Dictionnaire Dan : 3614 (+0 s/) entrées  • Condition sur les champs:
    ET OU


s/e

-  (mrph)
-/  (mrph)
á  (mpp)
â  (intj)
a̋  (intj)
ā  (mpp)
ȁ  (prn)
áa  (prt)
āa  (prt)
ȁa̋  (intj)
a̋a  (intj)
áabhōo  (intj)
àaha̋an  (intj)
āan  (intj)
àan  (intj)
āa̋yȉ  (n)
ȁbi̋n  (intj)
ȁ-dhȁan  (prn)
ȁ-dhȕn  (prn)
ȁha̋ȁn, ȁhāȁn  (intj)
ȁòo  (intj)
Átāndhān  (n)
bȁ  (v)
bāȁ  (v)
bāa̋  (v)
báȁ  (n)
bāa  (n)
bāȁndhɛ̏  (loc.n)
bāandhɤ̄  (loc.n)
bàandî  (n)
bàdhâsɯ̏  (n)
bádhíká  (intj)
bàdhóŋ̏  (n)
bádhɤ̄  (adv)
ba̋n  (n)
bān  (v)
ba̋nkpɤ̄  (n)
bánŋ̏  
bàŋ  (n)
báŋ̏  (n)
ba̋ŋ  (n)
bàŋba̋ŋ  (n)
bàŋdhɤ̄  (adv)
bȁyi̋  (n)
bȅ  (n)
bȅbȅ  (adv)
bɛ̀dhɛ̋  (n)
bɛ̀dhɛ̋kʌ̄bhɛ̏n  (n)
bɛ̀dhɛ̋yāakʌ̄bhɛ̏n  (n)
bɛ́ɛ̏  (n)
bɛ́ɛ̏zʌ̏-dhȕn  (n)
bɛ̏n  (n)
bɛ̏nzʌ̏kápʌ̏  (n)
bɛ̏ŋ  
bɛ̏ŋgā  
bhȁ  (prev)
bhā  (adv)
bhá  (dtm)
bhāȁ  (mpp)
bhàa  (n)
bháa  (mpp)
bha̋a  (n)
bhāa  (n)
bhāáan  (prn)
bhȁabhȁasɯ̏  (adj)
bhȁadʌ̄  (n)
bhāadhʌ́n  (n)
bhȁagɯ́  (adv)
bha̋an  (n)
bháan  (mpp)
bhāan  (mpp)
bhāȁn  (mpp)
bhȁan  (n)
bhȁanbhɔ̋ɔn  (n)
bhȁanbhɔ̋ɔn-dhɛ̏  (n)
bha̋andhɔ̋ɔyī  (n)
bháȁndhūn  (v . vi)
bhȁan-kʌ̄  (v . vt)
bhȁantɛ̋ɛ  (n)
bhāanzî  (n)
bha̋apʌ̏  (n)
bhȁasɯ̏  (adv)
bhábhȁbhádhɤ̄  (adv)
bhȁ-bhȁ-bhȁ-sɔ̋ɔkpɤ̄dhi̋!  (intj)
bhábháwō  (adv)
bha̋dha̋  (n)
bhȁdhɛ̏  (n . rn)
bhádhɤ̄  (adv)
bhȁ-kʌ̄  (v . vt)
bhān  (v)
bhán  
bhȁn  (v)
bhánbhɔ̏ɔndhʌ́n  (n)
bhȁndhȁn  (n)
bhānklɔ̄ɔdhîn  (n)
bhānŋ  (prn)
bhánŋglōo  (n)
bhànŋzíȉ  (n)
bhȁn-pā  (v)
bhànsɔ́nŋ̏  (n)
bhȁnwɔ̏n  (n . rn)
bhānyáa  
bhȁn-yɔ́  
bhāŋ  (n)
bha̋ŋ  (n . rn)
bhāŋdhē  (n . rn)
bháŋdhɛ̋  (n)
bhȁŋglɤ̏ɤ  (n)
bháwō  (adv)
bhȁwɔ̏n  
bhȁ-yɔ́ ~ bhȁn-yɔ́  (v . vt)
bhe̋a  
bhe̋ȅ  (adj)
bhe̋ȅdhȅ  (adj)
bhe̋ŋ  (n)
bhēŋ̏  (n)
bhëbhë  
bhɛ̄  (n)
bhɛ̋bha̋n  (n . rn)
bhɛ̋ɛ  (n)
bhɛ̄ɛ̋  (v . vi)
bhɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
bhɛ̄ɛ̋dhɤ̄  (loc.n)
bhɛ̏ɛn  (dtm)
bhɛ̄ɛn  (n)
bhɛ́ɛ̏n  (n)
bhɛ́ɛ̄n  (n)
bhɛ̋ɛngā  (n)
bhɛ́n  (adv)
bhɛ̄n  (n)
bhɛ̄nbhe̋ȅdhȅ  (n)
bhɛ̄n-dhɛ̏  (n)
bhɛ̄ndhi̋ɤdɔ̄dhɛ̏  (n)
bhɛ̄ngāza̋ŋ  (n)
bhɛ̄nkpȁdhɛ̏  (n)
bhɛ̄ntīi  (n)
bhɛ́ntrʌ̏  (n)
bhɛ̄nzȉi  (n)
bhʌ̏n  (n)
bhʌ̄nŋ́  (n)
bhʌ̋nŋ  (v)
bhʌ̄nŋgā  (n)
bhʌ́ŋ̏bhʌ́ŋ̏  
bhʌ́ŋ̏bhʌ̏ŋ  (adj)
bhí  (mpp)
bhī  (prn)
bhīa̋  (n)
bhi̋a  (v . vi)
bhīáa  (prn)
bhíaaɔ̏ɔnbhíaaɔ̏ɔndhɤ̄  (onomat)
bhīʌ̋  (n)
bhȉʌ  (n)
bhīʌ̋dhʌ́n  (n)
bhȉʌʌ  (n . rn)
bhīʌʌ  (n . rn)
bhìʌʌn  (n . rn)
bhīʌ̋gā  (n)
bhīi  (mpp)
bhíi  (mpp)
bhìiinbhi̋iin  (prev)
bhíin  (prn)
bhìin  (n)
bhi̋in  
bhìinbhi̋in  (prev)
bhȉinbhi̋in-kʌ̄  (v . vt)
-bhīn  (mrph)
bhín  (mpp)
bhīndhānbhìndhànbhīndhāndhɤ̄  (onomat)
bhīndhʌ́n  (n)
bhīndhīáȁ  (n)
bhìnŋdíȉ  (n)
bhìnsîkɔ̏  (n)
bhíŋ̏  (n)
bhīyáa  
bhlȁ  (v)
bhla̋a  (n)
bhláā  (loc.n)
bhláà  (n)
bhláābhɛ̏n  (n)
bhláȁdhɛ̏  (loc.n)
bhláàkȅkʌ̄bhɛ̏n  (n)
bhlàȁnbʌ̏  (n)
bhla̋nŋ  (n)
bhlɛ̀ɛn  (n)
bhlɛ̄ɛ̋n  (v . vt)
bhlɛ̏ɛn  (n . rn)
bhlɛ̀ɛntīi  (n)
bhlʌ̋  (n)
bhlʌ̀ʌ  (n)
bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏  (adj)
bhlʌ̀ʌgɯ́bhɛ̏n  (n)
bhlʌ̀ʌsɯ̏  (adj)
bhlʌ̋ti̋ʌʌ  (n)
bhlʌ̋tlɔ̏  (n)
bhli̋in  (n)
bhlōo ~ bhlōő; bhloʋ"  (v)
bhlɔ̄ɔ  (n . rn)
bhlɔ̏ɔ  (n)
bhlɔ̄ɔbhlɔ̄ɔsɯ̏  (adj)
bhlɔ̄ɔ-bhō  (v . vt)
bhlɔ̀ɔn  (n)
bhlɔ̄ɔsɯ̏  (adj)
bhlűu  (n . rn)
bhlȕu  (n)
bhlɯ̀  (n)
bhlɯ̏n  (n)
bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏  (adj)
bhlɯ̏ndhi̋ɤ  (n)
bhō  (v)
bhȍ  (n)
bhőbhő  (n)
bhőbhőgɔ̏  (n)
bhȍdhȅe  (n)
bhō-gblőo  (v - vt)
bhȍgɔ̏n  (n)
bhȍkőo  (n . rn)
bhȍŋ  (n)
bhōŋ̋bhȍŋbhōŋ̋dhɤ̄  (onomat)
bhōo  (intj)
bhɔ̋  (n)
bhɔ̄  (n . rn)
bhɔ̏  (n)
bhɔ̏bhȁ  (n . rn)
bhɔ̄bhȁpʌ̏  (n)
bhɔ̋gā  (n)
bhɔ́nbhɔ́n  (adv)
bhɔ̋nkɔ̋nbhɔ̏nkɔ̏n  (adj)
bhɔ̄nŋ̋dhɛ̋  (n)
bhɔ̄nŋdhɤ̄  (adv)
bhɔ̄nŋ̋tȁbhȁan  (n)
bhɔ́nŋ̏trʌ̏  (n)
bhɔ̄ɔ  (n)
bhɔ̄ɔ́  (n)
bhɔ̄ɔ̋  (prev)
bhɔ̄ɔ̋-bhō  (v . vr)
bhɔ̀ɔn  (v)
bhɔ̏ɔn  (n)
bhɔ̋ɔ̏n  (n)
bhɔ̄ɔ̏n  (v)
bhɔ̋ɔ̏nbhīn  (n)
bhɔ̋ɔnbhɔ̏ɔn  (adj)
bhɔ̀ɔnbhɔ̋ɔn  (n)
bhɔ̏ɔngbɤ̄slɯ̋ŋ  (n)
bhɔ̋ɔ̏n-sʌ́ʌ̏-dhɛ̏ɛdhi̋ɤ-bhō-bhɛ̏n  (n)
bhɔ̏ɔnsi̋i  (n)
bhɔ̋ɔ̏nzʌ̏-dhȕn  
bhɔ̏tīi  (n)
bhɔ̏zœ̏œndhē  (n)
bhɤ̋  (dtm)
bhɤ̏  (v)
bhɤ̋dhèe  (n)
bhɤ̋dhʌ́nbhá  (oper)
bhɤ̋glɛ̋ɛn  (n)
bhɤ̋ɤ  (v . vi)
bhɤ̀ɤ  (n)
bhɤ̏pʌ̏  (n)
bhȕɛɛndhɤ̄  (adv)
bhűʌʌ  (n)
bhúʌ̏ʌ  (n . rn)
bhúʌ̏ʌbhúʌ̏ʌsɯ̏  (adj)
bhúʌ̏ʌsɯ̏  (adj)
bhùʌŋ  (n)
bhūn  (n)
bhûn  (n)
bhūnŋ  (n)
bhūɤɤ  (n)
bhűtű  (n)
bhȕu  (n)
bhúȕ  (n)
bhűu  (n)
bhùugwʌ̏  (n)
bhǣæ̋  
bhǣæ̋dhɛ̏  
bhǣæ̋dhɤ̄  
bhæ̏æn  (n)
bhǣæn  (n)
bhǣængā  (n)
bhœ̄œ̏  (loc.n)
bhœ̄œ  (n)
bhœ̋œŋ̏  (n)
bhɯ́  (v . vi)
bhɯ́kʌ̄  (n)
bhɯ́kʌ̄bhɛ̏n  (n)
bhɯ̄n  (v . vt)
bhɯ̏n  (cop)
bhɯ̄ndhɛ̀  (adv)
bhɯ̋nŋ  
bȉ  (n)
bȉaŋ  (n)
bȉaŋgā  (n)
bȉaŋ̏sɯ́bhɛ̏n  (n)
bȉaŋsɯ́gèe  (n)
bȉdhē  (n)
bȉdhēbhàa  (n)
bíȉ  (n)
bi̋n  (n)
bȉn  (v)
bȉngɯ́wɔ̏n  (n)
bīŋbīŋdhɤ̄  (adv)
bi̋oodhɤ̄  (adv)
bīɔŋdhɤ̄  (adv)
bīɤ  (n)
bīɤdhɯ̏  (n)
bìɤɤ  (v)
ble̋e  (n)
ble̋eble̋e  (loc.n)
ble̋edhɛ̏  (loc.n . rn)
ble̋edhɤ̄  (loc.n)
blɛ̏blɛ̏sɯ̏  (adj)
blɛ̏ɛ  (n)
blɛ̄ɛ̋  (n)
blɛ̋ɛ̏n  (n)
blɛ̏ɛsɯ̏  (adj)
blɛ̏ɛsɯ̏dhȁan  (adj)
blɛ̏ɛsɯ̏wō  (adv)
blɛ̄ɛ̋yī  (n)
blʌ̋  (v)
blʌ̋blʌ̋  
blʌ̄ʌ  (n)
bli̋ba̋dha̋n  (n)
blíkɤ̏  (n)
blɔ̏ɔ  (n)
blɔ̋ɔ̏n  (n)
blɔ̄ɔ̋n  (n)
blɔ̋ɔ̏nblɔ̋ɔ̏nsɯ̏  (adj)
blɔ̋ɔ̏nsɯ̏  (adj)
blúȕ  (n)
blɯ̋  
blɯ̏  (v . vt)
blɯ̋kʌ̄bhɛ̏n  
blɯ̋n  (n)
blɯ̀nŋ  
blɯ̀ŋ  (n)
blɯ̋ta̋nbhōbhɛ̏n  (n)
blɯ̄ɯ̏  (v)
bȍ  
bō  (v)
bȍbi̋  (n)
bȍbȉ  (n)
bōŋ  (adj)
bȍŋ  (n . rn)
bōŋdhúȁn  (n)
bōo  (n)
bòo  (v)
bōőbōődhɤ̄  (adv)
bōődhɤ̄  (adv)
bōoŋ  (adv)
bɔ̋  (n)
bɔ̄  (v - vt)
bɔ̋n  (loc.n)
bɔ̄ɔ  (n)
bɔ̄ɔ̋  (n)
bɤ̏  (v)
bɤ̋ŋdhɤ̄  (onomat)
bɤ̋ɤ  (n - rn)
bɤ̄ɤ̏  (n)
bɤ̏ɤ  (n)
bű  (v . vi)
bȕ  (n . rn)
bȕaanbȕaandhɤ̄  (adv)
būa̋būa̋dhɤ̄  (adv)
bűaŋ  (n)
bűdha̋ŋsɯ̏  (adj)
bűɛ̏ɛdhȅ  (n)
búʌ̏ŋbȕʌŋ̏  (adj)
bȕgā  (n . rn)
bȕgɔ̏  (n . rn)
būn  (v)
bútȅdhi̋ɤ  (n)
būtɔ́nŋ̏  (n)
būu  (n)
bȕu  (n)
bȕudha̋an  (n)
bȕufȁa  (n)
būugā  (n)
bȕukpíȉ  (n)
bɯ̋ ~ blɯ̋ ("blü)  (n)
bɯ̋bɯ̋  (loc.n)
bɯ̋dhɔ̏kʌ̄sɯ̏  (n)
bɯ̋gȁan  (n)
bɯ̋kʌ̄bhɛ̏n  (n)
Bètéȅ  (n)
Bha̋ndhɔ̋n  (n)
dà  (n . rn)
dȁ  (v - vt - vi)
dȁa  (n)
dȁbɯ̋dȕ  (n)
da̋dhőa  (n)
dān  (v)
Dàn  (n)
dân  (n)
dē  (n)
dȅ  (n)
dè ~ dȅ; -de  (dtm)
dèbɤ̋ɤ  (dtm)
dèbɤ̋ɤwō  (adv)
dȅdȅ  (adj)
dȅdȅwō  (adv)
dèe  (adj)
dȅe  (adj)
dȅedȅe  
dèedhē  (adj)
dȅedhʌ́n  (n)
dȅewō  (adv)
dèke̋dȅkȅ  (adj)
dȅklȍo  (n)
déŋ̏déŋ̏  (n)
dȅslɔ̏ɔ  (adj)
dɛ̏  (n)
dɛ̏bhȁan  (n)
dɛ̏bhīn  (n)
dɛ̏bɔ̄bhɛ̏n  (n)
dɛ́dɛ̏  (adj)
dɛ̀ɛ  (n)
dɛ̀ɛ̏n  (prev)
dɛ̀ɛ̏n-kpɔ́  (v)
dɛ̂n  (n)
dɛ̄ŋ  (n)
dɛ́ŋ̏dɛ̏ŋ  (adj)
dʌ̄  (n)
