ̏  (loc.n)
dhɔ̋ɔkwʌ́ʌ̏dhɛ̏  (loc.n)
dhɔ̋ɔkwʌ́ʌ̏dhɤ̄  (loc.n)
dhɔ̄ɔn  
dhɔ̀ɔn  (restr)
dhɔ̏ɔn  (n)
dhɔ̀ɔndhɛ̏  (n)
dhɔ̄ɔ̋ndhē  (n)
dhɔ̀ɔndhɔ̋ɔndhē  (n)
dhɔ̋ɔyɛ̄ɛ̋n  (n)
dhɔ̋ɔyī  (n)
dhɔ̋ɔzīandō  (n)
dhɔ̀tlɔ́ɔ̏  (n)
dhɔ̀tlɔ́ɔ̏bhīn  (n)
dhɔ̀tlɔ́ɔ̏plɤ̀ɤ  (loc.n)
dhú  (v . vt)
dhűaa  (n)
dhùaa  (n)
dhűaan  (n)
dhűaandhȕaan  (adj)
dhȕaandhȕaandhɤ̄  (adv)
dhȕaandhȕaandhȕaandhɤ̄  (adv)
dhūaandhȕaandhūaandhɤ̄  (adv)
dhȕaŋdhȅ  (n)
dhūʌ̏ʌ  (n)
dhúʌ̏ʌ  (n)
dhūeebhīn  (n)
dhùʌŋ ~ dhùaŋ  (n)
dhùʌŋ-dhɛ̏  (n)
dhùʌŋgɔ̏bhɛ̏n  (n)
dhűɛyi̋dhɤ̄  (adv)
dhűɛyidhűɛyi̋dhɤ̄  (adv)
dhȕn  (oper)
-dhȕn  (mrph)
dhún  (prt)
dhūn  (v - vi)
dhűnŋ  (n)
dhūnwɛ̋ɛ  (intj)
dhȕnwō  (adv)
dhűɤ́  (adv)
dhűɤ́dhűɤ́  (adv)
dhūɤɤ  (n)
dhűɤɤ  (v . vt)
dhűɤɤdhȕɤɤ  (adj)
dhűu  (n)
dhūű  (v)
dhùu  (n)
dhűudȁdhɛ̋  (n)
dhűun  
dhȕutíȉ  (n)
dhæ̏ŋ  
dhæ̏æ  (n)
dhǣæ̋  
dhæ̋æ  (n)
dhǣæ̋-kpɔ́  
dhæ̀ækpœ̀œ  (intj)
dhœ̄œ  
dhœ̀œn  (n)
dhœ̄œn  (n)
dhœ̀œnbhɛ̏n  (n)
dhɯ̋  (n)
dhɯ̋dhɛ̋  (n)
dhɯ̋-dhʌ́n  (n)
dhɯ̋gā  (n)
dhɯ̋ka̋ŋ  (n)
dhɯ̄n  
dhɯ̋pɛ̋n  (n)
dhɯ̋zʌ̄kpȁŋglɔ̏ɔ  (n)
dìbhánŋ̏sɯ̏  (n)
dīdhɛ̄tʌ́ʌ̏  (n)
dìʌnŋ  (n)
dìʌnŋ̀trȍo  (n)
dīȉ  (n)
di̋iŋ  (n)
dīinŋdīnŋdhɤ̄  (adv)
dȉŋ  (n)
dīn̏  (n)
dīn  (prev)
dȉn  (n . rn)
dȉnbhȉn  
dīǹ-dān  (v . vt)
díŋ̏dȉŋ  (adj)
dīn-gȁ  (v . vt)
dȉŋ-kpɔ́  
dīnŋdhɤ̄  (adv)
dìɤ  (adv)
dla̋  (n)
dlȁaká  (n)
dlāȁn  (v)
dlʌ́ʌ̏  
dlɛ́ɛsɯ̏  (n . rn)
dlɔ̋kɔ̋dlɔ̏kɔ̏  
dlɔ̀ɔ  (n)
dlɔ̋ɔ  (n)
dlɔ̏ɔ  (n)
dlőo  (n)
dlɔ̋ɔdlɔ̋ɔ  
dlɔ̋ɔdlɔ̏ɔ  (adj)
dlūuŋ  
dlɯ̏ŋ  
dlɯ̏nŋ  (n)
dō  (num)
dɔ̄  (v - vi - vt)
dōdhȁan  (adj)
dōdō  (adv)
dódó  (dtm)
dɔ̄n  (n)
dɤ̄ŋ  (n)
dőŋ  (n)
dɔ̏n  (n)
dɔ̀ŋ  (n)
dȍŋ  (n)
dɔ̄ŋ  (n)
dɤ̋ŋdɤ̏ŋ  (adj)
dőŋdőŋsɯ̏  (adj)
dɤ̄ŋgā  (n)
dɔ̀ŋgɔ̄  (n)
dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̋ŋgɤ̋  
dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏  (adj)
dɔ̋nkɔ̋ndɔ̏nkɔ̏n  
dőŋsɯ̏  (adj)
dɔ̄ɔ  (n . rn)
dɔ̋ɔ  (n)
dōő  (dtm)
dōo  (n)
dɤ́ɤ̏  (n)
dɔ́ɔ̏  (n)
dɔ́ɔdhíndɔ́ɔdhín  (adv)
dɔ́ɔ̏n  (n)
dɔ̋ɔn  (n)
dɔ́ɔ̏ndhɤ̄  (adv)
dɔ́ɔ̏ndhūn  (v)
dɔ̋ɔndɔ̏ɔn  (adj)
dɔ́ɔ̏ndɔ́ɔ̏ndhɤ̄  (adv)
dɔ̋ɔndɔ̋ɔnsɯ̏  
dɔ̋ɔnsɯ̏  (adj)
dōsēŋ ~ dōsɛ̄nŋ (dosɛnng)  (restr)
dōsēŋdhȁan  (num)
dòzínŋ̏  (n)
dȕ  (n)
dūa̋  (n . rn)
dùa  (n)
dȕbȍŋdhē  (adj)
dűdű  (adj)
dȕʌʌ  
dȕɛɛ  (n)
dūʌŋ  (n)
dűʌŋ  (n)
dūn  (v)
dūnŋ  (n)
dűnŋ  (n)
dȕnŋdhɤ̄  (adv)
dȕɤ  (n)
dȕɤɤ  
dȕtȁbhȁan  (n)
dūuŋ  (n)
dȕuŋ  (onomat)
dœ̄œ  
dœ́œ̏n  
dœ̄œŋ  (n . rn)
dɯ̄  (n)
dɯ̂  (n)
dɯ̄bhɛ̄n  (n)
dɯ̏dɯ̏dɯ̏dhɤ̄  (onomat)
dɯ̂gā  (n)
ɛ̏  (intj)
ʌ̄ʌ  (intj)
ɛ̏ɛ  (intj)
ēȅ  (intj)
ȅe  (prt)
ɛ́ɛ̏n  (conj)
e̋ke̋  (intj)
ēkîpʌ̏  (n)
ēli̋kɔ̄nŋtɛ́ɛ̏  (n)
fa̋a  (n)
fȁadhɤ̄  (adv)
fa̋agā  (n)
fȁan  (n)
fāan  (n . rn)
fáȁn  (n)
fāanfāansɯ̏  
fáȁnkɔ́  (n)
fāansɯ̏  (adj)
fa̋fa̋  (n)
fâfâ  (adj)
fáŋ̏kpɛ̋ɛ  (n)
fɛ̏ɛ  (n . rn)
fȅe  (n)
fɛ̏ɛfɛ̏ɛsɯ̏  
fȅekɔ̄ɔ̏dhɤ̄  (n)
fȅekœ̄œ̏dhɤ̄  
fɛ̋ɛnfɛ̏ɛn  (adj)
fɛ̏ɛsɯ̏  (adj)
fe̋ŋ  (n)
fʌ̄nŋ̋  (n)
fɛ̂tɤ̏  (n)
fʌ́yi̋  
fʌ́yi̋gā  (n)
fi̋a  
fi̋aa  (n)
fi̋abhɛ̏n  (n)
fi̋afi̋asɯ̏  
fi̋asɯ̏  (adj)
fīʌʌ  (n)
fi̋ɛ̏ɛ  (adj)
fi̋ʌʌ  (adj)
fìʌʌ  (v)
fi̋ʌʌfi̋ʌʌ  
fìʌʌn  (v)
fìʌʌnsɯ̏  (adj)
fìi  (n . rn)
fi̋i  (n)
fìifìisɯ̏  (adj)
fi̋ifi̋isɯ̏  (adj)
fi̋isɯ̏  (adj)
fìisɯ̏  (adj)
fi̋n  (v . vi)
fi̋ɔfȉɔ  (adj)
fi̋ɔkɔfȉɔkɔ  (adj)
fi̋ɔɔfȉɔɔ  (adj)
fītlî  (n)
fla̋  (n)
flʌ́ʌ̏  (n . rn)
flɛ̋ɛ  (n)
fle̋ȅ  (n)
flɛ̋ɛbhɛ̏n  (n)
flɛ̋ɛflɛ̋ɛsɯ̏  
flɛ̄ɛn  (v)
flɛ̏ɛn  (n)
flèesɯ̏  (n)
flɛ̋ɛsɯ̏  (adj)
flēgɯ́dhē  (n)
flî  (n)
fli̋nŋ  (n)
flő  (adj)
flɔ̋  (n)
flɤ̋  (v)
flőkpȍŋdhȅ  (n)
flɔ́ŋ̏  (n)
flɔ̄ɔ́flɔ̏ɔflɔ̄ɔ́dhɤ̄  (onomat)
flɔ̋ti̋  (n)
flȕu  (n)
flűudhɤ̄  (adv)
flùuflúȕ  (n)
flɯ̀  (n)
flɯ̀flɯ̀sɯ̏  
flɯ̀sɯ̏  (adj)
flɯ̀ɯ  (v . vt)
fɤ̄  (n)
fɤ̄dhɛ́ntlʌ̏  (n)
fɔ̏dhɤ̄  (adv)
fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ  
fɔ̋kɔ̋fɔ̏kɔ̏  
főkőfȍkȍ  (adj)
fɔ̋ŋ  (n)
fɔ́ŋ̏fɔ̏ŋ  (adj)
fɔ̋ŋfɔ̋ŋ  (n)
fɤ́ɤ̏  (adj)
fȍo  (n)
fōodhɤ̄  (adv)
fɤ̄ɤdhɤ̄  
fȍodɔ̏n  (n)
fɔ̋ɔfɔ̏ɔ  (adj)
főofȍo  (adj)
fɤ̋ɤfɤ̏ɤ  (adj)
főofȍo-dhɛ̏  (n)
fɔ̄ɔn  
fōyi̋  
fɤ̄yi̋  (n)
fȕu  (n)
fȕudʌ̄  (n)
fȕudhɤ̄  (onomat)
gȁ  (v)
gā  (n)
ga̋a  (n)
gāȁ  
gāadíɛ̏n  (n)
gȁan  (n)
gābhɛ̏n  (n)
gādō  (adj)
gȁgā  
gàŋ  (n)
gȁŋ  (n)
ga̋n  (v)
ga̋ŋ  (n)
gāŋ̏  (n)
gȁpʌ̏  (n)
ga̋sa̋gɔ̄n  (n)
gàsítɛ́ɛ̏  (n)
gàtô  (n)
gbà  (n)
gbâ  (n)
gbȁ  (n)
gbā  (v)
gbá  (n)
gbáȁ  (n)
gbȁa  (n)
gba̋a  (n)
gbȁadhʌ́n  (n)
gbàan  
gbáandhʌ́n  (n)
gbáȁndhɤ̄  (adv)
gbàandhɤ̄  
gbáȁndhūn  (v)
gbàȁndhɯ̏  (n)
gbáȁngbáȁndhɤ̄  (adv)
gbādhɛ̏bhɛ̏n  (n)
gbâgā  
gbȁgbɤ̄  (n)
gba̋gèe  (n)
gbâgɔ̏ɔ  (n)
gba̋kla̋agbȁklȁa  (adj)
gbān  (n)
gbàŋ  (n)
gbàn  (loc.n)
gbȁn  (v)
gbân  (n)
gbȁŋ  (n)
gba̋ŋ  (n)
gba̋n  (n)
gba̋nbhlʌ̋  (n . rn)
gbàndȁadhɯ̏  (n)
gba̋ngā  (n . rn)
gbȁngbȁn  (adv)
gbāŋgbāŋ  
gbāŋgbāŋdhɤ̄  (onomat)
gbȁngbȁndhɤ̄  (adv)
gbȁngèegɔ̏bhɛ̏n  (n)
gbānsɛ̋ɛ  (n)
gbànwō  (adv)
gba̋ŋyɛ̋  (n)
gbāpʌ̄  (n)
gbāpʌ̏  (n)
gbàsàgba̋sa̋  (n)
gba̋ta̋n  (n)
gbàúȕ  (n)
gbȅ  (n)
gbe̋  (n)
gbʌ̏  (prev)
gbɛ́  (adj)
gbɛ́-dhɛ̏  (n)
gbɛ́ɛ̏  (n)
gbʌ̀ʌ  (n)
gbɛ̄ɛ  (n)
gbɛ̄ɛ̋  (n)
gbe̋ȅ  (adj)
gbɛ̋ɛ ~ gbæ̋æ ("gbɛa)  (adj)
gbʌ̏ʌ  (n)
gbe̋ȅ-dhɛ̏  (n)
gbɛ̋ɛ-dhɛ̏  (n)
gbe̋egbȅe  (adj)
gbɛ̋ɛgɯ́  (loc.n)
gbɛ̋ɛgɯ́dhɛ̏  (loc.n)
gbʌ̋ʌlȍo  (n)
gbȅeŋ  
gbɛ̄ɛ̏n  (n)
gbɛ̄ɛ̋n  (n . rn)
gbɛ̋ɛtȁ  (n)
gbʌ̏gā  
gbe̋gbȅ  (intj)
gbʌ̂gbʌ̂  
gbʌ̂gbʌ̏  (adj)
gbʌ̏-kʌ̄  (v . vt)
gbʌ̏kʌ̄  (n)
gbe̋ke̋gbȅkȅ  
gbȅkɔ̏  (n)
gbe̋ŋ  (dtm)
gbɛ̂n  (n)
gbēŋ  (n)
gbȅŋ  (n)
gbʌ̂n  (n)
gbēŋbhȁan  (n)
gbɛ̂ndhʌ́ngœ́œ̏  (n)
gbʌ́ŋ̏gbʌ́ŋ̏  
gbʌ́ŋ̏gbʌ̏ŋ  (adj)
gbe̋ŋgbe̋ŋ  (dtm)
gbēŋ-gbēŋ  (adv)
gbēŋkpɤ̄  (n)
gbʌ̄nŋ̋gā  (n)
gbɛ́sɛ̂  (n)
gbi̋a  
Gbīȁa  (n)
gbi̋aa  (n)
Gbīȁadhɤ̄  
gbídhō  (n)
gbi̋ʌn  (n)
gbȉgbȉdhɤ̄  (onomat)
gbìi  
gbìigbáȁnbhȁan  (n)
gbȉiŋ  (onomat)
gbȉiŋdhɤ̄  (adv)
gbìŋ  (n)
gbīŋgā  (n)
gbȉŋgbɤ̄  (n)
gbínkígbȉnkȉ  (adj)
gbínkíngbȉnkȉn  (adj)
gbínŋ̏  (adj)
gbìnŋ̏  
gbínŋ̏gbínŋ̏  (adj)
gbínŋgbȉnŋ  (adj)
gbȉnŋgbɤ̄  
gbìɤɤ  (v . vt)
gbíɤ̏ɤ  (n)
gbla̋  (v . vi)
gblāȁ  (n)
gblāȁgblāȁ  (v . vi)
gbla̋agblȁa  (n)
gbláȁnsɯ̏  (adj)
gblȁdhɤ̄  (onomat)
gblȁn  (v)
gbla̋ŋ  (n)
gbla̋ngbla̋n  (n)
gbla̋nŋ̏dhɤ̄  (onomat)
gbla̋nsɔ̄  (n)
gblàzœ̏œ  (n)
gblȅe  (n)
gblʌ̋ʌ̏  (n)
gblʌ́ʌ̏  (n . rn)
gblɛ̀ɛ  (n)
gblʌ́ʌ̀dhɛ̏  (loc.n . rn)
gblʌ́ʌ̏dhɤ̄  (loc.n)
gblʌ̋ʌ̏dhūn  (v)
gblɛ̏ɛgba̋n  (n)
gblɛ̀ɛn  (adj)
gblɛ̄ɛ̋n  (n)
gblɛ̏ɛn  (prev)
gblʌ̄ʌ̏n  (n . rn)
gblɛ̄ɛ̋nbhōdhȅ  (n)
gblɛ̀ɛn-dhɛ̏  (n)
gblɛ̀ɛngblɛ̋ndhȅ  (adj)
gblɛ̏ɛn-kpɔ́  (v)
gblɛ̄ɛ̋nsɯ̏  (adj)
Gblɛ̏ɛsɛ́  (n)
gblȅeyi̋dhē  (n)
gblɛ̀ngblɛ̀n  (adj)
gblɛ̀nkɛ̋ngblɛ̏nkɛ̏n  (adj)
gblɔ̏  (n)
gblɤ̏  (v . vt)
gblɔ̏dhȅe  (n)
gblɤ̋gblɤ̋  (adj)
gblɔ̏gɔ̄n  (n)
gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏  
gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏gblɤ̏kɤ́gblɤ̄ɤ̋  (intj)
gblòŋ  (n . rn)
gblɔ̄ŋ̋  (n)
gblɔ̄ŋ̋gblɔ̏ŋgblɔ̄ŋ̋dhɤ̄  (adv)
gblȍo  (n)
gblőo  (n)
gblóȍ  (n)
gblɤ̀ɤdhȅ  (n)
gblɤ̋ɤ̏dhɛ̏  
gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ  (adj)
gblȍokōtȁngɯ́dhē  (n)
gblű  (n)
gblúgblȕgblúdhɤ̄  (onomat)
gblūűdhɤ̄  (onomat)
gblȕuuu  (onomat)
gblæ̏ægba̋n  
gblɯ̏  (n)
gblɯ̀  (n)
gblɯ̋  (n)
gblɯ̏dʌ̄  (n)
gblɯ̏dhānkʌ̄bhɛ̏n  (n)
gblɯ̋dhɛ̏  (loc.n)
gblɯ̀dhɛ̏  (n)
gblɯ̋dhɤ̄  (loc.n)
gblɯ̏gā  (n)
gblɯ̏gɔ̄ɔnbhɛ̏n  (n)
gblɯ̏ŋ  (n)
gblɯ̄ŋ  (n)
gblɯ̋yāȁ  (n)
gblɯ̋zīɤ  (n)
gblɯ̋ɯ́  (loc.n)
gblɯ̄ɯdhɤ̄  (loc.n)
gblɯ̄ɯsɔ̏  (n)
gbô  (n)
gbɔ̄  (n)
gbő  (n)
gbō  (n)
gbɤ̄  (n)
gbɔ̄dȉʌʌ  (n)
gbɔ̄dɔ̄dhȅ  (n)
gbőgbőkɔ̋  (n)
gbōka̋a  (n)
gbōkȕngbōkȕndhɤ̄  (adv)
gbɔ̂n  (n)
gbɔ̋ŋ  (n)
gbɔ̄ŋ  (n)
gbɔ̏ŋ  (n)
gbɤ̋ŋ  (n)
gbòŋ  (n)
gbɤ̋ŋgā  (n)
gbőŋgbő  (n)
gbōŋgbōŋdhɤ̄  (adv)
gbɔ̋ɔ̏  (n)
gbɔ̄ɔ̋  (n)
gbɔ̀ɔ  (n)
gbőȍ  (n)
gbōo  (v . vr)
gbōobhɛ̏n  (n)
gbőȍ-dhɛ̏  (n)
gbɔ̄ɔ́dɯ̏  (n)
gbōokɔ̏  (n)
gbɔ̄ɔŋ  (n)
gbɔ̀ɔn  (v)
gbú  (n)
gbúgbúdhɤ̄  (onomat)
gbūŋgbùŋgbūŋdhɤ̄  (onomat)
gbūuŋdhɤ̄  (onomat)
gbūuŋgbūŋdhɤ̄  (onomat)
gbúȕu  (intj)
gbæ̋æ  
gbǽæ̏  
gbæ̋ægɯ́  
gbæ̋ægɯ́dhɛ̏  
gbǣæ̏n  
gbæ̋ætȁzʌ̄bhɛ̏n  (n)
gbœ̋œ̏  
gbœ̄œ  (n)
gbœ̀œ  (v . vt)
gbœ̀œdhɛ̋  (n)
gbœ̄œdhē  (n)
gbœ̄œŋ  
gbœ̀œn  
gbœ̄œpʌ̏  (n)
gbɯ̄ŋ  
Gɛ̂  (n)
gɛ̋ɛ ~ gæ̋æ ("gɛa)  (n)
gèe  (n)
gèebʌ̏  (n)
gèebhȁan  (n)
gèebɔ̀ɔ  (n)
gèebɔ̀ɔbhɛ̏n  (n)
gɛ̋ɛdhɛ̏  (n)
gèegā  (n)
gèegbȁa  (n)
gɛ̀ɛgɛ̀ɛ  (n)
gèeglōő  (n)
gèegɔ̏  (n)
gɛ̀ɛn  (n)
gɛ̄ɛn  (loc.n)
gɛ̏ɛn  (loc.n)
gɛ̀ɛndhȅ  (n)
gɛ̏ɛŋdhɤ̄  (adv)
gèepűu  (n)
gɛ̋ɛ-sɯ́  (v . vt)
gʌ̄n  (n)
gɛ̏n  (n)
gɛ̏ndhɛ̋  (n . rn)
gɛ̏ndhɛ̋kwɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (n . rn)
gɛ̏ndhʌ́ngātɔ̄ɔ  (n . rn)
gɛ̏ndhɛ̋wlɤ̀ɤdhɛ̏  (n . rn)
gɛ̏ndhɯ̋  (n . rn)
gɛ̏ngādhɯ̋  
gɛ̏ngbe̋ȅbhɛ̏n  (n)
gɛ̏ngbɔ̄  (n . rn)
gɛ̏ngódhɛ̏  (n . rn)
gɛ̏nlòobhɛ̏n  (n)
gɛ̄nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
gɛ̄nŋdhɤ̄  (loc.n)
gɛ̄nŋgā  (n)
gɛ̄nŋgādhʌ́ntɔ̄ɔ  (n . rn)
gɛ̄nŋgāgɔ̄n  (n . rn)
gʌ̄nŋgʌ̄nŋ  (n)
gʌ̏nŋgʌ̄nŋ̋  (n)
gʌ̏nŋgʌ̄nŋ̋klȍo  (n)
gɛ̏nwɛ̄ngā  (n . rn)
gɛ̄nyɛ̄n  (v . vi)
gí  (n)
gi̋  (n)
gȉ  
gi̋a  (v . vi)
gīaatȁn  (n)
gi̋dha̋n  (intj)
gȉʌ  (n)
gīȉ  (v)
gíȉ  (n)
gìi ~ gȉ; -gi  
gȉi  (n)
gīoo  (n)
gi̋si̋  (adj)
gīzābhɛ́n  (n)
gȉææn  (n)
glâ  (n)
glà  (n)
gla̋  (v)
gla̋adhi̋ɤ  (n)
glāa̋nglȁanglāa̋ndhɤ̄  (onomat)
glȁawē  
gla̋ba̋  (n)
gla̋gla̋dhɤ̄  (onomat)
glȁglȁglȁdhɤ̄  (onomat)
gla̋gla̋sɯ̏  (adj)
gla̋ngla̋n  (n)
gla̋ŋglȁŋ  (adj)
gla̋ŋgla̋ŋ  (n)
glɛ̄ɛ̋  (n)
glɛ̄ɛ̋n  (n)
glɛ̋ɛn  (n)
glɛ̋ɛnpűu  (n)
glɛ̋ɛntīi  (n)
glɛ̋ɛnwȍdhɛ̏  (n)
glʌ̏ʌwē  (n)
glȅŋ  (n)
glɛ̏ŋ  (n)
glȅŋglȅŋsɯ̏  
glȅŋsɯ̏  (adj)
glɔ̋kɔ̋glɔ̏kɔ̏  
glɔ̏ŋ  (n)
glōő  (n)
glȍo  (n)
glɔ̄ɔ  (n)
glòo  (v)
Glōȍ  (n)
glőo  
glɔ̄ɔdhɛ̋kpɛ̋ɛ  (n)
glóodhʌ́nkōŋ  (n)
glōogȉaan  (n)
glɔ̋ɔglɔ̏ɔ  (adj)
glɔ̋ɔglɔ̋ɔ  (adj)