-dʌ̄  (mrph)
dʌ̄bhāŋ  (n . rn)
dʌ̄bhɛ̏n  (n)
dʌ̄dhú  (n)
dʌ́ʌ̏ ~ dlʌ́ʌ̏; 'drëë-  (n)
dʌ́ʌ̏-dhɛ̏  (n)
dʌ̄gbɤ̄  (n)
dʌ̄zőo  (n . rn)
dhā  (n)
dhȁa  (n)
dha̋a  (n)
dháȁ  (n)
dhȁagā  (n)
dhāàn  (prt)
dhàȁn  (adv)
dhȁan  (n)
-dhȁan  (mrph)
dhàanbhā  (adv)
dha̋andha̋an  (n)
dhàandháȁn  (n)
dháȁndhūn  (v . vt)
dhāansɯ̏  (adj)
dha̋bhli̋isɯ̏  (adj)
dha̋bhli̋iwɔ̏n  (n)
dhàdíȍo  (n)
dhāfȉidhʌ́n  (n)
dhàkle̋e  (n)
dhākpóŋ̏  (n)
dha̋n  (n)
dhān  (prev)
dhàndhân  
dhān-kʌ̄  (v . vi)
dhàŋ  (n . rn)
dháŋ̏  (n)
dhāŋ̏  (n)
dha̋ŋ  (n)
dhàŋbhá  (n)
dhàŋdràa  
dhāŋ̏pȍ  (n)
dhàŋtràa  (n)
dhȁŋtra̋adhɛ̋  (n)
dha̋si̋  (n)
dha̋si̋-dhɛ̏  (n)
dha̋si̋zʌ̏-dhȕn  
dhàsóŋ̏  (n)
-dhē  (mrph)
dhȅ  (prt)
dhē  (n)
dhēbʌ̏  (n)
dhēbʌ̏dhʌ́n  (n)
dhēdhʌ́n  (n)
dhȅe  (n)
dhèe  (n)
dhēe̋  (mrph)
dhēe̋bhāŋ  (n)
dhēe̋bhāŋzʌ̏-dhȕn  (n)
dhēgbáan  (n . rn)
dhēgbíɤ̏ɤ ~ dhēgbíɤ̏ɤdhʌ́n  (n)
dhèglíȉzʌ̏  (n)
dhēgɔ̀ndʌ̄  (n)
dhēzőo  (n . rn)
dhɛ̋  (n)
dhɛ̀  (num)
dhɛ̏  (n)
dhɛ́  (dtm)
-dhɛ̏  (mrph)
dhɛ̀dhȁan  (prn)
dhɛ̏dhɛ̋  (prev)
dhɛ̋dhɛ̋  (n)
dhɛ̏dhɛ̋-dȁ  (v)
dhɛ̋dhɛ̋kɔ́  (n)
dhɛ̋ɛ  (n)
dhɛ̄ɛ̏  (n)
dhɛ̀ɛ  (adv)
dhɛ̄ɛ̋  (prev)
dhɛ̋ɛdhɛ̏  (loc.n)
dhɛ̄ɛ̏dhɛ̏  (loc.n)
dhɛ̏ɛdhi̋ɤ  (n)
dhɛ̏ɛdhi̋ɤbhōbhɛ̏n  (n)
dhɛ̋ɛdhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̄ɛdhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̋ɛgɯ́dhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̄ɛ̋kpɔ́  (n)
dhɛ̄ɛ̋-kpɔ́  (v . vt)
dhɛ́ɛ̏n  (n . rn)
dhɛ̀ɛn  (n)
dhɛ̄ɛ̏n  (n)
dhɛ̏ɛn  (n)
dhɛ́ɛ̏nbʌ̏  (n)
dhɛ̋ɛndhɛ̋ɛn  
dhɛ̋ɛndhɛ̏ɛn  (adj)
dhɛ̏ɛndhɛ̏ɛnsɯ̏  
dhɛ̋ɛndhʌ́n  (n)
dhɛ̋ɛndhʌ́n-dhɛ̏  (n)
dhɛ̀ɛngā  
dhɛ́ɛ̏ngā  (n . rn)
dhɛ̏ɛngɯ́  (n)
dhɛ̏ɛnsɯ̏  (adj)
dhɛ̋gā  (n)
dhɛ̄gā  (n)
dhɛ̏-gȁ  (v . vt)
dhɛ̋gba̋  (n)
dhɛ̏gɯ́  (n)
dhɛ̏gɯ́tīi  (n)
dhɛ̋-kʌ̄  (v . vt)
dhɛ̋kpɤ̄  (n)
dhɛ̏kpœ̀œ  (n)
dhɛ̏kpœ̀œyȉ  (n)
dhɛ̀n  (cop)
dhɛ̋ndhɛ̋n  (n)
dhɛ̋ndhɛ̋ngā  (n)
dhɛ̋ndhɛ̋nkpȁandhȅ  (n)
dhɛ̏ndhɛ̏nsɯ̏  
dhɛ̋nkɛ̋dhɛ̏nkɛ̏  (adj)
dhɛ̋nkɛ̋ndhɛ̏nkɛ̏ndhɛ̏nkúndhɛ̄ɛ̋n  (intj)
dhɛ̏ŋ  (n)
dhɛ̀ŋ  (v)
dhɛ̄ŋ̏  (n)
dhɛ̀ŋbhɛ̏n  (n)
dhɛ̏ŋbhɔ̄ɔdʌ̄  (n . rn)
dhɛ̄ŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
dhɛ̄ŋdhɤ̄  (loc.n)
dhɛ̋pűu  (n)
dhɛ̏tȁ  (n)
dhʌ̏  
dhʌ̏ʌ  (n)
dhʌ̄ʌ  (n)
dhʌ́n  (n)
dhʌ̀n ~ dhɯ̄n; nü  (dtm)
dhʌ́nbʌ̋-dhɛ̏  (n)
dhʌ́nbhá  (dtm)
dhʌ́nbháwō  (adv)
dhʌ́ndhīʌŋ́  (n)
dhʌ́nglɔ̄ɔ́n  (n)
dhʌ́nglɔ̄ɔ́n-dhʌ́n-gɯ́-tɔ̏  (n . rn)
dhʌ́ngɔ̄ɔ̏n  (n)
dhʌ́nkpɔ́dhē  (n)
dhʌ̄nŋ  (n)
dhʌ̀nŋ  (v)
dhʌ̄nŋ̏gɯ́tɔ̏  (n)
dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏  (n)
dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏dhē  (n)
dhʌ́nwlɯ̄ɯ̋sɯ̏  (n)
dhʌ̀nwōdō  (adv)
dhʌ̋ŋgbɔ̄  (n)
dhi̋  (loc.n)
dhī  (v - vt)
dhi̋a  (n)
dhīa̋  (n)
dhȉaa  (n)
dhi̋adhi̋asɯ̏  (adj)
dhīaŋ  (n)
dhīaŋ̄dhɯ̋sɯ́bhɛ̏n  (n)
dhi̋asɯ̏  (adj)
dhi̋bhlɔ̋ɔ̏n  (n)
dhìbhɔ́ɔ̏n  
dhȉdhā  (n)
dhi̋dhȁan  (n)
dhi̋dhɛ̏kʌ̄  (n)
dhi̋dhi̋  (n . rn)
dhȉdhȉsɯ̏  (adj)
dhìʌʌ  (v)
dhȉʌʌ  (n)
dhi̋ʌʌ  (v . vt)
dhìʌʌn  (v)
dhȉʌʌn  (n . rn)
dhȉʌnŋ̏kwa̋nŋ̏pi̋ɤ  (n)
dhi̋ʌŋ  (n . rn, fn)
dhíȉ  (n)
dhȉi  (n)
dhȉidhȉisɯ̏  
dhȉifa̋a  (n)
dhȉi-kún  (v . vt)
dhíȉn  (n . rn)
dhìin  (n)
dhȉisɯ̏  (adj)
dhȉkó-dhɛ̏  (n)
dhi̋n  (conj)
dhìn  (adv)
dhínbhlɔ̂n  (n)
dhìnbhɔ́ɔ̏n  (n)
dhìnbhɔ́ɔ̏n-dhɛ̏  (n)
dhìnbhɔ́ɔ̏nzʌ̏-dhȕn  
dhȉoo  (n)
dhȉoodɔ̄bhɛ̏n  (n)
dhìɔɔ  (n)
dhìɔɔnsɯ̏  (adj)
dhi̋ɤ  (n)
dhȉɤ  (v . vi)
dhi̋ɤ-bhȁn  (v . vt)
dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
dhi̋ɤ-blɯ̏  (v . vt)
dhi̋ɤ-bɔ̄  (v . vt)
dhi̋ɤdhi̋ɤsɯ̏  
dhi̋ɤdhɤ̄  (adv)
dhi̋ɤ-dɔ́ɔ̏ndhūn  (v . vt)
dhi̋ɤ-ga̋n  (v . vt)
dhi̋ɤ-gbáȁndhūn  (v . vt)
dhi̋ɤ-kʌ̄  (v)
dhíɤ̋kɤ̋dhȉɤkɤ̏  (adj)
dhi̋ɤ̏ɤ  (adj)
dhi̋ɤ̏ɤ-dhɛ̏  (n)
dhi̋ɤ-pā  (v . vt)
dhi̋ɤ-pő  (v . vt)
dhi̋ɤsɯ̏  (adj)
dhi̋ɤ-tā  (v)
dhi̋ɤta̋sɯ́bhɛ̏n  (n)
dhi̋ɤtó  (n)
dhi̋ɤ-tó  (v)
dhi̋ɤ-wlɯ̄ɯ̋  (v . vt)
dhi̋-pő  (v)
dhó  (v)
dhőŋ  (n)
dhōŋ  (v . vt)
dhòŋ  (n)
dhőŋbhɛ̋ɛ  (n)
dhōŋ-dhȕn  
dhòŋgā  (n)
dhőo  (n)
dhòo  (n . rn)
dhōo-dhȕn  
dhòokô  (n)
dhɔ́  (v . vt)
dhɔ̏  (n . rn)
dhɔ̏-kʌ̄  (v)
dhɔ̋nbʌ̏  (n)
dhɔ̋ndhɔ̋n  (n)
dhɔ̄ŋ  (n . rn)
dhɔ̄ŋdhɛ̏  (n)
dhɔ̄ɔ  (n)
dhɔ̀ɔ  (dtm)
dhɔ̋ɔ  (n)
dhɔ̄ɔbhàa  (n . rn)
dhɔ̄ɔ̋bhàabhɛ̏n, dhɔ̄ɔbhàabhɛ̏n  (n)
dhɔ̋ɔdhɔ́bhɛ̏n  (n)
dhɔ̋ɔdɔ̄  (n)
dhɔ̋ɔ-dɔ̄  (v . vt)
dhɔ̋ɔdɔ̄bhȁan  (n)
dhɔ̋ɔdɔ̄bhɛ̏n  (n)
dhɔ̋ɔgā  
dhɔ̋ɔgɔ̏  (n)
dhɔ̋ɔkȁdhókwʌ́ʌ̏dhɤ̄  (n)
dhɔ̋ɔkɔ̏  (n)
dhɔ̋ɔkwɛ̀ɛ̏  (n)
dhɔ̋ɔkwʌ́ʌ̏  (loc.n)
dhɔ̋ɔkwʌ́ʌ̏dhɛ̏  (loc.n)
dhɔ̋ɔkwʌ́ʌ̏dhɤ̄  (loc.n)
dhɔ̄ɔn  
dhɔ̀ɔn  (restr)
dhɔ̏ɔn  (n)
dhɔ̄ɔ̋ndhē  (n)
dhɔ̀ɔndhɛ̏  (n)
dhɔ̀ɔndhɔ̋ɔndhē  (n)
dhɔ̋ɔyɛ̄ɛ̋n  (n)
dhɔ̋ɔyī  (n)
dhɔ̋ɔzīandō  (n)
dhɔ̀tlɔ́ɔ̏  (n)
dhɔ̀tlɔ́ɔ̏bhīn  (n)
dhɔ̀tlɔ́ɔ̏plɤ̀ɤ  (loc.n)
dhɤ́  (v)
-dhɤ̄  (mrph)
dhɤ̋  (prt)
dhɤ́ ... dhɤ́  (conj)
dhɤ̋dhɤ̋  (conj)
dhɤ̋ŋ ~ dhɤ̋ŋgā  (n)
dhɤ̀ŋ  (v . vr)
dhɤ̄ŋ̏  (n)
dhɤ̏ŋdrɤ̀ɤ  (loc.n)
dhɤ̏ŋdrɤ̀ɤdhɛ̏  (loc.n)
dhɤ̋ŋgā  
dhɤ̋ŋgbɤ̋  (n)
dhɤ̄ɤ  (n . rn)
dhɤ̏ɤ  (n)
dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ  (adj)
dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ  (adj)
dhɤ̏ɤkpɤ̄  (n)
dhú  (v . vt)
dhùaa  (n)
dhűaa  (n)
dhűaan  (n)
dhűaandhȕaan  (adj)
dhȕaandhȕaandhɤ̄  (adv)
dhȕaandhȕaandhȕaandhɤ̄  (adv)
dhūaandhȕaandhūaandhɤ̄  (adv)
dhȕaŋdhȅ  (n)
dhūeebhīn  (n)
dhűɛyi̋dhɤ̄  (adv)
dhűɛyidhűɛyi̋dhɤ̄  (adv)
dhūʌ̏ʌ  (n)
dhúʌ̏ʌ  (n)
dhùʌŋ ~ dhùaŋ  (n)
dhùʌŋ-dhɛ̏  (n)
dhùʌŋgɔ̏bhɛ̏n  (n)
dhún  (prt)
dhūn  (v - vi)
-dhȕn  (mrph)
dhȕn  (oper)
dhűnŋ  (n)
dhūnwɛ̋ɛ  (intj)
dhȕnwō  (adv)
dhűɤ́  (adv)
dhűɤ́dhűɤ́  (adv)
dhűɤɤ  (v . vt)
dhūɤɤ  (n)
dhűɤɤdhȕɤɤ  (adj)
dhùu  (n)
dhűu  (n)
dhūű  (v)
dhűudȁdhɛ̋  (n)
dhűun  
dhȕutíȉ  (n)
dhæ̏ŋ  
dhæ̋æ  (n)
dhǣæ̋  
dhæ̏æ  (n)
dhǣæ̋-kpɔ́  
dhæ̀ækpœ̀œ  (intj)
dhœ̄œ  
dhœ̄œn  (n)
dhœ̀œn  (n)
dhœ̀œnbhɛ̏n  (n)
dhɯ̋  (n)
dhɯ̋dhɛ̋  (n)
dhɯ̋-dhʌ́n  (n)
dhɯ̋gā  (n)
dhɯ̋ka̋ŋ  (n)
dhɯ̄n  
dhɯ̋pɛ̋n  (n)
dhɯ̋zʌ̄kpȁŋglɔ̏ɔ  (n)
dìbhánŋ̏sɯ̏  (n)
dīdhɛ̄tʌ́ʌ̏  (n)
dìʌnŋ  (n)
dìʌnŋ̀trȍo  (n)
dīȉ  (n)
dīinŋdīnŋdhɤ̄  (adv)
di̋iŋ  (n)
dȉn  (n . rn)
dīn̏  (n)
dīn  (prev)
dȉnbhȉn  
dīǹ-dān  (v . vt)
dīn-gȁ  (v . vt)
dīnŋdhɤ̄  (adv)
dȉŋ  (n)
díŋ̏dȉŋ  (adj)
dȉŋ-kpɔ́  
dìɤ  (adv)
dla̋  (n)
dlȁaká  (n)
dlāȁn  (v)
dlɛ́ɛsɯ̏  (n . rn)
dlʌ́ʌ̏  
dlőo  (n)
dlɔ̋kɔ̋dlɔ̏kɔ̏  
dlɔ̀ɔ  (n)
dlɔ̏ɔ  (n)
dlɔ̋ɔ  (n)
dlɔ̋ɔdlɔ̋ɔ  
dlɔ̋ɔdlɔ̏ɔ  (adj)
dlūuŋ  
dlɯ̏nŋ  (n)
dlɯ̏ŋ  
dō  (num)
dōdhȁan  (adj)
dōdō  (adv)
dódó  (dtm)
dőŋ  (n)
dȍŋ  (n)
dőŋdőŋsɯ̏  (adj)
dőŋsɯ̏  (adj)
dōő  (dtm)
dōo  (n)
dōsēŋ ~ dōsɛ̄nŋ (dosɛnng)  (restr)
dōsēŋdhȁan  (num)
dòzínŋ̏  (n)
dɔ̄  (v - vi - vt)
dɔ̄n  (n)
dɔ̏n  (n)
dɔ̋nkɔ̋ndɔ̏nkɔ̏n  
dɔ̄ŋ  (n)
dɔ̀ŋ  (n)
dɔ̀ŋgɔ̄  (n)
dɔ̄ɔ  (n . rn)
dɔ́ɔ̏  (n)
dɔ̋ɔ  (n)
dɔ́ɔdhíndɔ́ɔdhín  (adv)
dɔ́ɔ̏n  (n)
dɔ̋ɔn  (n)
dɔ́ɔ̏ndhɤ̄  (adv)
dɔ́ɔ̏ndhūn  (v)
dɔ̋ɔndɔ̏ɔn  (adj)
dɔ́ɔ̏ndɔ́ɔ̏ndhɤ̄  (adv)
dɔ̋ɔndɔ̋ɔnsɯ̏  
dɔ̋ɔnsɯ̏  (adj)
dɤ̄ŋ  (n)
dɤ̋ŋdɤ̏ŋ  (adj)
dɤ̄ŋgā  (n)
dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏  (adj)
dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̋ŋgɤ̋  
dɤ́ɤ̏  (n)
dȕ  (n)
dùa  (n)
dūa̋  (n . rn)
dȕbȍŋdhē  (adj)
dűdű  (adj)
dȕɛɛ  (n)
dȕʌʌ  
dūʌŋ  (n)
dűʌŋ  (n)
dūn  (v)
dűnŋ  (n)
dūnŋ  (n)
dȕnŋdhɤ̄  (adv)
dȕɤ  (n)
dȕɤɤ  
dȕtȁbhȁan  (n)
dȕuŋ  (onomat)
dūuŋ  (n)
dœ̄œ  
dœ́œ̏n  
dœ̄œŋ  (n . rn)
dɯ̂  (n)
dɯ̄  (n)
dɯ̄bhɛ̄n  (n)
dɯ̏dɯ̏dɯ̏dhɤ̄  (onomat)
dɯ̂gā  (n)
ēȅ  (intj)
ȅe  (prt)
e̋ke̋  (intj)
ēkîpʌ̏  (n)
ēli̋kɔ̄nŋtɛ́ɛ̏  (n)
ɛ̏  (intj)
ɛ̏ɛ  (intj)
ɛ́ɛ̏n  (conj)
ʌ̄ʌ  (intj)
fa̋a  (n)
fȁadhɤ̄  (adv)
fa̋agā  (n)
fáȁn  (n)
fāan  (n . rn)
fȁan  (n)
fāanfāansɯ̏  
fáȁnkɔ́  (n)
fāansɯ̏  (adj)
fa̋fa̋  (n)
fâfâ  (adj)
fáŋ̏kpɛ̋ɛ  (n)
fȅe  (n)
fȅekɔ̄ɔ̏dhɤ̄  (n)
fȅekœ̄œ̏dhɤ̄  
fe̋ŋ  (n)
fɛ̏ɛ  (n . rn)
fɛ̏ɛfɛ̏ɛsɯ̏  
fɛ̋ɛnfɛ̏ɛn  (adj)
fɛ̏ɛsɯ̏  (adj)
fɛ̂tɤ̏  (n)
fʌ̄nŋ̋  (n)
fʌ́yi̋  
fʌ́yi̋gā  (n)
fi̋a  
fi̋aa  (n)
fi̋abhɛ̏n  (n)
fi̋afi̋asɯ̏  
fi̋asɯ̏  (adj)
fi̋ɛ̏ɛ  (adj)
fìʌʌ  (v)
fīʌʌ  (n)
fi̋ʌʌ  (adj)
fi̋ʌʌfi̋ʌʌ  
fìʌʌn  (v)
fìʌʌnsɯ̏  (adj)
fi̋i  (n)
fìi  (n . rn)
fìifìisɯ̏  (adj)
fi̋ifi̋isɯ̏  (adj)
fìisɯ̏  (adj)
fi̋isɯ̏  (adj)
fi̋n  (v . vi)
fi̋ɔfȉɔ  (adj)
fi̋ɔkɔfȉɔkɔ  (adj)
fi̋ɔɔfȉɔɔ  (adj)
fītlî  (n)
fla̋  (n)
fle̋ȅ  (n)
flèesɯ̏  (n)
flēgɯ́dhē  (n)
flɛ̋ɛ  (n)
flɛ̋ɛbhɛ̏n  (n)
flɛ̋ɛflɛ̋ɛsɯ̏  
flɛ̄ɛn  (v)
flɛ̏ɛn  (n)
flɛ̋ɛsɯ̏  (adj)
flʌ́ʌ̏  (n . rn)
flî  (n)
fli̋nŋ  (n)
flő  (adj)
flőkpȍŋdhȅ  (n)
flɔ̋  (n)
flɔ́ŋ̏  (n)
flɔ̄ɔ́flɔ̏ɔflɔ̄ɔ́dhɤ̄  (onomat)
flɔ̋ti̋  (n)
flɤ̋  (v)
flȕu  (n)
flűudhɤ̄  (adv)
flùuflúȕ  (n)
flɯ̀  (n)
flɯ̀flɯ̀sɯ̏  
flɯ̀sɯ̏  (adj)
flɯ̀ɯ  (v . vt)
főkőfȍkȍ  (adj)
fȍo  (n)
fōodhɤ̄  (adv)
fȍodɔ̏n  (n)
főofȍo  (adj)
főofȍo-dhɛ̏  (n)
fōyi̋  
fɔ̏dhɤ̄  (adv)
fɔ̋kɔ̋fɔ̏kɔ̏  
fɔ̋ŋ  (n)
fɔ́ŋ̏fɔ̏ŋ  (adj)
fɔ̋ŋfɔ̋ŋ  (n)
fɔ̋ɔfɔ̏ɔ  (adj)
fɔ̄ɔn  
fɤ̄  (n)
fɤ̄dhɛ́ntlʌ̏  (n)
fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ  
fɤ́ɤ̏  (adj)
fɤ̄ɤdhɤ̄  
fɤ̋ɤfɤ̏ɤ  (adj)
fɤ̄yi̋  (n)
fȕu  (n)
fȕudʌ̄  (n)
fȕudhɤ̄  (onomat)
gā  (n)
gȁ  (v)
ga̋a  (n)
gāȁ  
gāadíɛ̏n  (n)
gȁan  (n)
gābhɛ̏n  (n)
gādō  (adj)
gȁgā  
ga̋n  (v)
gȁŋ  (n)
gàŋ  (n)
gāŋ̏  (n)
ga̋ŋ  (n)
gȁpʌ̏  (n)
ga̋sa̋gɔ̄n  (n)
gàsítɛ́ɛ̏  (n)
gàtô  (n)
gbà  (n)
gbȁ  (n)
gbâ  (n)
gbá  (n)
gbā  (v)
gbȁa  (n)
gba̋a  (n)
gbáȁ  (n)
gbȁadhʌ́n  (n)
gbàan  
gbáandhʌ́n  (n)
gbàandhɤ̄  
gbáȁndhɤ̄  (adv)
gbáȁndhūn  (v)
gbàȁndhɯ̏  (n)
gbáȁngbáȁndhɤ̄  (adv)
gbādhɛ̏bhɛ̏n  (n)
gbâgā  
gbȁgbɤ̄  (n)
gba̋gèe  (n)
gbâgɔ̏ɔ  (n)
gba̋kla̋agbȁklȁa  (adj)
gbȁn  (v)
gbàn  (loc.n)
gbān  (n)
gba̋n  (n)
gbân  (n)
gba̋nbhlʌ̋  (n . rn)
gbàndȁadhɯ̏  (n)
gba̋ngā  (n . rn)
gbȁngbȁn  (adv)
gbȁngbȁndhɤ̄  (adv)
gbȁngèegɔ̏bhɛ̏n  (n)
gbānsɛ̋ɛ  (n)
gbànwō  (adv)
gba̋ŋ  (n)
gbàŋ  (n)
gbȁŋ  (n)
gbāŋgbāŋ  
gbāŋgbāŋdhɤ̄  (onomat)
gba̋ŋyɛ̋  (n)
gbāpʌ̏  (n)
gbāpʌ̄  (n)
gbàsàgba̋sa̋  (n)
gba̋ta̋n  (n)
gbàúȕ  (n)
gbȅ  (n)
gbe̋  (n)
gbe̋ȅ  (adj)
gbe̋ȅ-dhɛ̏  (n)
gbe̋egbȅe  (adj)
gbȅeŋ  
gbe̋gbȅ  (intj)
gbe̋ke̋gbȅkȅ  
gbȅkɔ̏  (n)
gbe̋ŋ  (dtm)
gbēŋ  (n)
gbȅŋ  (n)
gbēŋbhȁan  (n)
gbe̋ŋgbe̋ŋ  (dtm)
gbēŋ-gbēŋ  (adv)
gbēŋkpɤ̄  (n)
gbɛ́  (adj)
gbɛ́-dhɛ̏  (n)
gbɛ́ɛ̏  (n)
gbɛ̄ɛ  (n)
gbɛ̄ɛ̋  (n)
gbɛ̋ɛ ~ gbæ̋æ ("gbɛa)  (adj)
gbɛ̋ɛ-dhɛ̏  (n)
gbɛ̋ɛgɯ́  (loc.n)
gbɛ̋ɛgɯ́dhɛ̏  (loc.n)
gbɛ̄ɛ̏n  (n)
gbɛ̄ɛ̋n  (n . rn)
gbɛ̋ɛtȁ  (n)
gbɛ̂n  (n)
gbɛ̂ndhʌ́ngœ́œ̏  (n)
gbɛ́sɛ̂  (n)
gbʌ̏  (prev)
gbʌ̀ʌ  (n)
gbʌ̏ʌ  (n)
gbʌ̋ʌlȍo  (n)
gbʌ̏gā  
gbʌ̂gbʌ̏  (adj)
gbʌ̂gbʌ̂  
gbʌ̏-kʌ̄  (v . vt)
gbʌ̏kʌ̄  (n)
gbʌ̂n  (n)
gbʌ̄nŋ̋gā  (n)
gbʌ́ŋ̏gbʌ̏ŋ  (adj)
gbʌ́ŋ̏gbʌ́ŋ̏  
gbi̋a  
gbi̋aa  (n)
Gbīȁa  (n)
Gbīȁadhɤ̄  
gbídhō  (n)
gbi̋ʌn  (n)
gbȉgbȉdhɤ̄  (onomat)
gbìi  
gbìigbáȁnbhȁan  (n)
gbȉiŋ  (onomat)
gbȉiŋdhɤ̄  (adv)
gbínkígbȉnkȉ  (adj)
gbínkíngbȉnkȉn  (adj)
gbínŋ̏  (adj)
gbìnŋ̏  
gbínŋgbȉnŋ  (adj)
gbínŋ̏gbínŋ̏  (adj)
gbȉnŋgbɤ̄  
gbìŋ  (n)
gbīŋgā  (n)
gbȉŋgbɤ̄  (n)
gbíɤ̏ɤ  (n)
gbìɤɤ  (v . vt)
gbla̋  (v . vi)
gblāȁ  (n)
gbla̋agblȁa  (n)
gblāȁgblāȁ  (v . vi)
gbláȁnsɯ̏  (adj)
gblȁdhɤ̄  (onomat)
gblȁn  (v)
gbla̋ngbla̋n  (n)
gbla̋nŋ̏dhɤ̄  (onomat)
gbla̋nsɔ̄  (n)
gbla̋ŋ  (n)
gblàzœ̏œ  (n)
gblȅe  (n)
gblȅeyi̋dhē  (n)
gblɛ̀ɛ  (n)
gblɛ̏ɛgba̋n  (n)
gblɛ̀ɛn  (adj)
gblɛ̄ɛ̋n  (n)
gblɛ̏ɛn  (prev)
gblɛ̄ɛ̋nbhōdhȅ  (n)
gblɛ̀ɛn-dhɛ̏  (n)
gblɛ̀ɛngblɛ̋ndhȅ  (adj)
gblɛ̏ɛn-kpɔ́  (v)
gblɛ̄ɛ̋nsɯ̏  (adj)
Gblɛ̏ɛsɛ́  (n)
gblɛ̀ngblɛ̀n  (adj)
gblɛ̀nkɛ̋ngblɛ̏nkɛ̏n  (adj)
gblʌ̋ʌ̏  (n)
gblʌ́ʌ̏  (n . rn)
gblʌ́ʌ̀dhɛ̏  (loc.n . rn)
gblʌ́ʌ̏dhɤ̄  (loc.n)
gblʌ̋ʌ̏dhūn  (v)
gblʌ̄ʌ̏n  (n . rn)
gblòŋ  (n . rn)
gblóȍ  (n)
gblőo  (n)
gblȍo  (n)
gblȍokōtȁngɯ́dhē  (n)
gblɔ̏  (n)
gblɔ̏dhȅe  (n)
gblɔ̏gɔ̄n  (n)
gblɔ̄ŋ̋  (n)
gblɔ̄ŋ̋gblɔ̏ŋgblɔ̄ŋ̋dhɤ̄  (adv)
gblɤ̏  (v . vt)
gblɤ̋gblɤ̋  (adj)
gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏  
gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏gblɤ̏kɤ́gblɤ̄ɤ̋  (intj)
gblɤ̀ɤdhȅ  (n)
gblɤ̋ɤ̏dhɛ̏  
gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ  (adj)
gblű  (n)
gblúgblȕgblúdhɤ̄  (onomat)
gblūűdhɤ̄  (onomat)
gblȕuuu  (onomat)
gblæ̏ægba̋n  
gblɯ̋  (n)
gblɯ̀  (n)
gblɯ̏  (n)
gblɯ̏dʌ̄  (n)
gblɯ̏dhānkʌ̄bhɛ̏n  (n)
gblɯ̀dhɛ̏  (n)
gblɯ̋dhɛ̏  (loc.n)
gblɯ̋dhɤ̄  (loc.n)
gblɯ̏gā  (n)
gblɯ̏gɔ̄ɔnbhɛ̏n  (n)
gblɯ̄ŋ  (n)
gblɯ̏ŋ  (n)
gblɯ̋yāȁ  (n)
gblɯ̋zīɤ  (n)
gblɯ̋ɯ́  (loc.n)
gblɯ̄ɯdhɤ̄  (loc.n)
gblɯ̄ɯsɔ̏  (n)
gbő  (n)
gbō  (n)
gbô  (n)
gbőgbőkɔ̋  (n)
gbōka̋a  (n)
gbōkȕngbōkȕndhɤ̄  (adv)
gbòŋ  (n)
gbőŋgbő  (n)
gbōŋgbōŋdhɤ̄  (adv)
gbőȍ  (n)
gbōo  (v . vr)
gbōobhɛ̏n  (n)
gbőȍ-dhɛ̏  (n)
gbōokɔ̏  (n)
gbɔ̄  (n)
gbɔ̄dȉʌʌ  (n)
gbɔ̄dɔ̄dhȅ  (n)
gbɔ̂n  (n)
gbɔ̋ŋ  (n)
gbɔ̄ŋ  (n)
gbɔ̏ŋ  (n)
gbɔ̀ɔ  (n)
gbɔ̋ɔ̏  (n)
gbɔ̄ɔ̋  (n)
gbɔ̄ɔ́dɯ̏  (n)
gbɔ̀ɔn  (v)
gbɔ̄ɔŋ  (n)
gbɤ̄  (n)
gbɤ̋ŋ  (n)
gbɤ̋ŋgā  (n)
gbú  (n)
gbúgbúdhɤ̄  (onomat)
gbūŋgbùŋgbūŋdhɤ̄  (onomat)
gbūuŋdhɤ̄  (onomat)
gbūuŋgbūŋdhɤ̄  (onomat)
gbúȕu  (intj)
gbæ̋æ  
gbǽæ̏  
gbæ̋ægɯ́  
gbæ̋ægɯ́dhɛ̏  
gbǣæ̏n  
gbæ̋ætȁzʌ̄bhɛ̏n  (n)
gbœ̋œ̏  
gbœ̄œ  (n)
gbœ̀œ  (v . vt)
gbœ̄œdhē  (n)
gbœ̀œdhɛ̋  (n)
gbœ̀œn  
gbœ̄œŋ  
gbœ̄œpʌ̏  (n)
gbɯ̄ŋ  
gèe  (n)
gèebʌ̏  (n)
gèebhȁan  (n)
gèebɔ̀ɔ  (n)
gèebɔ̀ɔbhɛ̏n  (n)
gèegā  (n)
gèegbȁa  (n)
gèeglōő  (n)
gèegɔ̏  (n)