glɔ̄ɔ̋glɔ̄ɔ̋sɯ̏  
glɔ̄ɔtīi  (n)
glɔ̄ɔzɔ̏ngɯ́wlɤ̋  (n)
glɔ̄ɔzɔ̏nkáwɤ̄ŋ  (n)
glɯ̋  (n)
glɯ̏glɯ̏dhɤ̄  (adv)
glɯ̋kɔ̋glɯ̏kɔ̏  (adj)
glɯ̋ɯ  (adj)
glɯ̄ɯŋ  (v)
gó  (v)
gɔ̄  (n)
gɔ̋  (n)
gɔ̂  (n)
gɤ̋  (v)
gɔ̏  (prev)
gɔ̋bhȁan  (n)
gɔ̄bhȁan  (n)
gɔ̏bhɛ̏n  (n)
gɔ̏dhɛ̋  (n)
gɔ̂dhɛ̋  (n)
gɔ̄dhʌ́n  (n)
gɔ̏dhíɤ  (v . vt)
gɔ̏dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
gɔ̏dhi̋ɤsɯ̏  (adj)
gɔ̄dhɯ̋  (n)
gɔ̏-dɔ̄  (v . vt)
gɔ̏dɔ̄gāgɔ̏  (n)
gōgō  (n)
gɔ̏gɯ́sʌ̏bhɛ̏n  (n)
gɔ̏gɯ́sʌ̏-dhɛ̏  (n)
gɔ̏gɯ́wɯ́  (n)
gɔ̏kʌ̄  (n)
gɔ̏-kʌ̄  (v . vt)
gɔ̏-lɤ̏  (v . vt)
gɔ̄n  (adj)
gɔ̀n  (n)
gɔ́n  (v)
gɔ̏n  (n)
gɤ̏ŋ  (n . rn)
gɤ̋ŋ  (n)
gȍŋ  (n)
gɔ̀ŋ  (n)
gőŋ  (n)
gɔ̄ŋdʌ̄  (n)
gɔ̄ndʌ̄  (n)
gɔ̄ndʌ̄dhʌ́n  (n)
gɔ̀ŋgā  (n)
gȍŋgōŋ̋  (n)
gɤ̋ŋgɤ̏ŋ  (adj)
gɔ̄ngɔ̄n  
gɤ̋ŋgɤ̋ŋ-dhȕn  
gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̏bhɛ̏n ~ gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̋bhɛ̏n; -göngklöʋ̈mɛ  (n)
gɔ̄nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
gɔ̄nŋdhɤ̄  (loc.n)
gōo  (n)
Gȍo  (n)
gɔ́ɔ̏  
gɔ̄ɔ  (n . rn)
gɔ̏ɔ  (loc.n)
gōȍ  (n)
gɤ̀ɤ̏  (n)
gɔ̀ɔ  (n)
gɔ̀ɔdhɛ̋  (n)
gòodhē  (n)
gɔ̄ɔdhɤ̄  
Gȍodhɤ̄  
gōogā  (n)
gɔ̄ɔgbe̋ȅbhɛ̏n  (n)
gɔ̄ɔgbe̋ȅdhʌ̏n  (n)
gɔ̄ɔgblɛ̀ɛn  (adj)
gɔ̄ɔn  (v)
gɔ̀ɔn  (v . vi)
gɔ̄ɔ̏n  (n)
gɔ̄ɔ̏n-dhɛ̏  (n)
gɔ̄ɔ̏n-dhɛ̏gā  (n . rn)
gɔ̄ɔpʌ̏  
gȍplɤ́ɤ̄  (n)
gɔ̏tȁ-dhɔ́  (v . vt)
gòyâ  (n)
gɔ̏-yɛ̋  (v - vt)
gɔ̂yi̋bhɤ̏ɤ  (n)
gɤ̄ɯ̋ŋgwʌ̏  (n)
gū  (n)
gú  (n . rn)
gūdhʌ́n  (n)
gūdlɔ́nŋ̏  (n)
gūn  (v)
gúŋ̏gúŋ̏  (adj)
gúŋ̏gȕŋ  (adj)
gùnŋ  (n)
gűnŋ  (n)
gűnŋdhɛ̏  (loc.n)
gűnŋdhɤ̄  (loc.n)
gűnŋkɔ̏  (n)
gűnŋkɔ̏dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
Gűu  (n)
gűudʌ̄  (n)
gȕuŋdhɤ̏  (onomat)
gwa̋  (n)
gwàa  (n)
gwàȁdhɛ̏  (loc.n)
gwàadhɤ̄  (loc.n)
gwāȁgbɛ̂n  (n)
gwāȁn  
gwāandhɤ̄  (loc.n)
gwàawɯ̏  (n)
gwa̋n  (n)
gwān  (loc.n)
gwàn  (n)
gwāndȅegɯ́ slāa̋  (n)
gwàngā  (n)
gwāngɔ̏dhȅ  (n)
gwɛ̄  (n)
gwʌ̏  (n)
gwɛ̄bȕŋbūŋ̋  (n)
gwʌ̏dhʌ́n  (n)
gwɛ̋ɛ  (n)
gwēe  (n)
gwʌ̀ʌ  (v)
gwʌ̄ʌ̋  (n)
gwɛ̄ɛ̋  (n)
gwēȅ  (n)
gwʌ̀ʌbhɛ̏n  (n)
gwʌ̄ʌ̋bhīn  (n)
gwɛ̋ɛdhūɤɤ  (n)
gwēe̋yɔ̋n  (n)
gwʌ̄ʌ̋zʌ̏-dhȕn  
gwʌ̏gā  (n)
gwɛ̄kpʌ̀bhȁti̋ʌʌ  (n)
gwɛ̋nŋ  (n . rn)
gwʌ̋nŋ  (n)
gwʌ̏yɛ̏  (n)
gwìnŋ̏  (loc.n)
gwìnŋ̏dhɛ̏  (loc.n . rn)
gwìnŋ̄dhɤ̄  (loc.n)
gwìnŋdhɤ̄  (n)
gwǣæ̋  
gwǣæ̏gèe  (n)
gæ̋æ  (n)
gæ̋æn  (n)
gǣæ̋n  (n)
gæ̀æn  
gæ̏æn  (loc.n)
gæ̀ændhȅ  
gæ̋ængæ̋æn  (n)
gœ̏œ  (n)
gœ̄œ ~ gɔ̄ɔ (gɔɔ)  (v . vi)
gœ́œ̏  (n)
gœ̄œpʌ̏  (n)
gɯ́  (n . rn)
gɯ́-bȁ  (v . vt)
gɯ́-bhān  (v . vt)
gɯ́-bhɔ̄  (v . vt)
gɯ́-bhō  (v . vt)
gɯ́-blɯ̄ɯ̏  (v . vt)
gɯ́-dān  (v)
gɯ́dhɛ̏  (loc.n . rn)
gɯ́-dhìʌʌn  (v . vi)
gɯ́dhɤ̄  (loc.n)
gɯ́-dɔ̄  (v . vt)
gɯ́-gā  (v)
gɯ́-ga̋n  (v - vt)
gɯ́-gbȁn  (v . vt)
gɯ́-gblɯ̏  (v . vt)
gɯ́glȁ  (n)
gɯ̋gɯ̋sɯ̏  (adj)
gɯ́-klōo  (v . vt)
gɯ́-kpʌ̀ŋ  (vt)
gɯ́-kplɯ̏  (v)
gɯ́kplɯ̏dhē  (n)
gɯ́kplɯ̏yɔ̋ɔ  (n)
gɯ́-pȉɤ  (v . vt)
gɯ́-pɤ̄  (v . vt)
gɯ́-pő  (v)
gɯ́-pű  
gɯ́-sēȅ  (v . vt)
gɯ́sȉɤdhē  (n)
gɯ́-sȕɤ  (v . vt)
gɯ́-tó  (v)
gɯ́-we̋  (v)
gɯ́-wɯ́  (v . vi)
gɯ́-yɤ̄  (v . vt)
gɯ́-zʌ̄  (v)
gɯ́-zīɤ  (v . vi)
gɯ́-zű  (v . vt)
hāá  (intj)
í  
ī  
ìi  (intj)
ȉiiyȁ  (intj)
i̋in  (conj)
kȁ  (mpp)
kā ~ kāȁ; kaa-  (n)
ká  (pp)
kȁa  (n)
ka̋a  (n)
kāa  (mpp)
káa  (mpp)
kāȁ  (v)
kāáa  (prn)
kāabhān  
kȁabȕŋ  (n)
kȁagȁ  (prt)
kāa̋n  (n)
kāȁn  (v . vt)
kȁanbhō  (v . vi)
kāȁnkāȁn  (v . vt)
kāatíȅ  (n)
ka̋bha̋kő  (intj)
kàbhɔ̋n  (n)
kȁdɔ̄  (n)
ka̋fe̋e  
ka̋fle̋e  (n)
kāibhân  (n)
kàkàô  (n)
ka̋ŋ  (n)
ka̋n  (v - vi - vt)
kȁnbhɛ̄ngɯ́wɔ̏n  (n)
ka̋ŋka̋ŋ  (adj)
káŋ̏káŋ̏dhɤ̄  (onomat)
ka̋nŋbha̋  (n)
ka̋nsɔ̏  (n)
kāŋtɔ̂n  (n)
kàsíʌ̏ʌtīi  (n)
kȁsȍ  (n)
kȁsȍgɔ̏dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
kȁsȍgɯ́bhɛ̏n  (n)
kāyáa  
kāyéȅ-dhɛ̏  (n)
kāyéȅdhʌ́n  (n)
kɛ̏  (prt)
kʌ̄  (v)
kê  (n)
kêdhi̋  (n)
kʌ̏dhɤ̋  (conj)
kʌ̋ʌ  (n . rn)
kèe  (n . rn)
kȅe  (n . rn)
kɛ̋ɛ  (n)
kèȅdhɛ̏  (loc.n . rn)
kèedhɤ̄  (loc.n)
kʌ̏ʌdhɯ̏  (n)
kɛ̋ɛgā  
kɛ̋ɛkʌ̄gȅe  (n)
kɛ̋ɛn  (adj)
kɛ̋ɛŋ  
kɛ̀ɛn  (n)
kɛ̋ɛnkɛ̋ɛn  
kèȅsȍo  (n)
kɛ̀fá  (n)
kɛ̀fádʌ̄bhɛ̏n  (n)
kɛ̀gbœ̋œ  (n)
kêkʌ̄bhɛ̏n  (n)
kêkpɤ̄  (n)
kʌ́n  (v . vi)
ke̋ŋ  (n)
kɛ̄ŋ̏  (prn)
kɛ̂n  (n . rn)
ke̋ŋ̏  (n)
kèŋ̏  (pp)
kʌ̄ŋ̋  (n)
kʌ̄ŋ  (n)
kɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
ke̋ŋgba̋  (n)
kʌ̋ŋkʌ̋ŋ  
kèŋ̏kèŋ̏  
kʌ̋nŋ̏  (n)
kʌ̋nŋ  (n)
kɛ̀nŋ  (n)
kɛ́nŋzúȕ  (n)
ke̋ŋslʌ̏ʌ  (n)
kɛ̏sēe̋  (n)
kí  (mpp)
kíaan  (n)
kìaŋ  (n)
kȉan  (v . vi)
ki̋an  (n . rn)
ki̋atő  (n)
ki̋dhőŋ  (n)
ki̋ʌʌ  (n)
ki̋ʌʌdhɛ̋  (n)
ki̋ɛɛsɯ̏  (adj)
ki̋ɛki̋ɛsɯ̏  (adj)
kīʌŋ  (n)
kīʌŋgbɔ̄  (n)
kíi  (mpp)
ki̋oodhɤ̄  (adv)
kìɔɔn  (n)
Klāa̋  (loc.n)
klāa̋  (n)
klȁa  (n)
kla̋a  (n)
klāadʌ̄  (n)
Klāa̋dhɤ̄  (loc.n)
klàȁn  (n)
klȁatíȉ  (n)
klȁatíȉgɔ̄ɔnbhɛ̏n  (n)
kla̋bhi̋  (n)
klȁklȁdhɤ̄  (onomat)
kla̋kla̋dhɤ̄  (onomat)
kla̋ŋ̏  (n)
klàŋ̏  (n)