gèepűu  (n)
Gɛ̂  (n)
gɛ̋ɛ ~ gæ̋æ ("gɛa)  (n)
gɛ̋ɛdhɛ̏  (n)
gɛ̀ɛgɛ̀ɛ  (n)
gɛ̀ɛn  (n)
gɛ̄ɛn  (loc.n)
gɛ̏ɛn  (loc.n)
gɛ̀ɛndhȅ  (n)
gɛ̏ɛŋdhɤ̄  (adv)
gɛ̋ɛ-sɯ́  (v . vt)
gɛ̏n  (n)
gɛ̏ndhɛ̋  (n . rn)
gɛ̏ndhɛ̋kwɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (n . rn)
gɛ̏ndhɛ̋wlɤ̀ɤdhɛ̏  (n . rn)
gɛ̏ndhʌ́ngātɔ̄ɔ  (n . rn)
gɛ̏ndhɯ̋  (n . rn)
gɛ̏ngādhɯ̋  
gɛ̏ngbe̋ȅbhɛ̏n  (n)
gɛ̏ngbɔ̄  (n . rn)
gɛ̏ngódhɛ̏  (n . rn)
gɛ̏nlòobhɛ̏n  (n)
gɛ̄nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
gɛ̄nŋdhɤ̄  (loc.n)
gɛ̄nŋgā  (n)
gɛ̄nŋgādhʌ́ntɔ̄ɔ  (n . rn)
gɛ̄nŋgāgɔ̄n  (n . rn)
gɛ̏nwɛ̄ngā  (n . rn)
gɛ̄nyɛ̄n  (v . vi)
gʌ̄n  (n)
gʌ̏nŋgʌ̄nŋ̋  (n)
gʌ̄nŋgʌ̄nŋ  (n)
gʌ̏nŋgʌ̄nŋ̋klȍo  (n)
gi̋  (n)
gí  (n)
gȉ  
gi̋a  (v . vi)
gīaatȁn  (n)
gi̋dha̋n  (intj)
gȉʌ  (n)
gīȉ  (v)
gíȉ  (n)
gìi ~ gȉ; -gi  
gȉi  (n)
gīoo  (n)
gi̋si̋  (adj)
gīzābhɛ́n  (n)
gȉææn  (n)
glâ  (n)
glà  (n)
gla̋  (v)
gla̋adhi̋ɤ  (n)
glāa̋nglȁanglāa̋ndhɤ̄  (onomat)
glȁawē  
gla̋ba̋  (n)
gla̋gla̋dhɤ̄  (onomat)
glȁglȁglȁdhɤ̄  (onomat)
gla̋gla̋sɯ̏  (adj)
gla̋ngla̋n  (n)
gla̋ŋgla̋ŋ  (n)
gla̋ŋglȁŋ  (adj)
glȅŋ  (n)
glȅŋglȅŋsɯ̏  
glȅŋsɯ̏  (adj)
glɛ̄ɛ̋  (n)
glɛ̋ɛn  (n)
glɛ̄ɛ̋n  (n)
glɛ̋ɛnpűu  (n)
glɛ̋ɛntīi  (n)
glɛ̋ɛnwȍdhɛ̏  (n)
glɛ̏ŋ  (n)
glʌ̏ʌwē  (n)
glòo  (v)
glȍo  (n)
glőo  
glōő  (n)
Glōȍ  (n)
glóodhʌ́nkōŋ  (n)
glōogȉaan  (n)
glɔ̋kɔ̋glɔ̏kɔ̏  
glɔ̏ŋ  (n)
glɔ̄ɔ  (n)
glɔ̄ɔdhɛ̋kpɛ̋ɛ  (n)
glɔ̋ɔglɔ̋ɔ  (adj)
glɔ̋ɔglɔ̏ɔ  (adj)
glɔ̄ɔ̋glɔ̄ɔ̋sɯ̏  
glɔ̄ɔtīi  (n)
glɔ̄ɔzɔ̏ngɯ́wlɤ̋  (n)
glɔ̄ɔzɔ̏nkáwɤ̄ŋ  (n)
glɯ̋  (n)
glɯ̏glɯ̏dhɤ̄  (adv)
glɯ̋kɔ̋glɯ̏kɔ̏  (adj)
glɯ̋ɯ  (adj)
glɯ̄ɯŋ  (v)
gó  (v)
gōgō  (n)
gȍŋ  (n)
gőŋ  (n)
gȍŋgōŋ̋  (n)
gōȍ  (n)
Gȍo  (n)
gōo  (n)
gòodhē  (n)
Gȍodhɤ̄  
gōogā  (n)
gȍplɤ́ɤ̄  (n)
gòyâ  (n)
gɔ̏  (prev)
gɔ̂  (n)
gɔ̄  (n)
gɔ̋  (n)
gɔ̋bhȁan  (n)
gɔ̄bhȁan  (n)
gɔ̏bhɛ̏n  (n)
gɔ̏dhɛ̋  (n)
gɔ̂dhɛ̋  (n)
gɔ̄dhʌ́n  (n)
gɔ̏dhíɤ  (v . vt)
gɔ̏dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
gɔ̏dhi̋ɤsɯ̏  (adj)
gɔ̄dhɯ̋  (n)
gɔ̏-dɔ̄  (v . vt)
gɔ̏dɔ̄gāgɔ̏  (n)
gɔ̏gɯ́sʌ̏bhɛ̏n  (n)
gɔ̏gɯ́sʌ̏-dhɛ̏  (n)
gɔ̏gɯ́wɯ́  (n)
gɔ̏-kʌ̄  (v . vt)
gɔ̏kʌ̄  (n)
gɔ̏-lɤ̏  (v . vt)
gɔ́n  (v)
gɔ̄n  (adj)
gɔ̀n  (n)
gɔ̏n  (n)
gɔ̄ndʌ̄  (n)
gɔ̄ndʌ̄dhʌ́n  (n)
gɔ̄ngɔ̄n  
gɔ̄nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
gɔ̄nŋdhɤ̄  (loc.n)
gɔ̀ŋ  (n)
gɔ̄ŋdʌ̄  (n)
gɔ̀ŋgā  (n)
gɔ̏ɔ  (loc.n)
gɔ̀ɔ  (n)
gɔ̄ɔ  (n . rn)
gɔ́ɔ̏  
gɔ̀ɔdhɛ̋  (n)
gɔ̄ɔdhɤ̄  
gɔ̄ɔgbe̋ȅbhɛ̏n  (n)
gɔ̄ɔgbe̋ȅdhʌ̏n  (n)
gɔ̄ɔgblɛ̀ɛn  (adj)
gɔ̀ɔn  (v . vi)
gɔ̄ɔn  (v)
gɔ̄ɔ̏n  (n)
gɔ̄ɔ̏n-dhɛ̏  (n)
gɔ̄ɔ̏n-dhɛ̏gā  (n . rn)
gɔ̄ɔpʌ̏  
gɔ̏tȁ-dhɔ́  (v . vt)
gɔ̏-yɛ̋  (v - vt)
gɔ̂yi̋bhɤ̏ɤ  (n)
gɤ̋  (v)
gɤ̏ŋ  (n . rn)
gɤ̋ŋ  (n)
gɤ̋ŋgɤ̏ŋ  (adj)
gɤ̋ŋgɤ̋ŋ-dhȕn  
gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̏bhɛ̏n ~ gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̋bhɛ̏n; -göngklöʋ̈mɛ  (n)
gɤ̀ɤ̏  (n)
gɤ̄ɯ̋ŋgwʌ̏  (n)
gū  (n)
gú  (n . rn)
gūdhʌ́n  (n)
gūdlɔ́nŋ̏  (n)
gūn  (v)
gùnŋ  (n)
gűnŋ  (n)
gűnŋdhɛ̏  (loc.n)
gűnŋdhɤ̄  (loc.n)
gűnŋkɔ̏  (n)
gűnŋkɔ̏dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
gúŋ̏gȕŋ  (adj)
gúŋ̏gúŋ̏  (adj)
Gűu  (n)
gűudʌ̄  (n)
gȕuŋdhɤ̏  (onomat)
gwa̋  (n)
gwàa  (n)
gwàȁdhɛ̏  (loc.n)
gwàadhɤ̄  (loc.n)
gwāȁgbɛ̂n  (n)
gwāȁn  
gwāandhɤ̄  (loc.n)
gwàawɯ̏  (n)
gwàn  (n)
gwān  (loc.n)
gwa̋n  (n)
gwāndȅegɯ́ slāa̋  (n)
gwàngā  (n)
gwāngɔ̏dhȅ  (n)
gwēȅ  (n)
gwēe  (n)
gwēe̋yɔ̋n  (n)
gwɛ̄  (n)
gwɛ̄bȕŋbūŋ̋  (n)
gwɛ̋ɛ  (n)
gwɛ̄ɛ̋  (n)
gwɛ̋ɛdhūɤɤ  (n)
gwɛ̄kpʌ̀bhȁti̋ʌʌ  (n)
gwɛ̋nŋ  (n . rn)
gwʌ̏  (n)
gwʌ̏dhʌ́n  (n)
gwʌ̀ʌ  (v)
gwʌ̄ʌ̋  (n)
gwʌ̀ʌbhɛ̏n  (n)
gwʌ̄ʌ̋bhīn  (n)
gwʌ̄ʌ̋zʌ̏-dhȕn  
gwʌ̏gā  (n)
gwʌ̋nŋ  (n)
gwʌ̏yɛ̏  (n)
gwìnŋ̏  (loc.n)
gwìnŋ̏dhɛ̏  (loc.n . rn)
gwìnŋ̄dhɤ̄  (loc.n)
gwìnŋdhɤ̄  (n)
gwǣæ̋  
gwǣæ̏gèe  (n)
gæ̋æ  (n)
gæ̋æn  (n)
gǣæ̋n  (n)
gæ̀æn  
gæ̏æn  (loc.n)
gæ̀ændhȅ  
gæ̋ængæ̋æn  (n)
gœ̄œ ~ gɔ̄ɔ (gɔɔ)  (v . vi)
gœ́œ̏  (n)
gœ̏œ  (n)
gœ̄œpʌ̏  (n)
gɯ́  (n . rn)
gɯ́-bȁ  (v . vt)
gɯ́-bhān  (v . vt)
gɯ́-bhō  (v . vt)
gɯ́-bhɔ̄  (v . vt)
gɯ́-blɯ̄ɯ̏  (v . vt)
gɯ́-dān  (v)
gɯ́dhɛ̏  (loc.n . rn)
gɯ́-dhìʌʌn  (v . vi)
gɯ́dhɤ̄  (loc.n)
gɯ́-dɔ̄  (v . vt)
gɯ́-gā  (v)
gɯ́-ga̋n  (v - vt)
gɯ́-gbȁn  (v . vt)
gɯ́-gblɯ̏  (v . vt)
gɯ́glȁ  (n)
gɯ̋gɯ̋sɯ̏  (adj)
gɯ́-klōo  (v . vt)
gɯ́-kpʌ̀ŋ  (vt)
gɯ́-kplɯ̏  (v)
gɯ́kplɯ̏dhē  (n)
gɯ́kplɯ̏yɔ̋ɔ  (n)
gɯ́-pȉɤ  (v . vt)
gɯ́-pő  (v)
gɯ́-pɤ̄  (v . vt)
gɯ́-pű  
gɯ́-sēȅ  (v . vt)
gɯ́sȉɤdhē  (n)
gɯ́-sȕɤ  (v . vt)
gɯ́-tó  (v)
gɯ́-we̋  (v)
gɯ́-wɯ́  (v . vi)
gɯ́-yɤ̄  (v . vt)
gɯ́-zʌ̄  (v)
gɯ́-zīɤ  (v . vi)
gɯ́-zű  (v . vt)
hāá  (intj)
í  
ī  
ìi  (intj)
ȉiiyȁ  (intj)
i̋in  (conj)
kȁ  (mpp)
ká  (pp)
kā ~ kāȁ; kaa-  (n)
ka̋a  (n)
káa  (mpp)
kāa  (mpp)
kȁa  (n)
kāȁ  (v)
kāáa  (prn)
kāabhān  
kȁabȕŋ  (n)
kȁagȁ  (prt)
kāa̋n  (n)
kāȁn  (v . vt)
kȁanbhō  (v . vi)
kāȁnkāȁn  (v . vt)
kāatíȅ  (n)
ka̋bha̋kő  (intj)
kàbhɔ̋n  (n)
kȁdɔ̄  (n)
ka̋fe̋e  
ka̋fle̋e  (n)
kāibhân  (n)
kàkàô  (n)
ka̋n  (v - vi - vt)
kȁnbhɛ̄ngɯ́wɔ̏n  (n)
ka̋nŋbha̋  (n)
ka̋nsɔ̏  (n)
ka̋ŋ  (n)
ka̋ŋka̋ŋ  (adj)
káŋ̏káŋ̏dhɤ̄  (onomat)
kāŋtɔ̂n  (n)
kàsíʌ̏ʌtīi  (n)
kȁsȍ  (n)
kȁsȍgɔ̏dhi̋ɤbhɛ̏n  (n)
kȁsȍgɯ́bhɛ̏n  (n)
kāyáa  
kāyéȅ-dhɛ̏  (n)
kāyéȅdhʌ́n  (n)
kê  (n)
kêdhi̋  (n)
kèe  (n . rn)
kȅe  (n . rn)
kèȅdhɛ̏  (loc.n . rn)
kèedhɤ̄  (loc.n)
kèȅsȍo  (n)
kêkʌ̄bhɛ̏n  (n)
kêkpɤ̄  (n)
ke̋ŋ̏  (n)
ke̋ŋ  (n)
kèŋ̏  (pp)
ke̋ŋgba̋  (n)
kèŋ̏kèŋ̏  
ke̋ŋslʌ̏ʌ  (n)
kɛ̏  (prt)
kɛ̋ɛ  (n)
kɛ̋ɛgā  
kɛ̋ɛkʌ̄gȅe  (n)
kɛ̋ɛn  (adj)
kɛ̀ɛn  (n)
kɛ̋ɛnkɛ̋ɛn  
kɛ̋ɛŋ  
kɛ̀fá  (n)
kɛ̀fádʌ̄bhɛ̏n  (n)
kɛ̀gbœ̋œ  (n)
kɛ̂n  (n . rn)
kɛ̀nŋ  (n)
kɛ́nŋzúȕ  (n)
kɛ̄ŋ̏  (prn)
kɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
kɛ̏sēe̋  (n)
kʌ̄  (v)
kʌ̏dhɤ̋  (conj)
kʌ̋ʌ  (n . rn)
kʌ̏ʌdhɯ̏  (n)
kʌ́n  (v . vi)
kʌ̋nŋ̏  (n)
kʌ̋nŋ  (n)
kʌ̄ŋ  (n)
kʌ̄ŋ̋  (n)
kʌ̋ŋkʌ̋ŋ  
kí  (mpp)
kíaan  (n)
ki̋an  (n . rn)
kȉan  (v . vi)
kìaŋ  (n)
ki̋atő  (n)
ki̋dhőŋ  (n)
ki̋ɛɛsɯ̏  (adj)
ki̋ɛki̋ɛsɯ̏  (adj)
ki̋ʌʌ  (n)
ki̋ʌʌdhɛ̋  (n)
kīʌŋ  (n)
kīʌŋgbɔ̄  (n)
kíi  (mpp)
ki̋oodhɤ̄  (adv)
kìɔɔn  (n)
klāa̋  (n)
klȁa  (n)
kla̋a  (n)
Klāa̋  (loc.n)
klāadʌ̄  (n)
Klāa̋dhɤ̄  (loc.n)
klàȁn  (n)
klȁatíȉ  (n)
klȁatíȉgɔ̄ɔnbhɛ̏n  (n)
kla̋bhi̋  (n)
klȁklȁdhɤ̄  (onomat)
kla̋kla̋dhɤ̄  (onomat)
kla̋ŋ̏  (n)
klàŋ̏  (n)
klàŋdhi̋ɤ, klàŋ̏dhi̋ɤ  (n)
klàŋ̏dhi̋ɤdhʌ́n  (n)
klàŋgā  (n)
klàŋ̏gɔ̏bhɛ̏n  (n)
kle̋e  (n)
klʌ̋ʌn  (n)
klʌ̀ʌn  (v . vt)
klʌ̏nklʌ̏ndhɤ̄  (onomat)
kli̋nŋ̏  (n)
kli̋nŋ̏bhɛ̄ɛn  (n)
kli̋nŋ̏gbɔ̄kún  (n)
klȉŋklīŋ̏  (n)
klīyɔ̂n  (n)
klő  (n)
klōâ  (n)
klòŋ  (v)
klòŋ-dhɛ̏  (n)
klóȍ  (n)
klōo  (v . vt)
klȍo  (n)
klősʌ̏bhɛ̏n  (n)
klɔ̏ŋ  (n)
klɔ́ɔ̏  (n)
klɔ̄ɔ̏  (n)
klɤ̄klɤ̄dhɤ̄  (adv)
klɤ̋klɤ̏klɤ́dhɤ̄  (adv)
klɤ̄klɤ  
klɤ̋kɤ̋klɤ̏kɤ̏  (adj)
klɤ̏ɤ  (n)
klɤ̄ɤ̏  (adj)
klɤ̄ɤ̋  
klɤ̄ɤ̏-dhɛ̏  (n)
klɤ̋ɤdhɤ̄  (adv)
klɤ̋ɤklɤ̏  (adj)
klɤ̋ɤklɤ̏ɤ  (adv)
klɤ̄ɤ̋klɤ̄ɤ̋  
klɤ̄ɤ̋klɤ̏ɤklɤ̄ɤ̋dhɤ̄  (onomat)
klɤ̋ɤɤdhɤ̄  (adv)
klȕu  (n)
klɯ̄ɯ ~ klɯ̄ɯgā  (n)
klɯ̄ɯ̋dhɤ̄  (adv)
klɯ̄ɯgā  
klɯ̄ɯgādʌ̄  (n)
klɯ̋ɯɯ̏dhɤ̄  (adv)
kȍ  (mpp)
kó  (loc.n . rn)
kō  (n)
kōáa  (prn)
kőbhi̋  (n)
Kòŋ  (n)
kòŋ  (n)
kòŋbhó  (n)
kòŋta̋n  (n)
kōo  (mpp)
kòo  (n)
kōȍ  (prn)
kőo  (loc.n)
kőȍ  (intj)
kóo  (mpp)
kōőkȍo  (n)
kòopűu  (n)
kòotīi  (n)
kőoudhɤ̄  (onomat)
kȍsȍ  (n)
kósɔ̏n  (pp)
kótȁ  (n)
kōyáa  
kɔ́  (n)
kɔ̏  (loc.n)
kɔ̀bhán  (n)
kɔ̋bhɔ̋  (n)
kɔ̏dā  (n)
kɔ̄dhānklīi  (n)
kɔ́dhēe̋  (n)
kɔ́-dhʌ́n  (n)
kɔ́dhi̋  (n)
kɔ́dhi̋gɯ́bhɛ̏n  (n)
Kɔ̀dhɔ̀n  (n)
kɔ́gbȁngɔ̏dhɯ̋  (n)
kɔ́gɯ́dhɛ̏  
kɔ́i̋dhɛ̏  (loc.n)
kɔ́i̋dhɤ̄  (loc.n)
kɔ̄kɔ̄  (onomat)
kɔ̀kɔ̀kpāȁdhȅ  (n)
kɔ̏kpɤ̄  (n . rn)
kɔ̏kúndhɛ̏  (n)
kɔ̏lȍokótȁ  (n)
kɔ̏n  (n)
kɔ́n  (v)
kɔ̄nbhānŋdē  (v . vt)
kɔ̄nŋ  (n)
kɔ̏nŋkɔ̏nŋdhɤ̄  (adv)
kɔ̀nŋsóȍdhɯ̏  (n)
kɔ̄nŋta̋n  (n)
kɔ̄ŋ  (n . rn)
kɔ̏ŋ  (n)
kɔ̋ŋ  (n)
kɔ̀ŋ  (n)
kɔ̄ŋgā  (n . rn)
kɔ̄ŋgāȁpʌ̏  (n)
kɔ̄ŋ̋kɔ̄ŋ̋  (adj)
kɔ̄ŋsɛ̋ɛdhɯ̏  (n)
kɔ̏ɔ  (n)
kɔ̀ɔ  (n)
kɔ́ɔ̄  (loc.n)
kɔ́ɔ̏  (loc.n)
kɔ̄ɔ ~ kœ̄œ (kaɔ)  (n)
kɔ́ɔdhɛ̏  (loc.n)
kɔ̀ɔdhi̋ɤ  (n)
kɔ́ɔdhɤ̄  (loc.n)
kɔ́ɔkɔ́ɔ  (loc.n)
kɔ̏ɔtȁ  (n)
kɔ̏ɔyi̋  (n)
kɔ̏pā  (n)
kɔ̏-pá  (v . vr)
kɔ̏sʌ̏  (n)
kɔ̏ti̋iŋ̏  (n)
kɔ̏yān  (n)
kɤ̏  (n)
kɤ̀  (adv)
kɤ̄  (conj)
kɤ́  (conj)
kɤ̄dhɤ̋  (conj)
kɤ̏kɤ̏  (n)
kɤ̏ŋ  (n)
kɤ̀ŋ  
kɤ̄ŋ  (n)
kɤ̀ŋgbɤ̄  (adv)
kɤ̋ŋkɤ̋ŋdhɤ̄  (onomat)
kɤ̀ɤ  (adj)
kɤ́ɤ  (mpp)
kɤ̀ɤkɤ̀ɤ  (adj)
kɤ̋ɤkɤ̋ɤkɤ̋ɤdhɤ̄  (onomat)
kɤ̄ɤtɛ̏ɛn  (n)
kpa̋  (n)
kpá  (adv)
kpā  (v)
kpȁ  (v)
kpȁa  (n)
kpáȁ  (n)
kpàa  (n)
kpa̋a  (n . rn)
kpa̋akpa̋a-sɯ̏  
kpāa̋n  (n . rn)
kpa̋an  (adj)
kpáȁnbhɔ̏ɔn  (n)
kpa̋ȁndhɛ̏  (loc.n)
kpa̋ȁndhɤ̄  (loc.n)
kpāa̋ngā  (n . rn)
kpȁasɯ̏  (adj)
kpȁdhɛ̋ɛ̏  (n)
kpȁdhɯ̋  (n)
kpágwʌ̏  (n)
kpa̋kȍ  (n)
kpákpá  (n . rn)
kpákpádhɤ̄  (adv)
kpákpákpádhɤ̄  (onomat)
kpȁn  (v)
kpa̋n  (n)
kpa̋sa̋  (n)
kpa̋sa̋kpōsō  (intj)
kpȁtȁ  (n)
kpēe  (n)
kpēe̋  (n)
kpȅe  (n)
kpēeŋdhɤ̄  (adv)
kpȅkȕ  (n . rn)
kpēŋkpēŋdhɤ̄  (adv)
kpɛ̋ɛ  (adj)
kpɛ̏ɛ  (n)
kpɛ̋ɛkpɛ̋ɛ  
kpɛ́ɛn  (n)
kpɛ̄ɛnŋ  (n)
kpɛ̄ɛnŋdhɤ̄ ~ kpʌ̄dhɤ̄ (kpëdhɤ̄)  (adj)
kpɛ̄ɛnŋdhɯ̏  (n)
kpɛ̏ɛwō  (adv)
kpɛ̏kpɛ̏wō  (adv)
kpɛ̀nŋ  (v . vt)
kpɛ̋nŋ  (loc.n)
kpɛ́nŋ̏  
kpɛ̋nŋdhɛ̏  (loc.n)
kpɛ̋nŋdhɤ̄  (loc.n)
kpɛ̄nŋkpɛ̄nŋdhɤ̄  (adv)
kpɛ́ŋ̏  (n)
kpɛ́ŋgā  (n)
kpɛ̄ŋkpɛ̄ŋdhɤ̄  (adv)
kpʌ̄  (n)
kpʌ̏  (n)
kpʌ̀  (n)
kpʌ̄ʌ̋  (n)
kpʌ̄ʌ̋gā  (n)
kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ  (adj)
kpʌ̏gā  (n)
kpʌ̋kʌ̋kpʌ̏kʌ̏  (adj)
kpʌ̋nŋ̏  (n)
kpʌ̄nŋ  (n)
kpʌ̋nŋ̏kpʌ̋nŋ̏sɯ̏  
kpʌ̋nŋ̏sɯ̏  (adj)
kpʌ̀ŋ  (v)
kpi̋anŋkpi̋anŋdhɤ̄  (adv)
kpi̋aŋ  
kpìʌʌ  (n)
kpìʌʌkāȁgɯ́  (n)
kpīʌŋ̏  (n)
kpi̋ʌŋ  (n . rn)
kpi̋ʌŋsōa̋  (n . rn)
kpíȉ  (adj)
kpíȉ-dhɛ̏  (n)
kpíkíkpȉkȉ  
kpíkpȉ  
kpîn  (n)
kpȉnŋ  (n)
kpȉnŋgā  (n)
kpȉnŋtàa  (n)
kpīɤ̏ɤ  (n . rn)
kpīɤ̏ɤgɔ̏  (n . rn)
kpla̋  (n)
kplȁ  (v)
kplâ  (n)
kplàa  (n)
kplàagā  (n)
kpla̋gɔ̄  (n)
kplāŋkplāŋdɤ̄  
kplāta̋n  (n)
kplɛ̄ɛ̏  (v . vi)
kplɛ̄ɛ̏dhȅ  (n)
kplɛ̏ɛn  (n)
kplɛ̂kplɛ̏  (adj)
kplɛ̄ŋkplɛ̄ŋdhɤ̄  (adv)
kplʌ̏ʌ  (n)
kplʌ̄ʌ́  (n)
kplʌ̋ʌ  (n)
kplʌ̏ʌkpa̋ȁ  (n)
kplʌ̋nŋ ~ kwlʌ̋nŋ  (n)
kpli̋i  (n)
kplőŋ  (n)
kplɤ̋  (n)
kplɤ̀ɤ  (n . rn)
kplɤ̀ɤgā  (n . rn)
kplǣæ̏  
kplɯ̋  (n)
kplɯ̀  (n)
kplɯ̏  (v)
kplɯ̋-ka̋n  (v . vt)
kpȍ  (n)
kpȍdhēŋ̏bhō  (n)
kpȍkpȍsɯ̏  (adj)
kpőŋ  (n)
kpȍŋ  (n . rn)
kpóŋ̏  (n)
kpōŋ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
kpōŋ̋dhɤ̄  (loc.n)
kpőŋtàa  (n)
kpőŋtàabhɛ̏n-dhȕn  (n)
kpőŋtàadhɛ̏  (n)
kpőŋtàapʌ̏-dhȕn  (n)
kpōo  (n)
kpȍsɯ̏  (adj)
kpɔ́  (v)
kpɔ́bhɛ̏n-dhȕn  (n)
kpɔ̄n  (n)
kpɔ̀n  (v . vi)
kpɔ̀nsɯ̏  (adj)
kpɔ̀ŋ̏  (adj)
kpɔ̀ŋ  (n)
kpɔ̀ŋ̏kpɔ̀ŋ̏-dhȕn  
kpɔ̋ɔ  (n)
kpɔ̄ɔ  
kpɔ̏ɔ  (n)
kpɔ́ɔŋ̏kpɔ̏ɔŋ  (adj)
kpɤ̄  (n)
kpɤ̋dhȁa  (n)
kpɤ́kpɤ́dhɤ̄  (adv)
kpɤ̄ŋ  (n)
kpɤ̀ŋ  (n)
kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄  (intj)
kpɤ̄sȉan  (n)
kpū  (n)
kpūŋ́  (n)
kpūú  (n)
kpæ̏kpæ̏wō  (adv)
kpæ̋æ  
kpǣæ̏  (v . vi)
kpæ̏æ  
kpæ̏æbhō  
kpæ̋ækpæ̋æ  
kpǣæn  
kpæ̏æwō  
kpœ̏œ  (n)
kpœ̀œ  (v . vi)
kpœ̄œ  (n)
kpœ̋œ  
kpœ̄œdhɯ̋  (n)
kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏  (adj)
kpœ̀œn  (v . vi)
kpœ̀œsɯ̏  (adj)
kpœ̀œsɯ̏-dhɛ̏  (n)
kpɯ̋  (n)
kpɯ́dhɤ̄  (adv)
krrɔ̏ɔdhɤ̄  (onomat)
krrɤ́ɤdhɤ̄  (onomat)
kúkúdhūkúdhû  (onomat)
kūlánŋ̏  (n)
kún  (v)
kűnbha̋ndha̋n  (n)
kűŋ  (n)
kȕu  (n . rn)
kűȕ  (n)
kwā  (mpp)
kwá  (mpp)
kwȁ  (mpp)
kwāa  (mpp)
kwáa  (mpp)
kwàa  (n . rn)
kwāȁ  (v)
kwāáa  (prn)
kwàan  (v . vt)
kwāȁn  (v . vt)
kwāȁnkwāȁn  (v . vt)
kwākwáa  
kwa̋n  (v . vt)
kwàn  (n)
kwànbhɛ̏n  (n)
kwa̋nŋ̏  (n)
kwa̋nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
kwa̋nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
kwāyáa  
kwēe̋bhɛ̏n-dhȕn  (n)
kwe̋ekwȅekwēe̋dhɤ̄  (onomat)
kwèŋ̏bhȉʌ  (n)
kwɛ̏  (n)
kwɛ̋dhɛ̋n  (n)
kwɛ̀ɛ̏  (n . rn)
kwɛ̏ɛ  (n)
kwɛ̋ɛ  (n)
kwɛ̄ɛ  (n)
kwɛ̄ɛ̋  (loc.n)
kwɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
kwɛ̋ɛdhɛ̏  (n)
kwɛ̏ɛdhʌ́n  (n)
kwɛ̄ɛdhʌ́n  (n)
kwɛ̏ɛdhʌ́n-dhɛ̏  (n)
kwɛ̄ɛ̋dhɤ̄  
kwɛ̏ɛgbɤ̄  (n)
kwɛ̀ɛnkwɛ̋ɛn  (n)
kwɛ̏ɛpʌ̏  
kwɛ̄ɛ̏pʌ̏  (n)
kwɛ̋nŋ̏  (n)
kwɛ̋nŋ̏dhɛ̏  (loc.n)
kwɛ̋nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
kwɛ̀ŋ̏  (loc.n)
kwɛ̄ŋ̏  (prn)
kwɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
kwɛ̀ŋ̏kwɛ̀ŋ̏  (loc.n)
kwɛ̀ŋzɯ́  (adv)
kwɛ̏zlȁan  (n)
kwʌ̋ʌ  (loc.n)
kwʌ́ʌ̏  (loc.n)
kwʌ́ʌ̏dhɤ̄  (loc.n)
kwī  (n . rn)
kwí  (mpp)
kwi̋  (n)
kwi̋gblʌ̄ʌ̏n  (n)
kwíi  (mpp)
kwīkúnyȕa  (n)
kwi̋plɤ̀ɤ  (loc.n)
kwi̋plɤ̀ɤdhɛ̏  (n)
kwi̋pɤ̏  (n)
kwīzʌ̄gā  (n)
kwlʌ̋nŋ  
kwlæ̋æta̋n  (n)
kwæ̋ænŋ̏, kwæ̋ænŋ̏dhɛ̏, kwæ̋ænŋ̏dhɤ̄  
kæ̋æ  
kæ̋ægā  (n)
kæ̋æn  
kæ̋ænkæ̋æn  
kœ̀œ  
kœ̄œ  (n)
kœ́œ̏  (loc.n)
kœ̀œdhi̋ɤ  (n)
kœ̀œdhɯ̏  (n)
kœ̏œŋ  
kœ̄œŋgā  
kœ̄œŋ̏pʌ̏  (n)
kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄  (adv)
kɯ̄kɯ̄kɯ̄dhɤ̄  (adv)
kɯ́ɯ  
là  (n)
lāa  (n)
làagā  (n)
láyȉ  
lēbɛ̄lɤ̏  (n)
lɛ̋ɛdhɤ̄  (adv)
lɛ̋ɛɛdhɤ̄  (adv)
lɛ̋ɛlɛ̋ɛdhɤ̄  (adv)
lɛ̄ŋdâ  (n)
lʌ̋ʌlʌ̏ʌ  (adj)
lʌ̏ʌn  (n)
lòo  (v - vt)
lɔ̄ɔ  (v)
lɔ̄ɔ̋gā  (n)
lɤ̏  (v . vt)
lɤ́ɤ̏  (n)
mōtô  (n)
n̄  (prn)
n̄bhɛ́ɛɛ̏  (onomat)
n̄bhúȕu  (onomat)
ǹhűun  
n̏n̏  (intj)
-ŋ̏  
-ŋ̄  (mrph)
ȍo  (prt)
őo  (conj)
ōo, ... ōo  (conj)