klàŋdhi̋ɤ, klàŋ̏dhi̋ɤ  (n)
klàŋ̏dhi̋ɤdhʌ́n  (n)
klàŋgā  (n)
klàŋ̏gɔ̏bhɛ̏n  (n)
kle̋e  (n)
klʌ̋ʌn  (n)
klʌ̀ʌn  (v . vt)
klʌ̏nklʌ̏ndhɤ̄  (onomat)
klȉŋklīŋ̏  (n)
kli̋nŋ̏  (n)
kli̋nŋ̏bhɛ̄ɛn  (n)
kli̋nŋ̏gbɔ̄kún  (n)
klīyɔ̂n  (n)
klő  (n)
klōâ  (n)
klɤ̄klɤ̄dhɤ̄  (adv)
klɤ̋klɤ̏klɤ́dhɤ̄  (adv)
klɤ̄klɤ  
klɤ̋kɤ̋klɤ̏kɤ̏  (adj)
klɔ̏ŋ  (n)
klòŋ  (v)
klòŋ-dhɛ̏  (n)
klɤ̄ɤ̏  (adj)
klɤ̄ɤ̋  
klɤ̏ɤ  (n)
klóȍ  (n)
klōo  (v . vt)
klɔ̄ɔ̏  (n)
klȍo  (n)
klɔ́ɔ̏  (n)
klɤ̄ɤ̏-dhɛ̏  (n)
klɤ̋ɤdhɤ̄  (adv)
klɤ̋ɤklɤ̏  (adj)
klɤ̄ɤ̋klɤ̄ɤ̋  
klɤ̋ɤklɤ̏ɤ  (adv)
klɤ̄ɤ̋klɤ̏ɤklɤ̄ɤ̋dhɤ̄  (onomat)
klɤ̋ɤɤdhɤ̄  (adv)
klősʌ̏bhɛ̏n  (n)
klȕu  (n)
klɯ̄ɯ ~ klɯ̄ɯgā  (n)
klɯ̄ɯ̋dhɤ̄  (adv)
klɯ̄ɯgā  
klɯ̄ɯgādʌ̄  (n)
klɯ̋ɯɯ̏dhɤ̄  (adv)
kɔ̏  (loc.n)
kɔ́  (n)
kɤ́  (conj)
kɤ̏  (n)
kɤ̀  (adv)
kɤ̄  (conj)
kȍ  (mpp)
kó  (loc.n . rn)
kō  (n)
kōáa  (prn)
kɔ̀bhán  (n)
kőbhi̋  (n)
kɔ̋bhɔ̋  (n)
kɔ̏dā  (n)
kɔ̄dhānklīi  (n)
kɔ́dhēe̋  (n)
kɔ́-dhʌ́n  (n)
kɔ́dhi̋  (n)
kɔ́dhi̋gɯ́bhɛ̏n  (n)
kɤ̄dhɤ̋  (conj)
Kɔ̀dhɔ̀n  (n)
kɔ́gbȁngɔ̏dhɯ̋  (n)
kɔ́gɯ́dhɛ̏  
kɔ́i̋dhɛ̏  (loc.n)
kɔ́i̋dhɤ̄  (loc.n)
kɔ̄kɔ̄  (onomat)
kɤ̏kɤ̏  (n)
kɔ̀kɔ̀kpāȁdhȅ  (n)
kɔ̏kpɤ̄  (n . rn)
kɔ̏kúndhɛ̏  (n)
kɔ̏lȍokótȁ  (n)
kɔ̏ŋ  (n)
kɤ̄ŋ  (n)
kɔ̏n  (n)
kɤ̏ŋ  (n)
kɔ̀ŋ  (n)
kɤ̀ŋ  
kɔ̋ŋ  (n)
kòŋ  (n)
kɔ̄ŋ  (n . rn)
Kòŋ  (n)
kɔ́n  (v)
kɔ̄nbhānŋdē  (v . vt)
kòŋbhó  (n)
kɔ̄ŋgā  (n . rn)
kɔ̄ŋgāȁpʌ̏  (n)
kɤ̀ŋgbɤ̄  (adv)
kɔ̄ŋ̋kɔ̄ŋ̋  (adj)
kɤ̋ŋkɤ̋ŋdhɤ̄  (onomat)
kɔ̄nŋ  (n)
kɔ̏nŋkɔ̏nŋdhɤ̄  (adv)
kɔ̀nŋsóȍdhɯ̏  (n)
kɔ̄nŋta̋n  (n)
kɔ̄ŋsɛ̋ɛdhɯ̏  (n)
kòŋta̋n  (n)
kɔ̄ɔ ~ kœ̄œ (kaɔ)  (n)
kɔ́ɔ̏  (loc.n)
kɔ̀ɔ  (n)
kɔ́ɔ̄  (loc.n)
kɤ̀ɤ  (adj)
kɤ́ɤ  (mpp)
kɔ̏ɔ  (n)
kőo  (loc.n)
kóo  (mpp)
kőȍ  (intj)
kōo  (mpp)
kōȍ  (prn)
kòo  (n)
kɔ́ɔdhɛ̏  (loc.n)
kɔ̀ɔdhi̋ɤ  (n)
kɔ́ɔdhɤ̄  (loc.n)
kɤ̀ɤkɤ̀ɤ  (adj)
kɔ́ɔkɔ́ɔ  (loc.n)
kōőkȍo  (n)
kɤ̋ɤkɤ̋ɤkɤ̋ɤdhɤ̄  (onomat)
kòopűu  (n)
kɔ̏ɔtȁ  (n)
kɤ̄ɤtɛ̏ɛn  (n)
kòotīi  (n)
kőoudhɤ̄  (onomat)
kɔ̏ɔyi̋  (n)
kɔ̏-pá  (v . vr)
kɔ̏pā  (n)
kɔ̏sʌ̏  (n)
kȍsȍ  (n)
kósɔ̏n  (pp)
kótȁ  (n)
kɔ̏ti̋iŋ̏  (n)
kōyáa  
kɔ̏yān  (n)
kpȁ  (v)
kpā  (v)
kpá  (adv)
kpa̋  (n)
kpáȁ  (n)
kpàa  (n)
kpȁa  (n)
kpa̋a  (n . rn)
kpa̋akpa̋a-sɯ̏  
kpāa̋n  (n . rn)
kpa̋an  (adj)
kpáȁnbhɔ̏ɔn  (n)
kpa̋ȁndhɛ̏  (loc.n)
kpa̋ȁndhɤ̄  (loc.n)
kpāa̋ngā  (n . rn)
kpȁasɯ̏  (adj)
kpȁdhɛ̋ɛ̏  (n)
kpȁdhɯ̋  (n)
kpágwʌ̏  (n)
kpa̋kȍ  (n)
kpákpá  (n . rn)
kpákpádhɤ̄  (adv)
kpákpákpádhɤ̄  (onomat)
kpa̋n  (n)
kpȁn  (v)
kpa̋sa̋  (n)
kpa̋sa̋kpōsō  (intj)
kpȁtȁ  (n)
kpʌ̄  (n)
kpʌ̏  (n)
kpʌ̀  (n)
kpēe̋  (n)
kpēe  (n)
kpɛ̏ɛ  (n)
kpɛ̋ɛ  (adj)
kpȅe  (n)
kpʌ̄ʌ̋  (n)
kpʌ̄ʌ̋gā  (n)
kpɛ̋ɛkpɛ̋ɛ  
kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ  (adj)
kpɛ́ɛn  (n)
kpēeŋdhɤ̄  (adv)
kpɛ̄ɛnŋ  (n)
kpɛ̄ɛnŋdhɤ̄ ~ kpʌ̄dhɤ̄ (kpëdhɤ̄)  (adj)
kpɛ̄ɛnŋdhɯ̏  (n)
kpɛ̏ɛwō  (adv)
kpʌ̏gā  (n)
kpʌ̋kʌ̋kpʌ̏kʌ̏  (adj)
kpɛ̏kpɛ̏wō  (adv)
kpȅkȕ  (n . rn)
kpɛ́ŋ̏  (n)
kpʌ̀ŋ  (v)
kpɛ́ŋgā  (n)
kpēŋkpēŋdhɤ̄  (adv)
kpɛ̄ŋkpɛ̄ŋdhɤ̄  (adv)
kpɛ̋nŋ  (loc.n)
kpɛ́nŋ̏  
kpʌ̄nŋ  (n)
kpɛ̀nŋ  (v . vt)
kpʌ̋nŋ̏  (n)
kpɛ̋nŋdhɛ̏  (loc.n)
kpɛ̋nŋdhɤ̄  (loc.n)
kpɛ̄nŋkpɛ̄nŋdhɤ̄  (adv)
kpʌ̋nŋ̏kpʌ̋nŋ̏sɯ̏  
kpʌ̋nŋ̏sɯ̏  (adj)
kpi̋aŋ  
kpi̋anŋkpi̋anŋdhɤ̄  (adv)
kpìʌʌ  (n)
kpìʌʌkāȁgɯ́  (n)
kpi̋ʌŋ  (n . rn)
kpīʌŋ̏  (n)
kpi̋ʌŋsōa̋  (n . rn)
kpíȉ  (adj)
kpíȉ-dhɛ̏  (n)
kpíkíkpȉkȉ  
kpíkpȉ  
kpîn  (n)
kpȉnŋ  (n)
kpȉnŋgā  (n)
kpȉnŋtàa  (n)
kpīɤ̏ɤ  (n . rn)
kpīɤ̏ɤgɔ̏  (n . rn)
kplâ  (n)
kplȁ  (v)
kpla̋  (n)
kplàa  (n)
kplàagā  (n)
kpla̋gɔ̄  (n)
kplāŋkplāŋdɤ̄  
kplāta̋n  (n)
kplʌ̋ʌ  (n)
kplʌ̄ʌ́  (n)
kplɛ̄ɛ̏  (v . vi)
kplʌ̏ʌ  (n)
kplɛ̄ɛ̏dhȅ  (n)
kplʌ̏ʌkpa̋ȁ  (n)
kplɛ̏ɛn  (n)
kplɛ̂kplɛ̏  (adj)
kplɛ̄ŋkplɛ̄ŋdhɤ̄  (adv)
kplʌ̋nŋ ~ kwlʌ̋nŋ  (n)
kpli̋i  (n)
kplɤ̋  (n)
kplőŋ  (n)
kplɤ̀ɤ  (n . rn)
kplɤ̀ɤgā  (n . rn)
kplǣæ̏  
kplɯ̀  (n)
kplɯ̋  (n)
kplɯ̏  (v)
kplɯ̋-ka̋n  (v . vt)
kpȍ  (n)
kpɔ́  (v)
kpɤ̄  (n)
kpɔ́bhɛ̏n-dhȕn  (n)
kpɤ̋dhȁa  (n)
kpȍdhēŋ̏bhō  (n)
kpɤ́kpɤ́dhɤ̄  (adv)
kpȍkpȍsɯ̏  (adj)
kpőŋ  (n)
kpóŋ̏  (n)
kpɔ̄n  (n)
kpɔ̀n  (v . vi)
kpȍŋ  (n . rn)
kpɔ̀ŋ̏  (adj)
kpɔ̀ŋ  (n)
kpɤ̀ŋ  (n)
kpɤ̄ŋ  (n)
kpōŋ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
kpōŋ̋dhɤ̄  (loc.n)
kpɔ̀ŋ̏kpɔ̀ŋ̏-dhȕn  
kpɔ̀nsɯ̏  (adj)
kpőŋtàa  (n)
kpőŋtàabhɛ̏n-dhȕn  (n)
kpőŋtàadhɛ̏  (n)
kpőŋtàapʌ̏-dhȕn  (n)
kpōo  (n)
kpɔ̏ɔ  (n)
kpɔ̄ɔ  
kpɔ̋ɔ  (n)
kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄  (intj)
kpɔ́ɔŋ̏kpɔ̏ɔŋ  (adj)
kpɤ̄sȉan  (n)
kpȍsɯ̏  (adj)
kpū  (n)
kpūŋ́  (n)
kpūú  (n)
kpæ̏kpæ̏wō  (adv)
kpæ̋æ  
kpæ̏æ  
kpǣæ̏  (v . vi)
kpæ̏æbhō  
kpæ̋ækpæ̋æ  
kpǣæn  
kpæ̏æwō  
kpœ̋œ  
kpœ̏œ  (n)
kpœ̄œ  (n)
kpœ̀œ  (v . vi)
kpœ̄œdhɯ̋  (n)
kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏  (adj)
kpœ̀œn  (v . vi)
kpœ̀œsɯ̏  (adj)
kpœ̀œsɯ̏-dhɛ̏  (n)
kpɯ̋  (n)
kpɯ́dhɤ̄  (adv)
krrɤ́ɤdhɤ̄  (onomat)
krrɔ̏ɔdhɤ̄  (onomat)
kúkúdhūkúdhû  (onomat)