ɔ̄ɔ́  (intj)
ɤ́  (conj)
ɤ̋  (mpp)
ɤ̄  (mpp)
ɤ́ɤ  
ɤ̄ɤ  (intj)
ɤ̄ɤdʌ̄  (n)
pā  (v)
pá  (v)
pa̋a  (n)
pȁa  (n)
pa̋an  (n)
pādhīféŋ̏  (n)
pàŋ  (n)
pa̋pő  (n)
páppádhɤ̄  (adv)
pāsē  (v . vt)
pa̋se̋  (n)
pāsēdhē  (n)
pāsɤ́  (conj)
pȅ  (v)
péē  (loc.n)
pȅe  (n)
pȅedʌ̄  (num)
pȅegā  (n)
péŋ̏  (n)
péŋ̏kpɤ̄  (n)
péŋ̏pȅŋ  (n)
pe̋pe̋  (adv)
pe̋tő  (n)
pɛ̋  (v)
pɛ̋dhē  (n)
pɛ̄ɛ̏  (v)
pɛ̋ɛ  
pɛ́ɛdhɤ́  (intj)
pɛ́ɛ̏dhɯ̏  (n)
pɛ̋ɛn  (n)
pɛ̋ɛpɛ̋  (dtm)
pɛ̋ɛpɛ̋dhɤ̄  (adv)
pɛ̄ɛ̏pɛ̄ɛ̏  (v)
pɛ̋ɛpɛ̋ɛ  (n)
pɛ̋-gɯ́  (v)
pɛ̏n  (v . vi)
pɛ̄n  (n)
pɛ̋n  (n)
pɛ̋ndhɛ̏  (n)
pɛ̀nŋ  (n)
pɛ̄ŋ  (n)
pɛ̄ŋkɔ́  (n)
pɛ̄ŋtɛ̋ɛ  (n)
pɛ̋pɛ̋  (dtm)
pʌ̄  (n)
pʌ̄bhèe  (n)
pʌ̄bi̋n  (n)
pʌ́ʌ  (n)
pʌ̄ʌ  (n . rn)
pʌ̏-kʌ̄  (v - vi)
pʌ̄-yȁ  (v)
pȉa  (n)
pìa  
pīa̋  (n)
pìaa  (v . vt)
pìaaglɔ̏ɔ  (n)
pȉan  (n)
pīa̋sʌ̏bhɛ̏n  (n)
pīa̋yāȁbhɛ̏n  (n)
píʌ̏ʌ  (n)
píʌ̏ʌbhɛ̏n  
píʌ̏ʌbhīn  (n)
píʌ̏ʌdhɛ̏  (loc.n)
píʌ̏ʌdhɤ̄  (loc.n)
píʌ̏ʌdhɤ̄kȍ  (n)
píʌ̏ʌkȍ  
pi̋ʌʌnpȉʌʌn  (adj)
pīkéȅdhɯ̋  (n)
pínŋ̏  (n)
pīnŋdhɤ̄  (adv)
pīnŋgāpīnŋgādhɤ̄  (adv)
pȉnŋkɔ́pȉnŋkɔ́dhɤ̄  (adv)
pȉnŋkúnpȉnŋkúndhɤ̄  (adv)
pīnŋpīnŋdhɤ̄  (adv)
pȉɔɔndhɤ̄  (adv)
pi̋ɤ  (pp)
pīɤ̋  (n)
pìɤ  (adv)
pȉɤ  (n)
pi̋ɤ-bȁ  (v . vt)
pi̋ɤbhɛ̏n  (n . rn)
pȉɤbhōbhɛ̏n  (n)
pȉɤdhɛ̋  (n)
pi̋ɤdhɛ̏  (loc.n . rn)
pi̋ɤdhɤ̄  
pīɤ̋gā  (n)
pȉɤgā  (n)
pȉɤgāsòȍ  (n)
pīɤ̋gbɔ̋ŋ  (n)
pīɤ̏ɤ  (v - vt)
pīɤɤdhɤ̄  (adv)
pi̋ɤpi̋ɤ  (pp)
pīɤpīɤdhɤ̄  (adv)
plàŋtii  (n)
ple̋e  (n)
plēe  (n)
plèŋ  
plɛ̀  (num)
plɛ̀ɛ  
plɛ̋ɛ  (n)
plɛ̄ɛplɛ̄  (num)
plɛ̄gbȁan  (n)
plɛ̄ŋgbȁan  (n)
plɛ̀-plɛ̀  (adv)
plʌ̋ʌ̏  (n)
plʌ̄ʌ̏  (adj)
plʌ̋ʌplʌ̋ʌ  
plʌ̋ʌplʌ̏ʌ  (adj)
plʌ̋kʌ̋plʌ̏kʌ̏  
plōŋ̋plȍŋplōŋ̋dhɤ̄  (onomat)
plɔ̏ɔgā  (n)
plɤ́ɤ̄  (loc.n)
plɤ̀ɤ  (pp)
plɤ̀ɤdhɛ̏  (n . rn)
plɯ̋nŋ  (n)
pő  (v)
póȅe  (prt)
pōlísɤ̏  (n)
pōŋpōŋdhɤ̄  (adv)
pōo  (n)
pōoŋpōŋdhɤ̄  (adv)
pőpő  (adv)
pòpòdhîn  (n)
pőpődhɤ̄  (adv)
pópȍpódhɤ̄  (adv)
pȍtāasɯ̏  (n)
pɔ̋  (n . rn)
pɔ̋dhi̋n  (n)
pɔ́n  (v)
pɔ̄ŋ  (n)
pɔ̋ɔ  (n)
pɔ̏ɔn  (n)
pɔ̋ɔn  (n)
pɔ̄táblʌ̏  (n)
pɤ́  (adv)
pɤ̄  (v)
pɤ̏  (v)
pɤ̂  (n)
pɤ̂bhȁan  (n)
pɤ̂dʌ̄  (n)
pɤ̂dhɛ̏  (loc.n)
pɤ̂dhɤ̄  (loc.n)
pɤ̂dɔ̄bhɛ̄nká  (n)
pɤ̋ŋpɤ̏ŋpɤ̋ŋdhɤ̄  (onomat)
pɤ̋ɤ  (v . vi)
pɤ̋ɤŋ̋pɤ̋ɤŋ̋dhɤ̄  (onomat)
pɤ́pɤ́  (adv)
pú  (v)
pű  
pűpű  (adj)
pȕpūŋ̋dhɛ̋  (n)
pűu  (adj)
pūű  (n)
pűupűu  
pűuu  (adj)
pæ̋æn  
sā  (v . vt)
sá  (prt)
sáȁ  (n)
sāȁ  (n)
sàa  (n)
sȁa  (adj)
sa̋ȁ  (n)
sa̋ȁa  
sàadhē  (n)
sȁa-dhɛ̏  (n)
sa̋ȁgā  (num)
sàagā  (n)
sa̋an  (n)
sāan  (n . rn)
sāa̋n  (v)
sāanpʌ̄  (n . rn)
sāanwȍ  (n)
sàbha̋  (n)
sȁbhlȉigā  (n)
sàfá  (n . rn)
sákɤ̏  (n)
sa̋kpa̋dʌ̄  (n)
sànbhàn  (n)
sànbhűnzʌ̏  (n . rn)
sànbhűnzʌ̏-dhɛ̏  (n)
sȁndhȅ  
sa̋ndhìn  (conj)
sánkɛ̄ɛŋ̏dʌ̄  (n)
sȁnŋdhȅ  (n)
sánŋ̏sɯ̏  (n)
sa̋ŋ  (n)
sāyɛ̂n  (n)
se̋  (n)
sē  (n . rn)
sēe̋  (n)
sēȅ  (v)
sēŋ  (dtm)
séŋ̏  (n)
sēŋsēŋ  (dtm)
sɛ̋  (loc.n)
sɛ̋dʌ̄  (n)
sɛ̀dhá  (n)
sɛ̋ɛ̄  (n)
sɛ̀ɛ̏  (?)
sɛ̄ɛ̋  (n)
sɛ̋ɛ̏  (n . rn)
sɛ̋ɛ  (n)
sɛ̏ɛ  
sɛ̄ɛ̋dhɛ̋  (n)
sɛ̋ɛ̏dhɛ̏kʌ̄bhɛ̏n  (n)
sɛ̋ɛdhɤ̄  
sɛ̄ɛ̋ɛ̏ɛndhʌ́n  (adj)
sɛ̄ɛ̋ndhʌ́n  (adj)
sɛ́ɛndhʌ́n  (adj)
sɛ̄ɛ̋ndhʌ́ngɯ́tɔ̏  (n)
sɛ̋ɛnŋdhɤ̄  (adv)
sɛ̋ɛsɛ̋ɛ  (loc.n)
sɛ̀ɛ̏sɛ̀ɛ̏sɯ̏  (adj)
sɛ̏ɛsɛ̈dhȅ  (adj)
sɛ̋ɛslʌ̏ʌ  (n)
sɛ̀ɛ̏sɯ̏  (adj)
sɛ̏gbɛ̏  (n)
sɛ̋gɔ̏  (n)
sɛ̋kɔ̏pɛ̋n  (n)
sɛ̏kpɛ̏  (n)
sɛ̋n  (n - n . rn)
sɛ̋ngā  
sɛ̏nŋ  (n)
sɛ̋nŋ̏dhɛ̏  (loc.n . rn)
sɛ̋nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
sɛ̏nŋpűu  (n)
sɛ́nsɛ́ndhʌ́n  
sɛ̋ŋ  (n)
sɛ̏ŋbʌ̏  
sɛ̋tȁ  (n)
sʌ̏  (adj)
sʌ̏-dhɛ̏  (n)
sʌ́ʌ̏  (n)
sʌ̄ʌ  (n)
sʌ̀ʌ  (n)
sʌ̄ʌbhōdhē  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋bȅ  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋bɛ̏nzʌ̄bhɛ̏n  (n)
sʌ́ʌdhɛ̋dɔ̄bhɛ̏n  (n)
sʌ́ʌ̏gwʌ̏  (n)
sʌ̄n  (n)
sʌ́n  (v . vt)
sʌ̏n  (n)
sʌ̄ndhʌ́n  
sʌ́nŋ̏  (n)
sʌ̄nŋ  (n)
sʌ̄nŋ́  (n)
sʌ̋nŋ  (n)
sʌ̋nŋpȉɤbhɛ̏n  (n)
sʌ́nsʌ́n  (adv)
sʌ̋ŋ  (n . rn)
sʌ̏sʌ̏  
sí  (n)
si̋āa  (loc.n)
si̋āasi̋āa  (loc.n)
sīakādhâ  (n)
si̋akwe̋dhɛ̋n  (n)
sȉandhɛ̋  (n)
sȉaŋ  (n)
si̋ȁsi̋ȁbhā  (adv)
si̋atő  (n)
si̋bha̋n  
sȉbhȉʌŋ  (n)
si̋dâ  (n)
sìɛtíȉ  (n)
sìʌ ~ sìɤ (=siö)  (adv)
-sīʌ  (mrph)
si̋ʌ̏ʌ  (n)
si̋ʌŋ̏  (n)
sìʌsìʌ  
sìi  (n . rn)
si̋i  (n)
si̋ka̋  (n)
si̋nbha̋nwō  (adv)
sȉɤ  (v)
sìɤ  
si̋ɤ  (loc.n)
sȉɤ-dhɛ̏  (n)
si̋ɤkɔ́  (n)
sìɤ̏ɤ  (adj)
si̋ɤɤ  (loc.n)
sìɤsìɤ  
si̋ɤtɛ̋ɛ  (n)
slāa̋ ~ sō; so  (n)
slāa̋bhɛ̏n  (n)
slàan  (n)
slȁan  (n)
slɛ̏ɛn  (n)
slʌ̋  (n)
slʌ̄ʌ  (v - vi)
slʌ̏ʌ  (n)
slʌ̏ʌʌslʌ̏dhɤ̄  (adv)
slʌ̋ʌnslʌ̋ʌn  
slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn  (adj)
slʌ̏ʌvóȍdhē  (n)
slʌ̏ʌwɛ̄ngā  (n)
slʌ̋nkʌ̋nslʌ̏nkʌ̏n  
slʌ̏slʌ̏dhɤ̄  (adv)
slʌ̄slʌ̏slʌ̄dhɤ̄  (adv)
slʌ́slʌ̏slʌ́dhɤ̄  (adv)
slòo  (v)
slɔ̄ŋ  (n . rn)
slɔ̄ŋgā  (n . rn)
slɔ̀ɔ  (v)
slɔ̏ɔdhɤ̄  (onomat)
slɔ̀ɔpʌ̏  (n . rn)
slɔ̋ɔslɔ̏ɔ  (adj)
slɤ̄ɤ  (n)
slɤ̄ɤdhʌ́n  (n)
slɤ̄ɤ-dhʌ́n  
slɤ̋ɤdhɤ̄  (onomat)
slɤ̋ɤŋ  (n)
slɤ̋ɤslɤ̏  (adj)
sō  
sōfá  (n)
sòfɛ́ɛ̏  (n)
sóŋ̏  (n)
sōŋgā  (n . rn)
sòȍ  (n)
sòȍfʌ̄ŋ  (n)
sòȍtȁ  (pp)
sɔ́  (v . vi)
sɔ̋  (n)
sɔ̄  (n)
sɔ̏  (v)
sɔ̀bhɛ́ɛ̏  (n . rn)
sɔ̄blʌ̋  (n)
sɔ̋dha̋  (n)
sɔ̄dȕnbhȁbhīʌ̋ʌ  (n)
sɔ̄dȕnbhȁdhɯ̏  (n)
sɔ̄gā  (n)
sɔ̋n  (loc.n . rn)
sɔ̋nŋ  (n)
sɔ̄nŋ  (n)
sɔ̋nŋdhɛ̋  (n)
sɔ̋nŋdɔ̄gèetȁ  (n)
sɔ̀ŋ  (n . rn)
sɔ̋ɔ  (n)
sɔ̋ɔdhű  (num)
sɔ̋ɔn  
sɔ̏ɔn  (n)
sɔ̋ɔsɔ̏ɔ  (adj)
sɔ̋ɔsɔ̋ɔ  
sɤ̏  (n)
sɤ̄  (n)
sɤ̏-dhʌ́n  (n)
sɤ̄dhȉifa̋a  (n)
sɤ̀ŋ  (v)
sɤ̄yi̋  (n)
sű  (n)
sūà  (n)
súȁn-bhō  (n)
sūàsɯ̏  (adj)
sűbha̋n  (adj)
sűbhōwɛ̏ɛbhȁ  (n)
sűȅe  
sűȅsīɤ  (num)
sūɛ̏ɛ  (n)
sȕɛɛ  (n)
sūʌ̋  (n)
sűʌʌ  (n)
sūʌ̋ʌ  (n)
sȕʌŋsȕʌŋ  (n)
sűka̋dhű  (n)
sűnbha̋n  
sűnbha̋ndha̋n  (n)
sűnbha̋nsȕnbhȁn  
súnŋ̏  
súŋ̏  (n)
sȕɤ  (v)
sűɤ  (v . vi)
sűɤsűɤsɯ̏  (adj)
sűɤsɯ̏  (adj)
sȕɤyi̋  (n . rn)
sűsʌ̄nŋ́  (n)
súȕ  (n)
sūu  (n)
sȕu  (n)
sūűdhí  (n)
sȕugā  (n)
súȕŋ  
sűwȅe  (n)
súæ̏  (n)
sæ̋ŋ  (n)
sæ̋æ̏  
sæ̋æ  (n)
sæ̏æ ~ sȁa; -saa  (adj)
sǣæ̋  
sæ̋æ̏dhɛ̏  (n)
sæ̏æ-dhɛ̏  (n)
sœ́œ̏  (n)
sœ̄œ  (adj)
sœ́œ̏bhīn  (n)
sœ̋œ̏dō  (num)
sœ̏œn  
sœ̋œ̏plɛ̀  (num)
sɯ́  (v)
-sɯ̏  (mrph)
sɯ́gɯ́  (pp)
sɯ̏kple̋edhē  (n)
ta̋  (n)
tȁ  (n . rn)
tā  (v)
táȁ  (n)
tāa  (n . rn)
tāȁ  (v . vi)
tàa  (n . rn)
tàaabhȁ  (pp)
tàaata̋bhȁ  
tàabhȁ  
tàabhȁdhɛ̏  (n . rn)
tàabhȁn  (pp)
táȁblʌ̏ʌ ~ táȁblʌ̏  (n)
tàadhɛ̏  (loc.n . rn)
tàadhɤ̄  (loc.n)
tȁadhɯ̏  (n)
táȁgbɔ̄  (n)
tàaklȁan  (n . rn)
tàatàa  (loc.n)
tàata̋bhȁn  (pp)
tàbɛ̋dhi̋  
tȁbhan  (adj)
tàbhàntíȉ  (n)
tȁ-bhō  (v)
tàbû  (n)
tȁ-dɔ̄  (v)
tȁ-ka̋n  (v . vt)
ta̋kla̋a  (n)
tȁ-kpā  (v)
tȁ-kún  (v . vt)
tākűŋ  (n)
ta̋n  (n)
tān  (v . vi)
ta̋nbhōbhɛ̏n  (n)
ta̋nkʌ̄bhɛ̏n  (n)
ta̋nsàŋgbáȁ  (n)
tāŋ̏  (n)
tȁŋgȁ  (n)
tȁ-sēȅ  (v - vt)
tāsî  (n)
tāslʌ̏ʌ  (n)
ta̋sɯ́bhɛ̏n  (n)
te̋  (n)
tȅ  (n)
te̋bha̋n  (n . rn)
tȅ-dhɛ̏  (n)
tȅdhʌ́n  
tȅdhi̋ɤ  (n)
tēe  (n)
téȅ  (n)
te̋ekpȁadhȅ  
te̋eŋtlɤ̄  (n)
te̋ete̋e  (adj)
te̋kpe̋dhē  (n)
tēlê  (n)
tēlēfɔ̂n  (n)
tēŋ  (n)
te̋ŋ  (n . rn)
te̋ŋsíyȕa  (n)
te̋te̋  (adj)
te̋te̋kpȁadhȅ  (n)
tɛ̋ɛ  (n)
tɛ̋ɛbʌ̏  (n)
tɛ̋ɛbhʌ̄nŋ́dhē  (n)
tɛ̋ɛdō  (n . rn)
tɛ̋ɛkʌ̄bȕbȕ  (n)
tɛ̋ɛn  (adj)
tɛ̋ɛpā  (n)
tɛ̋ɛpʌ̏  (n)
tɛ̋ɛtɛ̏ɛ  (adj)
tɛ̋kɛ̋tɛ̏kɛ̏  
tɛ̄nŋyɛ̄ɛ̋n  (n)
tɛ̄nŋyī  (n)
tɛ̄nŋzīaandō  (n)
tɛ̄nŋzīaanplɛ̀  (n)
tɛ̄ŋyī  
tɛ̏tɛ̏  (adj)
tɛ̏tɛ̏dhɤ̄  (adv)
tʌ̏  (n)
tʌ̄ʌ  (n)
tʌ́ʌtʌ̏ʌ  (adj)
tʌ̏ʌtʌ̋ʌtʌ̏ʌdhɤ̄  (adv)
tʌ́kʌ́tʌ̏kʌ̏  (adj)
tʌ́ŋ̏  (n)
tʌ̏ŋ  (n . rn)
tʌ̀ŋ  (v . vr)
tʌ́ŋ̏tʌ̏ŋ  (n)
tȉaandhē  (adj)
tȉaandhɤ̄  (adv)
ti̋an  
tȉantȉandhē  (adj)
ti̋ʌʌ  (n)
ti̋ʌʌdhɛ̋  
ti̋ʌʌpűu  (n)
ti̋ʌʌtīi  (n)
tīʌŋ  
tīí  (n . rn)
tīi  (adj)
tīi̋bhɯ̄n  (adv)
tīȉdhē  
tīidhʌ̄ngbɤ̄  (n)
tīȉdhɤ̏ ~ tīȉdhē, tiidhe  (adv)
tȉiintȉndhɤ̄  (adv)
tīiti̋dhɤ̏  (adv)
tīitīi  
tīitïdhȅ  (adj)
tȉnbhȉn ~ dȉnbhȉn; -dinmi  (n)
tīnŋ̋bhɯ̄n  
tȉntȉndhɤ̄  (adv)
tȉŋ  (n . rn)
ti̋ŋ  (n . rn)
tīŋtīŋdhɤ̄  (adv)
tīootīoo  (n)
tìsíɤ̏ɤ  (n)
tītī  
tītībhɔ́nbhɔ́n  (n)
tȉtȉdhɤ̄  (adv)
tlʌ̏nkʌ́ntlʌ̏nkʌ́ndhɤ̄  (adv)
tlőo  (n)
tlōo  (n)
tlōȍ  (n)
tlɔ̏ɔ  (n)
tlɔ̏ɔdhɤ̄  (adv)
tlɔ̀ɔn  (n . rn)
tlɤ̄ɤ  (v)
tlűu  (n)
tlùu  (n . rn)
tlɯ̋nŋ ~ tlɯ̋ŋ ("trüng)  (n)
tlɯ̋nŋgɯ́sɯ̏  (adj)
tő  (loc.n)
tó  (v - vi)
tőglɔ̏ɔ  (n)
tőgɯ́dhɛ̏  (n)
tőgɯ́pʌ̏  (n)
tȍŋ  (n . rn)
tȍŋpűu  (n)
tōŋtōŋdhɤ̄  (adv)
tōŋtōŋgíȁ  (n)
tòo  (n)
tóȍ  (n)
tőo  (n)
tőodhɛ̏  (n)
tőodhɛ̋  (n)
tőodhɤ̄  (loc.n)
tòogā  (n)
tőoŋ  (n)
tōooŋtōŋdhɤ̄  (adv)
tőopʌ̏  
tóȍtȁdhʌ̏n  (n)
tőozɔ̄ngɯ́wlɤ̋  (n)
tȍsæ̋æ̏  (n . rn, fn)
tȍtàabhȁn  (adj)
tőwlɯ̀bhɛ̏n  (n)
tö  (n)
tɔ́  (n . rn)
tɔ̏  (n)
tɔ̏bhȁnwȅe  (n)
tɔ́bhɔ̄bhɛ̏n  (n)
tɔ̂n  (n)
tɔ̏n  (n)
tɔ̀n  (adv)
tɔ́ŋ̏  (n)
tɔ̏ŋ  (n)
tɔ̋ŋ̏dʌ̄  
tɔ́ŋ̏dɔ̄bhɛ̏n  (n)
tɔ́ŋ̏gɔ̏bhɛ̏n  (n)
tɔ́ŋ̏pʌ̄  (n)
tɔ̀ɔ  (v)
tɔ̄ɔ  (adj)
tɔ́ɔ̏sɯ̏  (n)
tɔ́tɔ̏tɔ́dhɤ̄  (adv)
tɤ̋ŋ  (n)
tɤ̋ŋbhȁsɯ̏  (n)
tɤ̋ŋgɤ̋tɤ̏ŋgɤ̏  (adj)
tɤ̄ɤ  (n)
tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄  (onomat)
tɤ́tɤ̏tɤ́dhɤ̄ ~ tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄  (onomat)
tɤ̄ɯ̋tɤ̄ɯ̋dhɤ̄  (adv)
tû  (n)
tūa̋a  (n . rn)
tùaa  (n)
tùaabhō  (n . rn)
tūbhûn  (n)
tȕʌ  
tȕʌʌ  
tȕʌʌbhȁankʌ̄bhɛ̏n  (n)
tȕʌʌgla̋adhi̋ɤbhōbhɛ̏n  (n)
tȕn ~ tùn; =tun  (v)
tűnŋ  (adv)
tȕɤ ~ tȕʌ (-tuë) ~ tȕʌʌ (-tuëë) ~ tȕɤɤ (-tuëë)  (v . vt)
tȕɤɤ  
tȕtű  (adj)
tūűn ~ tūn̋; tun"  (v . vt)
tūűtūű  (n)
tūűtūűdhɤ̄  (onomat)
tǽæ̏  (n)
tæ̋æbʌ̏  
tæ̋ædō  
tǣæ̏n  (n)
tœ̋œŋ̏  (n . rn)
tœ̄œŋ  (n)
tœ̏œŋ  (n)
tœ̋œŋ̏dʌ̄  (n . rn)
tœ̋œŋ̏dʌ̄-dhɛ̏  (n)
tœ̋œŋ̏dhē-dhɛ̏  (n)
ȕun  (intj)
űȕ-ȕu  (onomat)
vá  (n)
vȁa  (n)
va̋aandhɤ̄  (adj)
va̋andhɤ̄  (adv)
va̋angɔ̄n  (n)
vàkánŋ̏sɯ̏  (n)
vân  (n)
va̋nva̋ndhɤ̄  (adj)
ve̋  (n)
ve̋bhɤ̏bhȁandhʌ́n ~ ve̋bhɤ̏bhȁan  (n)
véȅ  (n . rn)
vɛ̄  (n)
vɛ̋dhɛ̋  (n)
vɛ̄ɛ̋dhɛ̏  (loc.n . rn)
vɛ̄ɛdhɤ̄  (adv)
vɛ̄ɛ̋dhɤ̄  (loc.n)
vɛ̄ɛ̋nvɛ̏ɛnvɛ̋ɛndhɤ̄  (onomat)
vɛ̄ɛvɛ̄dhɤ̄  (adv)
vʌ̏  (n)
vi̋aandhɤ̄  (adv)
vi̋adhɤ̄  (adv)
vi̋anvi̋andhɤ̄  (adv)
vi̋anvi̋anvi̋andhɤ̄  (onomat)
vi̋avi̋adhɤ̄  (adv)
vi̋ʌʌ  (n)
vȉi  (n)
vīn  (v)
vi̋ȍodhɤ̄  (onomat)
víȍovȉoovi̋oodhɤ̄  (onomat)
víɔŋ̏  (n)
vìtɛ̂sɯ̏  (n)
vla̋anvla̋an  (adj)
vla̋anvlȁan  (adj)
vlɯ́dhɤ̄  (adv)
vlɯ́vlɯ̏  (adj)
vlɯ́vlɯ̏vlɯ́dhɤ̄  (adv)
vlɯ̀ɯvlɯ̋ɯ  (n . rn)
vòdháŋ̏  (n)
vòkāȁ  (n)
vōodhē  (adj)
vōodhɤ̄  (adv)
vòokāȁ  (n)
vòtéȅ  (n)
vɔ̏ŋ  (n)
vɔ̏ɔ  (n)
vɔ̋ɔ  (n)
vɔ̄ɔ̋dhɤ̄  (onomat)
vɤ̋  (n)
vɤ̋dhʌ́n  (n)
vɤ̂dhɤ̄  (adv)
vɤ̋ɤ  (n)
vɤ̄ɤ̄  (n)
vɤ́ɤ̏dhɤ̄  (adv)
vūnŋdhē  (n)
vűu  (n)
vȕúbhɯ̏n-vȕubhɯ̏n-vȕúbhɯ̏n  (onomat.)
vūuun  (onomat)
vūúvūú  (onomat)
vùuvűu  (n)
vɯ̄ŋ  (n)
wá  (mpp)
wā  (n)
wà  (mpp)
wȁ  (mpp)
wȁa  (n)
wàȁ  (n)
wāȁ  (mpp)
wáa  (mpp)
wāabhān  
wȁadhɤ̄  (adv)
wáadhūn  
wáȁndhūn  (v)
wāntīi  (n)
wāŋdhʌ́n  (n)
wáŋ̏wáŋ̏  
wáŋ̏wȁŋ  (adj)
wȁpɤ̏  (n)
wáȕu-wáȕu  (onomat)
wáwádhɤ̄  (onomat)
we̋  (n)
wē  (n)
we̋dhɛ̏  (n)
wēe̋  (n . rn)
wèe  (n)
wȅe  (n)
wèebhɛ̏n  (n)
wēe̋bhōyȕa  (n)
wèesɯ̏  (adj)
wèeyȉ  (n)
wēŋ  (n)
wēŋdhē  (n)
we̋pʌ̏  (n)
wɛ̋  (prt)
wɛ̀  (prt)
Wɛ̂  (n)
wɛ̋ɛ  (adj)
wɛ̀ɛ  (n)
wɛ̏ɛ  (n . rn)
wɛ́ɛ̀ɛgɯ́  (adv)
wɛ́ɛ̏gɯ́  (adv)
wɛ̄ɛ̋ndhɤ̄  (onomat)
wɛ̏ɛndhɤ̄  (adv)
wɛ̄ɛ̋nwɛ̏ɛnwɛ̋ɛndhɤ̄  (onomat)
wɛ̋ɛŋ  
wɛ̋ɛwɛ̋  (adv)
wɛ̀i̋dhē  (n)
wɛ̋inŋdhɤ̄  (onomat)
wɛ̋kɛ̋wɛ̋kɛ̋  
wɛ̄n  (n)
wɛ̀nŋ  (v)
wɛ̏nwɛ̏ndhɤ̄  (adv)
wɛ̋ŋ  (n)
wɛ̄ŋ  (n)
wɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
wɛ̄ŋgā  (n)
wɛ̄ŋsa̋kpádʌ̄  (n)
wʌ̄  (n . rn)
wʌ́ʌ̏  (n)
wʌ̏ʌ  (n)
wʌ̄ʌ́dhɛ̏  (loc.n)
wʌ̏ʌ-dhɛ̏  (n)
wʌ̄ʌ́dhɤ̄  (loc.n)
wʌ́ʌ̏gā  (n)
wʌ́ʌ̏kɔ̏  (n)
wʌ́ʌ̏kɔ̏bhȁpʌ̄  (n)
wʌ̏ʌsɯ̏  (adj)
wʌ̏ʌsɯ̏-dhɛ̏  (n)
wʌ́ʌ̏yɛ̏ɛbhōbhɛ̏n  (n)
wʌ̄ʌ́zȉaan  (n)
wʌ̋nŋ  (n)
wʌ̀nŋ  (n)
wʌ̋nŋdhɤ̄  (onomat)
wʌ̋nŋkʌ̄zɯ̄bhȁ  (n)
wí  (mpp)
wȉaadhɤ̄  (adv)
wȉaawȉaadhɤ̄  (adv)
wīaawìaawīaadhɤ̄  (onomat)
wíi  (mpp)
wlā  
wla̋ȁ  (n)
wláȁn  (n)
wla̋ȁsɯ̏  (adj)
wla̋ȁwla̋ȁsɯ̏  (adj)
wla̋n  (n)
wlɛ̋ɛnŋwlɛ̏ɛnŋwlɛ̋ɛnŋdhɤ̄  (onomat)
wlɛ̄ɛ̋nwlɛ̏ɛnwlɛ̄ɛ̋ndhɤ̄  (onomat)
wlɛ̋ŋ  (n)
wlōbīdhên  (n)
wlōőwlȍowlōi̋dhɤ̄  (onomat)
wlőowlȍowlőodhɤ̄  (onomat)
wlɔ̀ŋ  (n)
wlɔ́ɔ̏  (n)
wlɤ̋  (n)
wlɤ̏  (v)
wlɤ̀ɤ  (pp)
wlɤ̀ɤdhɛ̏  (n . rn)
wlűubhōdhȅ  (n)
wlɯ̄ɯ̋  (v)
wő  (mpp)
wō  (v . vt)
-wō  (mrph)
wȍ  (n)
wó  (mpp)
wōáa  (prn)
wȍdhi̋ɤlòobhɛ̏n  (n)
wȍdhi̋ɤlòodhē  (n)
wőo  (n)
wōo  (mpp)
wōȍ  (prn)
wȍplʌ̄ʌ̏  (n)
wȍplʌ̄ʌ̏kʌ̄bhɛ̏n  (n)
wòtlóȍ  (n)
wɔ̋  (n)
wɔ̏  (v . vt)
wɔ̄  (v)
wɔ̏bɯ̋  (n)
wɔ̏gɯ́kɔ̏  (n)
wɔ̄kɔ̏  (n . rn)
wɔ́n  (n)
wɔ̏ngbe̋ȅsɯ̏  (adj)
wɔ́ngɔ̏tābhɛ̏n  (n)
wɔ́ngɯ́bhānbhɛ̏n  (n)
wɔ̋nkɔ̋nwɔ̏nkɔ̏n  
wɔ̀ɔ  (n)
wɔ̀ɔdhʌ́nbhȁbhʌ̋nŋ  (n)
wɔ̀ɔgblʌ́ʌ̏bhȁan  (n)
wɔ̀ɔ-kɔ̏-bhō-dhɯ̋-bhȁ  (n)
wɔ̋ɔnwɔ̏ɔn  (adj)
wɔ̋ɔwɔ̏ɔ  (adj)
wɔ̋ɔ̏wɔ̏ɔ  (adj)
wɔ̋sɯ̏  (adj)
wɔ̋wɔ̋sɯ̏  (adj)
wɔ̋yi̋  (n)
wɤ̄ŋ  (n)
wūn  (n)
wūndhɛ̋  (n)
wūngā  (n)
wűnŋ  (n)
wūnsʌ́nbhǣændhē  (n)
wœ́œ̏wœ̏œ  
wœ̋œwœ̏œ  
wɯ̄  (n)
wɯ́  (v)
wɯ̄ɯ̏wɯ̄ɯ̏  (v . vt)
yā  (adv)
yâ  (adj)
yȁ  (v)
yà  (mpp)
yá  (mpp)
ya̋  (n)
yàá  (intj)
yāȁ ~ yāa (yaa) ~ yāabhān (yaama)  (prn)
yȁa  (intj)
ya̋a  (intj)
yāa̋  (conj)
yāa  (adj)
yáa ~ áa ('aa)  (mpp)
yāabhān  
yáȁdhūn  (v)
yȁagā  (num)
yāa̋n ~ yāan  (n)
yāȁn  (n)
ya̋ȁn  (loc.n)
ya̋an  (loc.n)
yȁan  (n . rn)
yāȁndhɛ̏  (n)
yāandhi̋ɤ  (adv)
yáȁndhūn  
ya̋angākʌ̄  (n)
yȁáōo-yȁáȍo-yȁáōo  (onomat.)