kūlánŋ̏  (n)
kűŋ  (n)
kún  (v)
kűnbha̋ndha̋n  (n)
kűȕ  (n)
kȕu  (n . rn)
kwá  (mpp)
kwȁ  (mpp)
kwā  (mpp)
kwāa  (mpp)
kwáa  (mpp)
kwàa  (n . rn)
kwāȁ  (v)
kwāáa  (prn)
kwāȁn  (v . vt)
kwàan  (v . vt)
kwāȁnkwāȁn  (v . vt)
kwākwáa  
kwa̋n  (v . vt)
kwàn  (n)
kwànbhɛ̏n  (n)
kwa̋nŋ̏  (n)
kwa̋nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
kwa̋nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
kwāyáa  
kwɛ̏  (n)
kwɛ̋dhɛ̋n  (n)
kwʌ̋ʌ  (loc.n)
kwɛ̀ɛ̏  (n . rn)
kwɛ̏ɛ  (n)
kwɛ̋ɛ  (n)
kwɛ̄ɛ  (n)
kwɛ̄ɛ̋  (loc.n)
kwʌ́ʌ̏  (loc.n)
kwēe̋bhɛ̏n-dhȕn  (n)
kwɛ̋ɛdhɛ̏  (n)
kwɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
kwɛ̏ɛdhʌ́n  (n)
kwɛ̄ɛdhʌ́n  (n)
kwɛ̏ɛdhʌ́n-dhɛ̏  (n)
kwɛ̄ɛ̋dhɤ̄  
kwʌ́ʌ̏dhɤ̄  (loc.n)
kwɛ̏ɛgbɤ̄  (n)
kwe̋ekwȅekwēe̋dhɤ̄  (onomat)
kwɛ̀ɛnkwɛ̋ɛn  (n)
kwɛ̄ɛ̏pʌ̏  (n)
kwɛ̏ɛpʌ̏  
kwɛ̀ŋ̏  (loc.n)
kwɛ̄ŋ̏  (prn)
kwèŋ̏bhȉʌ  (n)
kwɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
kwɛ̀ŋ̏kwɛ̀ŋ̏  (loc.n)
kwɛ̋nŋ̏  (n)
kwɛ̋nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
kwɛ̋nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
kwɛ̀ŋzɯ́  (adv)
kwɛ̏zlȁan  (n)
kwí  (mpp)
kwi̋  (n)
kwī  (n . rn)
kwi̋gblʌ̄ʌ̏n  (n)
kwíi  (mpp)
kwīkúnyȕa  (n)
kwi̋plɤ̀ɤ  (loc.n)
kwi̋plɤ̀ɤdhɛ̏  (n)
kwi̋pɤ̏  (n)
kwīzʌ̄gā  (n)
kwlʌ̋nŋ  
kwlæ̋æta̋n  (n)
kwæ̋ænŋ̏, kwæ̋ænŋ̏dhɛ̏, kwæ̋ænŋ̏dhɤ̄  
kæ̋æ  
kæ̋ægā  (n)
kæ̋æn  
kæ̋ænkæ̋æn  
kœ́œ̏  (loc.n)
kœ̀œ  
kœ̄œ  (n)
kœ̀œdhi̋ɤ  (n)
kœ̀œdhɯ̏  (n)
kœ̏œŋ  
kœ̄œŋgā  
kœ̄œŋ̏pʌ̏  (n)
kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄  (adv)
kɯ̄kɯ̄kɯ̄dhɤ̄  (adv)
kɯ́ɯ  
là  (n)
lāa  (n)
làagā  (n)
láyȉ  
lēbɛ̄lɤ̏  (n)
lɛ̋ɛdhɤ̄  (adv)
lɛ̋ɛɛdhɤ̄  (adv)
lʌ̋ʌlʌ̏ʌ  (adj)
lɛ̋ɛlɛ̋ɛdhɤ̄  (adv)
lʌ̏ʌn  (n)
lɛ̄ŋdâ  (n)
lɤ̏  (v . vt)
lɔ̄ɔ  (v)
lɤ́ɤ̏  (n)
lòo  (v - vt)
lɔ̄ɔ̋gā  (n)
mōtô  (n)
-ŋ̄  (mrph)
n̄  (prn)
-ŋ̏  
n̄bhɛ́ɛɛ̏  (onomat)
n̄bhúȕu  (onomat)
ǹhűun  
n̏n̏  (intj)
ɤ̄  (mpp)
ɤ́  (conj)
ɤ̋  (mpp)
ɤ́ɤ  
ɤ̄ɤ  (intj)
ȍo  (prt)
őo  (conj)
ɔ̄ɔ́  (intj)
ōo, ... ōo  (conj)
ɤ̄ɤdʌ̄  (n)
pá  (v)
pā  (v)
pa̋a  (n)
pȁa  (n)
pa̋an  (n)
pādhīféŋ̏  (n)
pàŋ  (n)
pa̋pő  (n)
páppádhɤ̄  (adv)
pa̋se̋  (n)
pāsē  (v . vt)
pāsēdhē  (n)
pāsɤ́  (conj)
pʌ̄  (n)
pȅ  (v)
pɛ̋  (v)
pʌ̄bhèe  (n)
pʌ̄bi̋n  (n)
pɛ̋dhē  (n)
pʌ̄ʌ  (n . rn)
pʌ́ʌ  (n)
péē  (loc.n)
pɛ̄ɛ̏  (v)
pȅe  (n)
pɛ̋ɛ  
pȅedʌ̄  (num)
pɛ́ɛdhɤ́  (intj)
pɛ́ɛ̏dhɯ̏  (n)
pȅegā  (n)
pɛ̋ɛn  (n)
pɛ̋ɛpɛ̋  (dtm)
pɛ̋ɛpɛ̋dhɤ̄  (adv)
pɛ̋ɛpɛ̋ɛ  (n)
pɛ̄ɛ̏pɛ̄ɛ̏  (v)
pɛ̋-gɯ́  (v)
pʌ̏-kʌ̄  (v - vi)
pɛ̄n  (n)
péŋ̏  (n)
pɛ̄ŋ  (n)
pɛ̋n  (n)
pɛ̏n  (v . vi)
pɛ̋ndhɛ̏  (n)
pɛ̄ŋkɔ́  (n)
péŋ̏kpɤ̄  (n)
pɛ̀nŋ  (n)
péŋ̏pȅŋ  (n)
pɛ̄ŋtɛ̋ɛ  (n)
pe̋pe̋  (adv)
pɛ̋pɛ̋  (dtm)
pe̋tő  (n)
pʌ̄-yȁ  (v)
pīa̋  (n)
pìa  
pȉa  (n)
pìaa  (v . vt)
pìaaglɔ̏ɔ  (n)
pȉan  (n)
pīa̋sʌ̏bhɛ̏n  (n)
pīa̋yāȁbhɛ̏n  (n)
píʌ̏ʌ  (n)
píʌ̏ʌbhɛ̏n  
píʌ̏ʌbhīn  (n)
píʌ̏ʌdhɛ̏  (loc.n)
píʌ̏ʌdhɤ̄  (loc.n)
píʌ̏ʌdhɤ̄kȍ  (n)
píʌ̏ʌkȍ  
pi̋ʌʌnpȉʌʌn  (adj)
pīkéȅdhɯ̋  (n)
pínŋ̏  (n)
pīnŋdhɤ̄  (adv)
pīnŋgāpīnŋgādhɤ̄  (adv)
pȉnŋkɔ́pȉnŋkɔ́dhɤ̄  (adv)
pȉnŋkúnpȉnŋkúndhɤ̄  (adv)
pīnŋpīnŋdhɤ̄  (adv)
pȉɤ  (n)
pìɤ  (adv)
pi̋ɤ  (pp)
pīɤ̋  (n)
pi̋ɤ-bȁ  (v . vt)
pi̋ɤbhɛ̏n  (n . rn)
pȉɤbhōbhɛ̏n  (n)
pȉɤdhɛ̋  (n)
pi̋ɤdhɛ̏  (loc.n . rn)
pi̋ɤdhɤ̄  
pȉɤgā  (n)
pīɤ̋gā  (n)
pȉɤgāsòȍ  (n)
pīɤ̋gbɔ̋ŋ  (n)
pīɤ̏ɤ  (v - vt)
pīɤɤdhɤ̄  (adv)
pȉɔɔndhɤ̄  (adv)
pi̋ɤpi̋ɤ  (pp)
pīɤpīɤdhɤ̄  (adv)
plàŋtii  (n)
plɛ̀  (num)
plʌ̄ʌ̏  (adj)
plʌ̋ʌ̏  (n)
plēe  (n)
plɛ̋ɛ  (n)
plɛ̀ɛ  
ple̋e  (n)
plɛ̄ɛplɛ̄  (num)
plʌ̋ʌplʌ̋ʌ  
plʌ̋ʌplʌ̏ʌ  (adj)
plɛ̄gbȁan  (n)
plʌ̋kʌ̋plʌ̏kʌ̏  
plèŋ  
plɛ̄ŋgbȁan  (n)
plɛ̀-plɛ̀  (adv)
plōŋ̋plȍŋplōŋ̋dhɤ̄  (onomat)
plɤ̀ɤ  (pp)
plɤ́ɤ̄  (loc.n)
plɤ̀ɤdhɛ̏  (n . rn)
plɔ̏ɔgā  (n)
plɯ̋nŋ  (n)
pɤ́  (adv)
pő  (v)
pɤ̏  (v)
pɤ̄  (v)
pɤ̂  (n)
pɔ̋  (n . rn)
pɤ̂bhȁan  (n)
pɤ̂dʌ̄  (n)
pɤ̂dhɛ̏  (loc.n)
pɔ̋dhi̋n  (n)
pɤ̂dhɤ̄  (loc.n)
pɤ̂dɔ̄bhɛ̄nká  (n)
póȅe  (prt)
pōlísɤ̏  (n)
pɔ̄ŋ  (n)
pɔ́n  (v)
pōŋpōŋdhɤ̄  (adv)
pɤ̋ŋpɤ̏ŋpɤ̋ŋdhɤ̄  (onomat)
pōo  (n)
pɔ̋ɔ  (n)
pɤ̋ɤ  (v . vi)
pɔ̋ɔn  (n)
pɔ̏ɔn  (n)
pōoŋpōŋdhɤ̄  (adv)
pɤ̋ɤŋ̋pɤ̋ɤŋ̋dhɤ̄  (onomat)
pőpő  (adv)
pɤ́pɤ́  (adv)
pòpòdhîn  (n)
pőpődhɤ̄  (adv)
pópȍpódhɤ̄  (adv)
pȍtāasɯ̏  (n)
pɔ̄táblʌ̏  (n)
pű  
pú  (v)
pűpű  (adj)
pȕpūŋ̋dhɛ̋  (n)
pűu  (adj)
pūű  (n)
pűupűu  
pűuu  (adj)
pæ̋æn  
sā  (v . vt)
sá  (prt)
sàa  (n)
sȁa  (adj)
sáȁ  (n)
sa̋ȁ  (n)
sāȁ  (n)
sa̋ȁa  
sàadhē  (n)
sȁa-dhɛ̏  (n)
sa̋ȁgā  (num)
sàagā  (n)
sa̋an  (n)
sāa̋n  (v)
sāan  (n . rn)
sāanpʌ̄  (n . rn)
sāanwȍ  (n)
sàbha̋  (n)
sȁbhlȉigā  (n)
sàfá  (n . rn)
sákɤ̏  (n)
sa̋kpa̋dʌ̄  (n)
sa̋ŋ  (n)
sànbhàn  (n)
sànbhűnzʌ̏  (n . rn)
sànbhűnzʌ̏-dhɛ̏  (n)
sȁndhȅ  
sa̋ndhìn  (conj)
sánkɛ̄ɛŋ̏dʌ̄  (n)
sȁnŋdhȅ  (n)
sánŋ̏sɯ̏  (n)
sāyɛ̂n  (n)
sɛ̋  (loc.n)
sē  (n . rn)
se̋  (n)
sʌ̏  (adj)
sɛ̋dʌ̄  (n)
sɛ̀dhá  (n)
sʌ̏-dhɛ̏  (n)
sɛ̏ɛ  
sɛ̀ɛ̏  (?)
sʌ̀ʌ  (n)
sɛ̄ɛ̋  (n)
sʌ́ʌ̏  (n)
sɛ̋ɛ̏  (n . rn)
sʌ̄ʌ  (n)
sɛ̋ɛ  (n)
sēȅ  (v)
sɛ̋ɛ̄  (n)
sēe̋  (n)
sʌ̄ʌbhōdhē  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋  (n)
sɛ̄ɛ̋dhɛ̋  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋bȅ  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋bɛ̏nzʌ̄bhɛ̏n  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋dɔ̄bhɛ̏n  (n)
sɛ̋ɛ̏dhɛ̏kʌ̄bhɛ̏n  (n)
sɛ̋ɛdhɤ̄  
sɛ̄ɛ̋ɛ̏ɛndhʌ́n  (adj)
sʌ́ʌ̏gwʌ̏  (n)
sɛ̄ɛ̋ndhʌ́n  (adj)
sɛ́ɛndhʌ́n  (adj)
sɛ̄ɛ̋ndhʌ́ngɯ́tɔ̏  (n)
sɛ̋ɛnŋdhɤ̄  (adv)
sɛ̋ɛsɛ̋ɛ  (loc.n)
sɛ̀ɛ̏sɛ̀ɛ̏sɯ̏  (adj)
sɛ̏ɛsɛ̈dhȅ  (adj)
sɛ̋ɛslʌ̏ʌ  (n)
sɛ̀ɛ̏sɯ̏  (adj)
sɛ̏gbɛ̏  (n)
sɛ̋gɔ̏  (n)
sɛ̋kɔ̏pɛ̋n  (n)
sɛ̏kpɛ̏  (n)
sʌ̄n  (n)
sʌ̏n  (n)
sʌ̋ŋ  (n . rn)
sʌ́n  (v . vt)
sɛ̋n  (n - n . rn)
sēŋ  (dtm)
sɛ̋ŋ  (n)
séŋ̏  (n)
sɛ̏ŋbʌ̏  
sʌ̄ndhʌ́n  
sɛ̋ngā  
sʌ̋nŋ  (n)
sʌ́nŋ̏  (n)
sɛ̏nŋ  (n)
sʌ̄nŋ́  (n)
sʌ̄nŋ  (n)
sɛ̋nŋ̏dhɛ̏  (loc.n . rn)
sɛ̋nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
sʌ̋nŋpȉɤbhɛ̏n  (n)
sɛ̏nŋpűu  (n)
sʌ́nsʌ́n  (adv)
sēŋsēŋ  (dtm)
sɛ́nsɛ́ndhʌ́n  
sʌ̏sʌ̏  
sɛ̋tȁ  (n)
sí  (n)
si̋āa  (loc.n)
si̋āasi̋āa  (loc.n)
sīakādhâ  (n)
si̋akwe̋dhɛ̋n  (n)
sȉaŋ  (n)
sȉandhɛ̋  (n)
si̋ȁsi̋ȁbhā  (adv)
si̋atő  (n)
si̋bha̋n  
sȉbhȉʌŋ  (n)
si̋dâ  (n)
sìʌ ~ sìɤ (=siö)  (adv)
-sīʌ  (mrph)
si̋ʌ̏ʌ  (n)
si̋ʌŋ̏  (n)
sìʌsìʌ  
sìɛtíȉ  (n)
sìi  (n . rn)
si̋i  (n)
si̋ka̋  (n)
si̋nbha̋nwō  (adv)
si̋ɤ  (loc.n)
sȉɤ  (v)
sìɤ  
sȉɤ-dhɛ̏  (n)
si̋ɤkɔ́  (n)
sìɤ̏ɤ  (adj)
si̋ɤɤ  (loc.n)
sìɤsìɤ  
si̋ɤtɛ̋ɛ  (n)
slāa̋ ~ sō; so  (n)
slāa̋bhɛ̏n  (n)
slàan  (n)
slȁan  (n)
slʌ̋  (n)
slʌ̄ʌ  (v - vi)
slʌ̏ʌ  (n)
slʌ̏ʌʌslʌ̏dhɤ̄  (adv)
slɛ̏ɛn  (n)
slʌ̋ʌnslʌ̋ʌn  
slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn  (adj)
slʌ̏ʌvóȍdhē  (n)
slʌ̏ʌwɛ̄ngā  (n)
slʌ̋nkʌ̋nslʌ̏nkʌ̏n  
slʌ̏slʌ̏dhɤ̄  (adv)
slʌ́slʌ̏slʌ́dhɤ̄  (adv)
slʌ̄slʌ̏slʌ̄dhɤ̄  (adv)
slɔ̄ŋ  (n . rn)
slɔ̄ŋgā  (n . rn)
slɤ̄ɤ  (n)
slòo  (v)
slɔ̀ɔ  (v)
slɤ̄ɤdhʌ́n  (n)
slɤ̄ɤ-dhʌ́n  
slɔ̏ɔdhɤ̄  (onomat)
slɤ̋ɤdhɤ̄  (onomat)
slɤ̋ɤŋ  (n)
slɔ̀ɔpʌ̏  (n . rn)
slɤ̋ɤslɤ̏  (adj)
slɔ̋ɔslɔ̏ɔ  (adj)
sɔ̏  (v)
sɔ̋  (n)
sō  
sɔ́  (v . vi)
sɔ̄  (n)
sɤ̏  (n)
sɤ̄  (n)
sɔ̀bhɛ́ɛ̏  (n . rn)
sɔ̄blʌ̋  (n)
sɔ̋dha̋  (n)
sɤ̏-dhʌ́n  (n)
sɤ̄dhȉifa̋a  (n)
sɔ̄dȕnbhȁbhīʌ̋ʌ  (n)
sɔ̄dȕnbhȁdhɯ̏  (n)
sōfá  (n)
sòfɛ́ɛ̏  (n)
sɔ̄gā  (n)
sɔ̀ŋ  (n . rn)
sɔ̋n  (loc.n . rn)
sóŋ̏  (n)
sɤ̀ŋ  (v)
sōŋgā  (n . rn)
sɔ̋nŋ  (n)
sɔ̄nŋ  (n)
sɔ̋nŋdhɛ̋  (n)
sɔ̋nŋdɔ̄gèetȁ  (n)
sòȍ  (n)
sɔ̋ɔ  (n)
sɔ̋ɔdhű  (num)
sòȍfʌ̄ŋ  (n)
sɔ̏ɔn  (n)
sɔ̋ɔn  
sɔ̋ɔsɔ̏ɔ  (adj)
sɔ̋ɔsɔ̋ɔ  
sòȍtȁ  (pp)
sɤ̄yi̋  (n)
sű  (n)
sūà  (n)
súȁn-bhō  (n)
sūàsɯ̏  (adj)
sűbha̋n  (adj)
sűbhōwɛ̏ɛbhȁ  (n)
sūʌ̋  (n)
sűʌʌ  (n)
sūʌ̋ʌ  (n)
sȕɛɛ  (n)
sūɛ̏ɛ  (n)
sűȅe  
sȕʌŋsȕʌŋ  (n)
sűȅsīɤ  (num)
sűka̋dhű  (n)
súŋ̏  (n)
sűnbha̋n  
sűnbha̋ndha̋n  (n)
sűnbha̋nsȕnbhȁn  
súnŋ̏  
sȕɤ  (v)
sűɤ  (v . vi)
sűɤsűɤsɯ̏  (adj)
sűɤsɯ̏  (adj)
sȕɤyi̋  (n . rn)
sűsʌ̄nŋ́  (n)
sȕu  (n)
sūu  (n)
súȕ  (n)
sūűdhí  (n)
sȕugā  (n)
súȕŋ  
sűwȅe  (n)
súæ̏  (n)
sæ̋ŋ  (n)
sæ̋æ̏  
sæ̋æ  (n)
sǣæ̋  
sæ̏æ ~ sȁa; -saa  (adj)
sæ̋æ̏dhɛ̏  (n)
sæ̏æ-dhɛ̏  (n)
sœ̄œ  (adj)
sœ́œ̏  (n)
sœ́œ̏bhīn  (n)
sœ̋œ̏dō  (num)
sœ̏œn  
sœ̋œ̏plɛ̀  (num)
-sɯ̏  (mrph)
sɯ́  (v)
sɯ́gɯ́  (pp)
sɯ̏kple̋edhē  (n)
tȁ  (n . rn)
ta̋  (n)
tā  (v)
tàa  (n . rn)
táȁ  (n)
tāȁ  (v . vi)
tāa  (n . rn)
tàaabhȁ  (pp)
tàaata̋bhȁ  
tàabhȁ  
tàabhȁdhɛ̏  (n . rn)
tàabhȁn  (pp)
táȁblʌ̏ʌ ~ táȁblʌ̏  (n)
tàadhɛ̏  (loc.n . rn)
tàadhɤ̄  (loc.n)
tȁadhɯ̏  (n)
táȁgbɔ̄  (n)
tàaklȁan  (n . rn)
tàatàa  (loc.n)
tàata̋bhȁn  (pp)
tàbɛ̋dhi̋  
tȁbhan  (adj)
tàbhàntíȉ  (n)
tȁ-bhō  (v)
tàbû  (n)
tȁ-dɔ̄  (v)
tȁ-ka̋n  (v . vt)
ta̋kla̋a  (n)
tȁ-kpā  (v)
tȁ-kún  (v . vt)
tākűŋ  (n)
tān  (v . vi)
ta̋n  (n)
tāŋ̏  (n)
ta̋nbhōbhɛ̏n  (n)
tȁŋgȁ  (n)
ta̋nkʌ̄bhɛ̏n  (n)
ta̋nsàŋgbáȁ  (n)
tȁ-sēȅ  (v - vt)
tāsî  (n)
tāslʌ̏ʌ  (n)
ta̋sɯ́bhɛ̏n  (n)
te̋  (n)
tʌ̏  (n)
tȅ  (n)
te̋bha̋n  (n . rn)
tȅ-dhɛ̏  (n)
tȅdhʌ́n  
tȅdhi̋ɤ  (n)
tʌ̄ʌ  (n)
tɛ̋ɛ  (n)
tēe  (n)
téȅ  (n)
tɛ̋ɛbʌ̏  (n)
tɛ̋ɛbhʌ̄nŋ́dhē  (n)
tɛ̋ɛdō  (n . rn)
tɛ̋ɛkʌ̄bȕbȕ  (n)
te̋ekpȁadhȅ  
tɛ̋ɛn  (adj)
te̋eŋtlɤ̄  (n)
tɛ̋ɛpā  (n)
tɛ̋ɛpʌ̏  (n)
te̋ete̋e  (adj)
tʌ́ʌtʌ̏ʌ  (adj)
tɛ̋ɛtɛ̏ɛ  (adj)
tʌ̏ʌtʌ̋ʌtʌ̏ʌdhɤ̄  (adv)
tɛ̋kɛ̋tɛ̏kɛ̏  
tʌ́kʌ́tʌ̏kʌ̏  (adj)
te̋kpe̋dhē  (n)
tēlê  (n)
tēlēfɔ̂n  (n)
tēŋ  (n)
te̋ŋ  (n . rn)
tʌ̏ŋ  (n . rn)
tʌ̀ŋ  (v . vr)
tʌ́ŋ̏  (n)
tɛ̄nŋyɛ̄ɛ̋n  (n)
tɛ̄nŋyī  (n)
tɛ̄nŋzīaandō  (n)
tɛ̄nŋzīaanplɛ̀  (n)
te̋ŋsíyȕa  (n)
tʌ́ŋ̏tʌ̏ŋ  (n)
tɛ̄ŋyī  
tɛ̏tɛ̏  (adj)
te̋te̋  (adj)
tɛ̏tɛ̏dhɤ̄  (adv)
te̋te̋kpȁadhȅ  (n)
tȉaandhē  (adj)
tȉaandhɤ̄  (adv)
ti̋an  
tȉantȉandhē  (adj)
ti̋ʌʌ  (n)
ti̋ʌʌdhɛ̋  
ti̋ʌʌpűu  (n)
ti̋ʌʌtīi  (n)
tīʌŋ  
tīí  (n . rn)
tīi  (adj)
tīi̋bhɯ̄n  (adv)
tīȉdhē  
tīidhʌ̄ngbɤ̄  (n)
tīȉdhɤ̏ ~ tīȉdhē, tiidhe  (adv)
tȉiintȉndhɤ̄  (adv)
tīiti̋dhɤ̏  (adv)
tīitīi  
tīitïdhȅ  (adj)
tȉŋ  (n . rn)
ti̋ŋ  (n . rn)
tȉnbhȉn ~ dȉnbhȉn; -dinmi  (n)
tīnŋ̋bhɯ̄n  
tȉntȉndhɤ̄  (adv)
tīŋtīŋdhɤ̄  (adv)
tīootīoo  (n)
tìsíɤ̏ɤ  (n)
tītī  
tītībhɔ́nbhɔ́n  (n)
tȉtȉdhɤ̄  (adv)
tlʌ̏nkʌ́ntlʌ̏nkʌ́ndhɤ̄  (adv)
tlɤ̄ɤ  (v)
tlɔ̏ɔ  (n)
tlōo  (n)
tlőo  (n)
tlōȍ  (n)
tlɔ̏ɔdhɤ̄  (adv)