yȁatɛ̋ɛn  (n)
yȁatīi  (n)
yāawō  (adv)
yāayädhȅ  (adj)
yȁbhȁ  (n)
yȁdhȕn  (mpp)
ya̋gba̋  (n)
ya̋gɔ̏  (n)
yȁkȅ  (n)
yȁkɔ̏dhʌ́ngābhȁpʌ̏  (n)
yȁkɔ̄ŋgāapʌ̏  
yȁkɔ̏ɔpʌ̏  (n)
yȁ-kwʌ́ʌ̏  (n)
yȁ-kwʌ́ʌ̏-kʌ̏-ȁ-gɯ́-gɔ̏  (n)
yȁkœ̄œŋ̄gābhȁpʌ̏  
ya̋n  
-yȁn  (mrph)
ya̋n-bhɔ̄  (v)
ya̋ngɯ́tīibhɛ̏n  (n)
ya̋ngɯ́yāabhɛ̏n  (n)
ya̋nkʌ̄  
ya̋nkpȉnŋtȁ  (n . rn)
yánŋbhlűu  (n)
ya̋nsɛ̋ɛ  (n . rn)
ya̋n-tó  (v . vr)
yāŋ  (n . rn)
yāŋ̋dhē  (n)
yȁŋga̋dhi̋ɤ  (n)
yàobâ  (n)
ya̋pʌ̏  (n)
yȁpi̋ɤdhē  (n)
yáyâ  
yâyâ  (adj)
yāyā-dhȕn  
yȁyɔ̋ɔ  (n . rn)
ye̋e  (n)
yēȅ  
yēe̋  (n)
yēe  (prev . rn)
yēe-kʌ̄  (v . vr)
yɛ̏  (v . vt)
yɛ̋  (v - vt)
yɛ̋dhē  (n)
yɛ̏ɛ  (n)
yɛ̋ɛ  
yɛ̋ɛ̏  (loc.n)
yɛ̄ɛ  (n)
yɛ̄ɛbhīn  (n)
yɛ̄ɛdhē  (n)
yɛ̋ɛdhɤ̄  (intj)
yɛ̄ɛ̋n  (n)
yɛ́ɛ̏n  (n)
yɛ̋ɛn  (n)
yɛ̄ɛ̋npi̋ɤ  (n)
yɛ̋ɛ̏wɔ̏ɔ  (n)
yɛ̄ɛ̏yɛ̄ɛ̏  (v . vi)
yɛ̄ɛzʌ̏-dhȕn  (n)
yɛ̋gā  (n)
yɛ̏gā  (n)
yɛ̄ŋ̋  
yɛ̄ŋ̏  (prn)
yɛ̏ŋ  (n)
yɛ̄ŋ̏-dhȕn  (prn)
yɛ̋plɤ̋ŋ  (n)
yʌ̄  (n)
yʌ̄ʌ  (n)
yʌ̋ʌ̏  (n)
yʌ̀ʌ ~ yìʌ  (n)
yʌ̋ʌ̏bȉɤ  (n)
yʌ̄ʌgɔ̏  (n)
yʌ̋ʌnyʌ̏ʌn  (adj)
yʌ̄-kʌ̄  (v . vt)
yʌ́n  (v . vt)
yʌ̄n  (v . vi)
yʌ̀n  (adv)
yʌ̋nklʌ̋ʌn  (n)
yʌ́nŋ̏  (loc.n)
yʌ̋nŋ  (loc.n)
yʌ́nŋ̏bhɯ́tɤ̋ŋ  (n)
yʌ̋nŋdhɯ̋  (n)
yʌ́nŋ̏gɛ̏nsɯ́  (n)
yʌ́nŋ̏gɯ́  (adv)
yʌ́nŋ̏gɯ́dʌ̄  (n)
yʌ́nŋ̏kɔ́  (n)
yʌ́nŋ̏kɔ̏dān  (n)
yʌ́nŋ̏wȅe  (n)
yʌ̋nŋyʌ̏nŋ  (adj)
yʌ̋nŋyʌ̋nŋ  (adj)
yʌ́ŋ̏yʌ́ŋ̏  (adj)
yʌ́ŋ̏yʌ̏ŋ  (adj)
yʌ̄ŋ̋yʌ̏ŋyʌ̄ŋ̋dhɤ̄  (onomat)
yʌ̄ŋzlʌ̄ʌdhɯ̋  (n)
yí  (mpp)
yi̋  (n)
yī  (n)
yi̋ȁgwʌ̄ʌ̋  (n)
yībha̋  (n)
yi̋-bhō  (v . vt)
yi̋bhōsɯ̏  (adj)
yi̋dha̋n  (n)
yi̋dha̋ndʌ̄  (n)
yi̋dha̋ndhē  (n)
yīʌ́kɔ̏ɔ  (n)
yi̋gā  (n)
yi̋gblɯ̀  (n)
yi̋gōo  (n)
yīi  (mpp)
yīȉ  (mpp)
yíi  (mpp)
yȉisīɤ  (num)
yi̋-kʌ̄  (v)
yi̋kʌ̏gblɛ̀ɛndhɛ̏  (n)
yi̋kɔ̏ɔ  (n)
yi̋kpɔ́dhē  (n)
yíɤ̏ɤ  (n)
yi̋pi̋ɤbhȁan  (n)
yi̋pi̋ɤdhȍŋdhȍŋ  (n)
yi̋tȁgɔ̏  (n)
yi̋túɛ̏ɛ  (n)
yi̋wɔ̋sɯ̏  (n)
yīyáa  (prn)
ylɯ̏  (n)
yōaabhōdhȅ  (n)
yőo  (n)
yɔ̏  (n)
yɔ̄  (n)
yɔ́  (v . vt)
yɔ̀bhīn  (n)
yɔ̀dhē  (n)
yɔ̄dhɛ̋gɯ́bhȁan  (n)
yɔ̄dhɔ̂n  (n)
yɔ̏gɔ̏  (n)
yɔ̋n  (n)
yɔ́n  (n . rn)
yɔ̋nbhȁan  (n)
yɔ́nŋ̏  
yɔ́nŋ̏dhɛ̏  (loc.n . rn)
yɔ́nŋ̏dhɤ̄  (loc.n)
yɔ́nŋ̏dhɤ̄dhɛ̏  (loc.n)
yɔ̋ŋ  (n)
yɔ̋ŋbhɛ̄  (n)
yɔ̋ɔ  (n . rn)
yɔ̀ɔ  (v)
yɔ̏ɔ  (n)
yɔ̋ɔ-bhō  (v . vt)
yɔ̋ɔgɯ́  (n . rn)
yɔ̄ɔ̏n  (n)
yɔ̀ɔn  (n . rn)
yɔ̋ɔyɔ̏ɔ  (adj)
yɔ̄ɔyɔ̋ɔ-kʌ̄  (v . vt)
yɤ̏ ~ yɤ̀ (=yö)  (mpp)
yɤ̄  (v)
yɤ́  (conj)
yɤ̋  (intj)
yɤ̄áa  (prn)
yɤ̏dhi̋ɤpʌ̏  (n)
yɤ́gi̋ɯ  (n)
yɤ̋ŋ  (n)
yɤ̋ŋgā  (n)
yɤ̄ɤ  (mpp)
yɤ́ɤ̏  
yɤ̋ɤ  (v . vt)
yɤ́ɤ  (mpp)
yɤ̋ɤŋgā  (n)
yűa  (n)
yūa̋ndhʌ́n  (n)
yűatȁgȅe  (n)
yūʌŋ  (n)
yūn  (loc.n . rn)
yūnbhȁandhʌ́n  (n)
yúɤ̏ɤ  (n)
yúɤ̏ɤtīi  (n)
yúȕ  
yūudhɤ̄  (adv)
yùun  (n)
yūúndhɤ̄  (loc.n)
yūuudhɤ̄  (adv)
yǣŋ̋  (n)
yæ̋æ  (n)
yæ̋æ̏  (loc.n)
yæ̋æn  
yœ́œ̏  (n)
yɯ́ɯ  
zā  (n)
záa  (n)
zāȁ  (n)
zāȁn  (n)
zȁan  (n)
za̋andhɛ̋yi̋  (n)
zàazúȕ  (n)
zādhīsɯ̏  (n)
zādɔ̄bhɛ̏n  (n)
zādɔ̄dhɛ̏  (n)
zāgɔ̏yɛ̋bhɛ̏n  (n)
za̋n  (n)
zānvíȅ  (n)
zȁnwɛ̋ɛ  (n)
zȁnyi̋sɯ̏  (n)
za̋ŋ  (n)
zàŋ  (n)
zāŋtȁ  (adv)
záŋ̏záŋ̏  
zàŋza̋ŋ  (n)
záŋ̏zȁŋ  (adj)
zē  (n)
zēgā  (n)
zɛ̋  (n)
zɛ̀  (n)
zɛ̀dhɛ̀kpàa  
zɛ̀ɛkpàa  (n)
zɛ̀kpȉnŋdʌ̄  (n)
zɛ̄nŋ̋  (n)
zɛ̀tȁ  (n)
zʌ̏  (dtm)
zʌ̄  (v - vt)
zʌ̏gɯ́  (prev)
zʌ̏gɯ́-kʌ̄  (v . vt)
zʌ̄n  (n)
zʌ́zʌ̏zʌ́  (n)
zi̋a  (n)
zīaan  (loc.n)
zīȁan  (loc.n)
zȉaan  (dtm)
zīaanka̋nbhɛ̏n  (n)
zīaan-pi̋ɤ  (loc.n)
zīaanpi̋ɤgwɛ̋ɛ  (n)
zȉaanwō  (restr)
zȉan  (prev)
zȉan-kʌ̄  (v)
zȉʌʌ  (n)
zȉʌʌdɔ̄bhɛ̏n  (n)
zȉgȁ  (n)
zīi  (adj)
zìi  (v)
zȉi  (n . rn)
zīi-dhɛ̏  (n)
zīii  (adj)
zīisȉ  (adj)
zȉisɯ̏ ~ zȉizʌ̏ (-ziizë) ~ zȉisȉ (-ziisi)  (adj)
zȉizʌ̏  
zīizīi  
zȉizȉisɯ̏  (adj)
zīizïdhȅ  (adj)
zīkki̋zȉkȉ  (adv)
zìnŋ  (prev)
zìnŋ-dɔ̄  (v . vt)
zìnŋgɯ́  (pp)
zìnŋtőŋ  
zìnŋtőo  
zìŋtőŋ  (n)
zìŋtőo  
zīɤ  (v - vi - vt)
zíɤ̏ɤ  (n)
zītīŋdhɤ̄  (adv)
zīzī  (adj)
zȉzȉsɯ̏  
zláȁ  (n . rn)
zlȁan  (n)
zlȁanwȍpɤ̄bhɛ̏n  (n)
zlʌ̀ʌn  (pp)
zlʌ̄ʌndhʌ́n  (n)
zlȍ  (n)
zlő  (n)
zlōo  (v)
zlòo  (n)
zlɔ̀ɔ  
zlɤ̀ɤ  (pp)
zlūu  (n)
zlœ̀œ  (v . vr)
zȍ  (prev . rn)
zō  (n)
zȍ-bɤ̏  (v)
zódhɤ̄  (adv)
zȍ-gbȁn  (v . vt)
zōgbɛ̂n  (n)
zȍ-gɔ́n  (v)
zóŋ̏  (n)
zȍo  (n)
zőo  (n)
zőobhīn  (n)
zȍo-bhō  (v . vt)
zȍosæ̏ædhɯ̏  (n)
zőozʌ̏-dhȕn  
zȍ-ta̋  (v . vr)
zȍta̋dhē  (n)
zȍtȁgɯ́wɔ̏n  (n)
zȍzȍdhȁ  (n)
zɔ̄  (n)
zɔ̋  (n)
zɔ̄n  (v)
zɔ̏n  (v)
zɔ̀nŋ  (v)
zɔ̋ŋ  (n)
zɔ̄ɔ  (n)
zɔ̀ɔ  (v)
zɔ̄ɔ̏n  
zɔ̏ɔnzɔ̈ndhē  
zɔ̀ɔsɯ̏  (adj)
zɔ̄ɔzɔ̄ɔdhɤ̄  (adv)
zɔ̏ɔzɔ̏ɔdhɤ̄  (adv)
zɔ̋yɔ̋n  (n)
zɔ̏zɔ̏zɔ̏dhɤ̄  (adv)
zɤ̏ŋ  (n)
zɤ̄ŋ  (n)
zɤ̋ɤpűu  (n)
zű  (v)
zūa  (v)
zȕaadhȅ  (n)
zűaanzȕaan  (adj)
zȕan  (v . vi)
zȕansɯ̏  (adj)
zȕanzȕansɯ̏  
zùee  (n)
zūeŋ  (n)
zūɛ̏ɛ  (n)
zūʌ̋  (n . rn)
zūʌ̋dhi̋ɤtɛ̏ɛ  (n)
zūʌ̋gìiwɔ̏n  (n)
zūʌ̋kʌ̄bhɛ̏n  (n)
zūʌ̏n  (n)
zūʌ̋sæ̏æ-dhɛ̏  (n)
zȕglȕ  (n)
zűkkűzȕkȕ  (adj)
zūn  
zȕɤ  (v)
zȕtȁkwɛ̏ɛ  (n . rn, fn)
zūȕ  (n)
zȕu  (n)
zūudhɤ̄  (adv)
zūuudhɤ̄  (adv)
zùuzűu  (n)
zűuzȕu  (adj)
zűuzűu  (adj)
zȕzȕ  (n)
zȕzȕgwɛ̏  (n)
zǽæ̏zǽæ̏dʌ̄  (n)
zœ̏nzœ̏ndhē  (adj)
zœ̏œ  (n)
zœ̄œ  (v . vt)
zœ̄œdhē  (n)
zœ̏œndhē  (adj)
zœ̏œndhēzœ̏œndhē  
zœ̏œnzœ̈ndhē  (adj)
zœ́œ̏tɛ̋ɛtɛ̏ɛ  (n)
zɯ̏  (pp)
zɯ̄  (n)
zɯ́  (adv)
zɯ̄-bhō  (v)
zɯ̄bhō-dhɛ̏  (n)
zɯ̄dhi̋  (n . rn)
zɯ̏-klʌ̀ʌn  (v . vt)
zɯ̄kpɤ̄  (n . rn)
zɯ̄n  (v)
zɯ́zɯ́  (adv)
zɯ̏zɯ̏  (pp)
zɯ̋ɯ  (n)
-\  (mrph)
-_  (mrph)
-`  (mrph)
ɯ̄ ~ ī (i)  (mpp)
ɯ́ ~ í ('i)  (mpp)
-’  (mrph)
’-dhȁan  (mrph)