tlɔ̀ɔn  (n . rn)
tlùu  (n . rn)
tlűu  (n)
tlɯ̋nŋ ~ tlɯ̋ŋ ("trüng)  (n)
tlɯ̋nŋgɯ́sɯ̏  (adj)
tɔ́  (n . rn)
tɔ̏  (n)
tó  (v - vi)
tő  (loc.n)
tɔ̏bhȁnwȅe  (n)
tɔ́bhɔ̄bhɛ̏n  (n)
tőglɔ̏ɔ  (n)
tőgɯ́dhɛ̏  (n)
tőgɯ́pʌ̏  (n)
tɔ̏ŋ  (n)
tɔ̂n  (n)
tɤ̋ŋ  (n)
tɔ̏n  (n)
tȍŋ  (n . rn)
tɔ́ŋ̏  (n)
tɔ̀n  (adv)
tɤ̋ŋbhȁsɯ̏  (n)
tɔ̋ŋ̏dʌ̄  
tɔ́ŋ̏dɔ̄bhɛ̏n  (n)
tɔ́ŋ̏gɔ̏bhɛ̏n  (n)
tɤ̋ŋgɤ̋tɤ̏ŋgɤ̏  (adj)
tɔ́ŋ̏pʌ̄  (n)
tȍŋpűu  (n)
tōŋtōŋdhɤ̄  (adv)
tōŋtōŋgíȁ  (n)
tɤ̄ɤ  (n)
tɔ̄ɔ  (adj)
tɔ̀ɔ  (v)
tòo  (n)
tóȍ  (n)
tőo  (n)
tőodhɛ̏  (n)
tőodhɛ̋  (n)
tőodhɤ̄  (loc.n)
tòogā  (n)
tőoŋ  (n)
tōooŋtōŋdhɤ̄  (adv)
tőopʌ̏  
tɔ́ɔ̏sɯ̏  (n)
tóȍtȁdhʌ̏n  (n)
tőozɔ̄ngɯ́wlɤ̋  (n)
tȍsæ̋æ̏  (n . rn, fn)
tȍtàabhȁn  (adj)
tɤ́tɤ̏tɤ́dhɤ̄ ~ tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄  (onomat)
tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄  (onomat)
tɔ́tɔ̏tɔ́dhɤ̄  (adv)
tőwlɯ̀bhɛ̏n  (n)
tɤ̄ɯ̋tɤ̄ɯ̋dhɤ̄  (adv)
tö  (n)
tû  (n)
tūa̋a  (n . rn)
tùaa  (n)
tùaabhō  (n . rn)
tūbhûn  (n)
tȕʌ  
tȕʌʌ  
tȕʌʌbhȁankʌ̄bhɛ̏n  (n)
tȕʌʌgla̋adhi̋ɤbhōbhɛ̏n  (n)
tȕn ~ tùn; =tun  (v)
tűnŋ  (adv)
tȕɤ ~ tȕʌ (-tuë) ~ tȕʌʌ (-tuëë) ~ tȕɤɤ (-tuëë)  (v . vt)
tȕɤɤ  
tȕtű  (adj)
tūűn ~ tūn̋; tun"  (v . vt)
tūűtūű  (n)
tūűtūűdhɤ̄  (onomat)
tǽæ̏  (n)
tæ̋æbʌ̏  
tæ̋ædō  
tǣæ̏n  (n)
tœ̋œŋ̏  (n . rn)
tœ̄œŋ  (n)
tœ̏œŋ  (n)
tœ̋œŋ̏dʌ̄  (n . rn)
tœ̋œŋ̏dʌ̄-dhɛ̏  (n)
tœ̋œŋ̏dhē-dhɛ̏  (n)
ȕun  (intj)
űȕ-ȕu  (onomat)
vá  (n)
vȁa  (n)
va̋aandhɤ̄  (adj)
va̋andhɤ̄  (adv)
va̋angɔ̄n  (n)
vàkánŋ̏sɯ̏  (n)
vân  (n)
va̋nva̋ndhɤ̄  (adj)
ve̋  (n)
vɛ̄  (n)
vʌ̏  (n)
ve̋bhɤ̏bhȁandhʌ́n ~ ve̋bhɤ̏bhȁan  (n)
vɛ̋dhɛ̋  (n)
véȅ  (n . rn)
vɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
vɛ̄ɛ̋dhɤ̄  (loc.n)
vɛ̄ɛdhɤ̄  (adv)
vɛ̄ɛ̋nvɛ̏ɛnvɛ̋ɛndhɤ̄  (onomat)
vɛ̄ɛvɛ̄dhɤ̄  (adv)
vi̋aandhɤ̄  (adv)
vi̋adhɤ̄  (adv)
vi̋anvi̋andhɤ̄  (adv)
vi̋anvi̋anvi̋andhɤ̄  (onomat)
vi̋avi̋adhɤ̄  (adv)
vi̋ʌʌ  (n)
vȉi  (n)
vīn  (v)
víɔŋ̏  (n)
vi̋ȍodhɤ̄  (onomat)
víȍovȉoovi̋oodhɤ̄  (onomat)
vìtɛ̂sɯ̏  (n)
vla̋anvlȁan  (adj)
vla̋anvla̋an  (adj)
vlɯ́dhɤ̄  (adv)
vlɯ́vlɯ̏  (adj)
vlɯ́vlɯ̏vlɯ́dhɤ̄  (adv)
vlɯ̀ɯvlɯ̋ɯ  (n . rn)
vɤ̋  (n)
vòdháŋ̏  (n)
vɤ̋dhʌ́n  (n)
vɤ̂dhɤ̄  (adv)
vòkāȁ  (n)
vɔ̏ŋ  (n)
vɤ̋ɤ  (n)
vɔ̏ɔ  (n)
vɤ̄ɤ̄  (n)
vɔ̋ɔ  (n)
vōodhē  (adj)
vɤ́ɤ̏dhɤ̄  (adv)
vɔ̄ɔ̋dhɤ̄  (onomat)
vōodhɤ̄  (adv)
vòokāȁ  (n)
vòtéȅ  (n)
vūnŋdhē  (n)
vűu  (n)
vȕúbhɯ̏n-vȕubhɯ̏n-vȕúbhɯ̏n  (onomat.)
vūuun  (onomat)
vùuvűu  (n)
vūúvūú  (onomat)
vɯ̄ŋ  (n)
wà  (mpp)
wȁ  (mpp)
wā  (n)
wá  (mpp)
wȁa  (n)
wāȁ  (mpp)
wàȁ  (n)
wáa  (mpp)
wāabhān  
wȁadhɤ̄  (adv)
wáadhūn  
wáȁndhūn  (v)
wāŋdhʌ́n  (n)
wāntīi  (n)
wáŋ̏wáŋ̏  
wáŋ̏wȁŋ  (adj)
wȁpɤ̏  (n)
wáȕu-wáȕu  (onomat)
wáwádhɤ̄  (onomat)
wē  (n)
wɛ̋  (prt)
wɛ̀  (prt)
we̋  (n)
Wɛ̂  (n)
wʌ̄  (n . rn)
we̋dhɛ̏  (n)
wɛ̋ɛ  (adj)
wʌ̏ʌ  (n)
wɛ̏ɛ  (n . rn)
wȅe  (n)
wɛ̀ɛ  (n)
wʌ́ʌ̏  (n)
wēe̋  (n . rn)
wèe  (n)
wèebhɛ̏n  (n)
wēe̋bhōyȕa  (n)
wʌ̄ʌ́dhɛ̏  (loc.n)
wʌ̏ʌ-dhɛ̏  (n)
wʌ̄ʌ́dhɤ̄  (loc.n)
wɛ́ɛ̀ɛgɯ́  (adv)
wʌ́ʌ̏gā  (n)
wɛ́ɛ̏gɯ́  (adv)
wʌ́ʌ̏kɔ̏  (n)
wʌ́ʌ̏kɔ̏bhȁpʌ̄  (n)
wɛ̋ɛŋ  
wɛ̄ɛ̋ndhɤ̄  (onomat)
wɛ̏ɛndhɤ̄  (adv)
wɛ̄ɛ̋nwɛ̏ɛnwɛ̋ɛndhɤ̄  (onomat)
wʌ̏ʌsɯ̏  (adj)
wèesɯ̏  (adj)
wʌ̏ʌsɯ̏-dhɛ̏  (n)
wɛ̋ɛwɛ̋  (adv)
wʌ́ʌ̏yɛ̏ɛbhōbhɛ̏n  (n)
wèeyȉ  (n)
wʌ̄ʌ́zȉaan  (n)
wɛ̀i̋dhē  (n)
wɛ̋inŋdhɤ̄  (onomat)
wɛ̋kɛ̋wɛ̋kɛ̋  
wɛ̋ŋ  (n)
wēŋ  (n)
wɛ̄n  (n)
wɛ̄ŋ  (n)
wēŋdhē  (n)
wɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
wɛ̄ŋgā  (n)
wʌ̀nŋ  (n)
wʌ̋nŋ  (n)
wɛ̀nŋ  (v)
wʌ̋nŋdhɤ̄  (onomat)
wʌ̋nŋkʌ̄zɯ̄bhȁ  (n)
wɛ̄ŋsa̋kpádʌ̄  (n)
wɛ̏nwɛ̏ndhɤ̄  (adv)
we̋pʌ̏  (n)
wí  (mpp)
wȉaadhɤ̄  (adv)
wȉaawȉaadhɤ̄  (adv)
wīaawìaawīaadhɤ̄  (onomat)
wíi  (mpp)
wlā  
wla̋ȁ  (n)
wláȁn  (n)
wla̋ȁsɯ̏  (adj)
wla̋ȁwla̋ȁsɯ̏  (adj)
wla̋n  (n)
wlɛ̋ɛnŋwlɛ̏ɛnŋwlɛ̋ɛnŋdhɤ̄  (onomat)
wlɛ̄ɛ̋nwlɛ̏ɛnwlɛ̄ɛ̋ndhɤ̄  (onomat)
wlɛ̋ŋ  (n)
wlɤ̋  (n)
wlɤ̏  (v)
wlōbīdhên  (n)
wlɔ̀ŋ  (n)
wlɤ̀ɤ  (pp)
wlɔ́ɔ̏  (n)
wlɤ̀ɤdhɛ̏  (n . rn)
wlōőwlȍowlōi̋dhɤ̄  (onomat)
wlőowlȍowlőodhɤ̄  (onomat)
wlűubhōdhȅ  (n)
wlɯ̄ɯ̋  (v)
wō  (v . vt)
wő  (mpp)
wó  (mpp)
wȍ  (n)
-wō  (mrph)
wɔ̋  (n)
wɔ̏  (v . vt)
wɔ̄  (v)
wōáa  (prn)
wɔ̏bɯ̋  (n)
wȍdhi̋ɤlòobhɛ̏n  (n)
wȍdhi̋ɤlòodhē  (n)
wɔ̏gɯ́kɔ̏  (n)
wɔ̄kɔ̏  (n . rn)
wɔ́n  (n)
wɤ̄ŋ  (n)
wɔ̏ngbe̋ȅsɯ̏  (adj)
wɔ́ngɔ̏tābhɛ̏n  (n)
wɔ́ngɯ́bhānbhɛ̏n  (n)
wɔ̋nkɔ̋nwɔ̏nkɔ̏n  
wɔ̀ɔ  (n)
wōo  (mpp)
wōȍ  (prn)
wőo  (n)
wɔ̀ɔdhʌ́nbhȁbhʌ̋nŋ  (n)
wɔ̀ɔgblʌ́ʌ̏bhȁan  (n)
wɔ̀ɔ-kɔ̏-bhō-dhɯ̋-bhȁ  (n)
wɔ̋ɔnwɔ̏ɔn  (adj)
wɔ̋ɔwɔ̏ɔ  (adj)
wɔ̋ɔ̏wɔ̏ɔ  (adj)
wȍplʌ̄ʌ̏  (n)
wȍplʌ̄ʌ̏kʌ̄bhɛ̏n  (n)
wɔ̋sɯ̏  (adj)
wòtlóȍ  (n)
wɔ̋wɔ̋sɯ̏  (adj)
wɔ̋yi̋  (n)
wūn  (n)
wūndhɛ̋  (n)
wūngā  (n)
wűnŋ  (n)
wūnsʌ́nbhǣændhē  (n)
wœ́œ̏wœ̏œ  
wœ̋œwœ̏œ  
wɯ́  (v)
wɯ̄  (n)
wɯ̄ɯ̏wɯ̄ɯ̏  (v . vt)
yà  (mpp)
yȁ  (v)
yâ  (adj)
yā  (adv)
yá  (mpp)
ya̋  (n)
yāȁ ~ yāa (yaa) ~ yāabhān (yaama)  (prn)
yàá  (intj)
yāa̋  (conj)
yȁa  (intj)
ya̋a  (intj)
yáa ~ áa ('aa)  (mpp)
yāa  (adj)
yāabhān  
yáȁdhūn  (v)
yȁagā  (num)
ya̋ȁn  (loc.n)
yāa̋n ~ yāan  (n)
yȁan  (n . rn)
ya̋an  (loc.n)
yāȁn  (n)
yāȁndhɛ̏  (n)
yāandhi̋ɤ  (adv)
yáȁndhūn  
ya̋angākʌ̄  (n)
yȁáōo-yȁáȍo-yȁáōo  (onomat.)
yȁatɛ̋ɛn  (n)
yȁatīi  (n)
yāawō  (adv)
yāayädhȅ  (adj)
yȁbhȁ  (n)
yȁdhȕn  (mpp)
ya̋gba̋  (n)
ya̋gɔ̏  (n)
yȁkȅ  (n)
yȁkɔ̏dhʌ́ngābhȁpʌ̏  (n)
yȁkɔ̄ŋgāapʌ̏  
yȁkɔ̏ɔpʌ̏  (n)
yȁ-kwʌ́ʌ̏  (n)
yȁ-kwʌ́ʌ̏-kʌ̏-ȁ-gɯ́-gɔ̏  (n)
yȁkœ̄œŋ̄gābhȁpʌ̏  
-yȁn  (mrph)
ya̋n  
yāŋ  (n . rn)
ya̋n-bhɔ̄  (v)
yāŋ̋dhē  (n)
yȁŋga̋dhi̋ɤ  (n)
ya̋ngɯ́tīibhɛ̏n  (n)
ya̋ngɯ́yāabhɛ̏n  (n)
ya̋nkʌ̄  
ya̋nkpȉnŋtȁ  (n . rn)
yánŋbhlűu  (n)
ya̋nsɛ̋ɛ  (n . rn)
ya̋n-tó  (v . vr)
yàobâ  (n)
ya̋pʌ̏  (n)
yȁpi̋ɤdhē  (n)
yâyâ  (adj)
yáyâ  
yāyā-dhȕn  
yȁyɔ̋ɔ  (n . rn)
yɛ̏  (v . vt)
yɛ̋  (v - vt)
yʌ̄  (n)
yɛ̋dhē  (n)
yēe̋  (n)
yēȅ  
yʌ̋ʌ̏  (n)
yɛ̄ɛ  (n)
yɛ̋ɛ̏  (loc.n)
yɛ̋ɛ  
yēe  (prev . rn)
yɛ̏ɛ  (n)
yʌ̀ʌ ~ yìʌ  (n)
yʌ̄ʌ  (n)
ye̋e  (n)
yɛ̄ɛbhīn  (n)
yʌ̋ʌ̏bȉɤ  (n)
yɛ̄ɛdhē  (n)
yɛ̋ɛdhɤ̄  (intj)
yʌ̄ʌgɔ̏  (n)
yēe-kʌ̄  (v . vr)
yɛ́ɛ̏n  (n)
yɛ̄ɛ̋n  (n)
yɛ̋ɛn  (n)
yɛ̄ɛ̋npi̋ɤ  (n)
yʌ̋ʌnyʌ̏ʌn  (adj)
yɛ̋ɛ̏wɔ̏ɔ  (n)
yɛ̄ɛ̏yɛ̄ɛ̏  (v . vi)
yɛ̄ɛzʌ̏-dhȕn  (n)
yɛ̋gā  (n)
yɛ̏gā  (n)
yʌ̄-kʌ̄  (v . vt)
yʌ́n  (v . vt)
yʌ̄n  (v . vi)
yʌ̀n  (adv)
yɛ̄ŋ̋  
yɛ̄ŋ̏  (prn)
yɛ̏ŋ  (n)
yɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
yʌ̋nklʌ̋ʌn  (n)
yʌ́nŋ̏  (loc.n)
yʌ̋nŋ  (loc.n)
yʌ́nŋ̏bhɯ́tɤ̋ŋ  (n)
yʌ̋nŋdhɯ̋  (n)
yʌ́nŋ̏gɛ̏nsɯ́  (n)
yʌ́nŋ̏gɯ́  (adv)
yʌ́nŋ̏gɯ́dʌ̄  (n)
yʌ́nŋ̏kɔ́  (n)
yʌ́nŋ̏kɔ̏dān  (n)
yʌ́nŋ̏wȅe  (n)
yʌ̋nŋyʌ̋nŋ  (adj)
yʌ̋nŋyʌ̏nŋ  (adj)
yʌ́ŋ̏yʌ́ŋ̏  (adj)
yʌ́ŋ̏yʌ̏ŋ  (adj)
yʌ̄ŋ̋yʌ̏ŋyʌ̄ŋ̋dhɤ̄  (onomat)
yʌ̄ŋzlʌ̄ʌdhɯ̋  (n)
yɛ̋plɤ̋ŋ  (n)
yī  (n)
yi̋  (n)
yí  (mpp)
yi̋ȁgwʌ̄ʌ̋  (n)
yībha̋  (n)
yi̋-bhō  (v . vt)
yi̋bhōsɯ̏  (adj)
yi̋dha̋n  (n)
yi̋dha̋ndʌ̄  (n)
yi̋dha̋ndhē  (n)
yīʌ́kɔ̏ɔ  (n)
yi̋gā  (n)
yi̋gblɯ̀  (n)
yi̋gōo  (n)
yíi  (mpp)
yīi  (mpp)
yīȉ  (mpp)
yȉisīɤ  (num)
yi̋-kʌ̄  (v)
yi̋kʌ̏gblɛ̀ɛndhɛ̏  (n)
yi̋kɔ̏ɔ  (n)
yi̋kpɔ́dhē  (n)
yíɤ̏ɤ  (n)
yi̋pi̋ɤbhȁan  (n)
yi̋pi̋ɤdhȍŋdhȍŋ  (n)
yi̋tȁgɔ̏  (n)
yi̋túɛ̏ɛ  (n)
yi̋wɔ̋sɯ̏  (n)
yīyáa  (prn)
ylɯ̏  (n)
yɤ́  (conj)
yɤ̋  (intj)
yɔ̄  (n)
yɔ́  (v . vt)
yɤ̄  (v)
yɔ̏  (n)
yɤ̏ ~ yɤ̀ (=yö)  (mpp)
yɤ̄áa  (prn)
yōaabhōdhȅ  (n)
yɔ̀bhīn  (n)
yɔ̀dhē  (n)
yɔ̄dhɛ̋gɯ́bhȁan  (n)
yɤ̏dhi̋ɤpʌ̏  (n)
yɔ̄dhɔ̂n  (n)
yɤ́gi̋ɯ  (n)
yɔ̏gɔ̏  (n)
yɤ̋ŋ  (n)
yɔ́n  (n . rn)
yɔ̋n  (n)
yɔ̋ŋ  (n)
yɔ̋nbhȁan  (n)
yɔ̋ŋbhɛ̄  (n)
yɤ̋ŋgā  (n)
yɔ́nŋ̏  
yɔ́nŋ̏dhɛ̏  (loc.n . rn)
yɔ́nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
yɔ́nŋ̏dhɤ̄dhɛ̏  (loc.n)
yɤ̋ɤ  (v . vt)
yɔ̋ɔ  (n . rn)
yőo  (n)
yɔ̀ɔ  (v)
yɤ̄ɤ  (mpp)
yɔ̏ɔ  (n)
yɤ́ɤ̏  
yɤ́ɤ  (mpp)
yɔ̋ɔ-bhō  (v . vt)
yɔ̋ɔgɯ́  (n . rn)
yɔ̄ɔ̏n  (n)
yɔ̀ɔn  (n . rn)
yɤ̋ɤŋgā  (n)
yɔ̋ɔyɔ̏ɔ  (adj)
yɔ̄ɔyɔ̋ɔ-kʌ̄  (v . vt)
yűa  (n)
yūa̋ndhʌ́n  (n)
yűatȁgȅe  (n)
yūʌŋ  (n)
yūn  (loc.n . rn)
yūnbhȁandhʌ́n  (n)
yúɤ̏ɤ  (n)
yúɤ̏ɤtīi  (n)
yúȕ  
yūudhɤ̄  (adv)
yùun  (n)
yūúndhɤ̄  (loc.n)
yūuudhɤ̄  (adv)
yǣŋ̋  (n)
yæ̋æ  (n)
yæ̋æ̏  (loc.n)
yæ̋æn  
yœ́œ̏  (n)
yɯ́ɯ  
zā  (n)
záa  (n)
zāȁ  (n)
zȁan  (n)
zāȁn  (n)
za̋andhɛ̋yi̋  (n)
zàazúȕ  (n)
zādhīsɯ̏  (n)
zādɔ̄bhɛ̏n  (n)
zādɔ̄dhɛ̏  (n)
zāgɔ̏yɛ̋bhɛ̏n  (n)
za̋ŋ  (n)
zàŋ  (n)
za̋n  (n)
zāŋtȁ  (adv)
zānvíȅ  (n)
zȁnwɛ̋ɛ  (n)
zȁnyi̋sɯ̏  (n)
zàŋza̋ŋ  (n)
záŋ̏zȁŋ  (adj)
záŋ̏záŋ̏  
zɛ̋  (n)
zē  (n)
zʌ̏  (dtm)
zɛ̀  (n)
zʌ̄  (v - vt)
zɛ̀dhɛ̀kpàa  
zɛ̀ɛkpàa  (n)
zēgā  (n)
zʌ̏gɯ́  (prev)
zʌ̏gɯ́-kʌ̄  (v . vt)
zɛ̀kpȉnŋdʌ̄  (n)
zʌ̄n  (n)
zɛ̄nŋ̋  (n)
zɛ̀tȁ  (n)
zʌ́zʌ̏zʌ́  (n)
zi̋a  (n)
zīȁan  (loc.n)
zȉaan  (dtm)
zīaan  (loc.n)
zīaanka̋nbhɛ̏n  (n)
zīaan-pi̋ɤ  (loc.n)
zīaanpi̋ɤgwɛ̋ɛ  (n)
zȉaanwō  (restr)
zȉan  (prev)
zȉan-kʌ̄  (v)
zȉʌʌ  (n)
zȉʌʌdɔ̄bhɛ̏n  (n)
zȉgȁ  (n)
zīi  (adj)
zȉi  (n . rn)
zìi  (v)
zīi-dhɛ̏  (n)
zīii  (adj)
zīisȉ  (adj)
zȉisɯ̏ ~ zȉizʌ̏ (-ziizë) ~ zȉisȉ (-ziisi)  (adj)
zȉizʌ̏  
zīizīi  
zȉizȉisɯ̏  (adj)
zīizïdhȅ  (adj)
zīkki̋zȉkȉ  (adv)
zìnŋ  (prev)
zìnŋ-dɔ̄  (v . vt)
zìnŋgɯ́  (pp)
zìnŋtőŋ  
zìnŋtőo  
zìŋtőŋ  (n)
zìŋtőo  
zīɤ  (v - vi - vt)
zíɤ̏ɤ  (n)
zītīŋdhɤ̄  (adv)
zīzī  (adj)
zȉzȉsɯ̏  
zláȁ  (n . rn)
zlȁan  (n)
zlȁanwȍpɤ̄bhɛ̏n  (n)
zlʌ̀ʌn  (pp)
zlʌ̄ʌndhʌ́n  (n)
zlȍ  (n)
zlő  (n)
zlɤ̀ɤ  (pp)
zlòo  (n)
zlōo  (v)
zlɔ̀ɔ  
zlūu  (n)
zlœ̀œ  (v . vr)
zō  (n)
zȍ  (prev . rn)
zɔ̋  (n)
zɔ̄  (n)
zȍ-bɤ̏  (v)
zódhɤ̄  (adv)
zȍ-gbȁn  (v . vt)
zōgbɛ̂n  (n)
zȍ-gɔ́n  (v)
zɔ̋ŋ  (n)
zɔ̄n  (v)
zɤ̄ŋ  (n)
zɤ̏ŋ  (n)
zɔ̏n  (v)
zóŋ̏  (n)
zɔ̀nŋ  (v)
zɔ̄ɔ  (n)
zɔ̀ɔ  (v)
zȍo  (n)
zőo  (n)
zőobhīn  (n)
zȍo-bhō  (v . vt)
zɔ̄ɔ̏n  
zɔ̏ɔnzɔ̈ndhē  
zɤ̋ɤpűu  (n)
zȍosæ̏ædhɯ̏  (n)
zɔ̀ɔsɯ̏  (adj)
zőozʌ̏-dhȕn  
zɔ̄ɔzɔ̄ɔdhɤ̄  (adv)
zɔ̏ɔzɔ̏ɔdhɤ̄  (adv)
zȍ-ta̋  (v . vr)
zȍta̋dhē  (n)
zȍtȁgɯ́wɔ̏n  (n)
zɔ̋yɔ̋n  (n)
zȍzȍdhȁ  (n)
zɔ̏zɔ̏zɔ̏dhɤ̄  (adv)
zű  (v)
zūa  (v)
zȕaadhȅ  (n)
zűaanzȕaan  (adj)
zȕan  (v . vi)
zȕansɯ̏  (adj)
zȕanzȕansɯ̏  
zūʌ̋  (n . rn)
zūʌ̋dhi̋ɤtɛ̏ɛ  (n)
zūɛ̏ɛ  (n)
zùee  (n)
zūʌ̋gìiwɔ̏n  (n)
zūʌ̋kʌ̄bhɛ̏n  (n)
zūeŋ  (n)
zūʌ̏n  (n)
zūʌ̋sæ̏æ-dhɛ̏  (n)
zȕglȕ  (n)
zűkkűzȕkȕ  (adj)
zūn  
zȕɤ  (v)
zȕtȁkwɛ̏ɛ  (n . rn, fn)
zȕu  (n)
zūȕ  (n)
zūudhɤ̄  (adv)
zūuudhɤ̄  (adv)
zùuzűu  (n)
zűuzűu  (adj)
zűuzȕu  (adj)
zȕzȕ  (n)
zȕzȕgwɛ̏  (n)
zǽæ̏zǽæ̏dʌ̄  (n)
zœ̏nzœ̏ndhē  (adj)
zœ̏œ  (n)
zœ̄œ  (v . vt)
zœ̄œdhē  (n)
zœ̏œndhē  (adj)
zœ̏œndhēzœ̏œndhē  
zœ̏œnzœ̈ndhē  (adj)
zœ́œ̏tɛ̋ɛtɛ̏ɛ  (n)
zɯ̏  (pp)
zɯ́  (adv)
zɯ̄  (n)
zɯ̄-bhō  (v)
zɯ̄bhō-dhɛ̏  (n)
zɯ̄dhi̋  (n . rn)
zɯ̏-klʌ̀ʌn  (v . vt)
zɯ̄kpɤ̄  (n . rn)
zɯ̄n  (v)
zɯ́zɯ́  (adv)
zɯ̏zɯ̏  (pp)
zɯ̋ɯ  (n)
-\  (mrph)
-_  (mrph)
-`  (mrph)
ɯ́ ~ í ('i)  (mpp)
ɯ̄ ~ ī (i)  (mpp)
-’  (mrph)
’-dhȁan  (mrph)